MaRa - Lausunnot ja kannanotot

Lausunto valtiovarainministeriölle fossiilisten polttoaineiden veronkorotuksista

Ministeriön esitys perustuu Rinteen hallituksen päätökseen 250 miljoonan euron veronkorotuksista.

Pääkirjoitus: Kohdistuvatko ilmastonmuutoksen torjuntatoimet vain kotimaan liikenteeseen?

Hallitusohjelman kirjaukset nostavat kotimaanmatkailun hintaa.

Processing of personal data through video devices

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle tienvarsimainontaa koskevasta määräysluonnoksesta

Lausunto oikeusministeriölle kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamisesta

Kannanotto PSD2:n vahvaa tunnistautumista koskevaan vaatimukseen

Siirtymäaika on välttämätön, jotta yritysten maksujärjestelmiin pystytään tekemään vaadittavat muutokset.

Verohallinnolle lausunto välityspalvelun tarjoajan tiedonantovelvollisuudesta

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle liikenneasemia koskevasta velvoitteesta tarjota sähköautojen latauspisteitä

Hallitusohjelman mukaan huoltoasemaketjuille säädetään lailla velvoite tarjota tietty määrä sähköautojen latauspisteitä.

Lausunto luonnoksesta Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen päivitetystä tiekartasta

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut luonnoksen matkailun päivitetystä tiekartasta - MaRan lausunto luonnoksesta

Lausunto kestävästä ja työllistävästä kasvusta kotimarkkinoilla

Pääkirjoitus: Alustatalous –olisiko jo aika puuttua tosimielellä

Majoitustoiminnan kilpailuedellytysten turvaamiseksi alustatalous tulee saattaa tasapuolisen sääntelyn ja verotuksen piiriin

Lausunto: Työ- ja elinkeinoministeriölle kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuudesta

Lausunto: Työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta jakamistaloustyöryhmän loppuraportiksi

Lausunto liikuntapoliittisesta selonteosta

Pääkirjoitus: Osaavan työvoiman pula heikentää kasvumahdollisuuksia

MaRa teetätti viime kesän ja syksyn aikana Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:llä tutkimuksen toimialan vetovoimasta.

Lausunto: Raskaan liikenteen taukopaikat MAL-prosessissa

Kirje Veikkaukselle: Pelipöydät ravintoloissa

Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunto: Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

Lausunto: Tienvarsimainontaa ja -ilmoittelua koskeva määräysluonnos

Lausunto: Eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja Harmaan talouden selvitys-yksiköstä annetun lain muuttamisesta