MaRa - Lausunnot ja kannanotot

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle taksisääntelyn toimivuutta käsittelevästä arviomuistiosta

Arviomuistiossa käsiteltäviä asioita ovat palvelujen turvallisuus ja saatavuus, harmaan talouden torjunta, hinnoittelu, laatu ja välityskeskusten rooli ja toiminnan pelisäännöt.

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle verkkoalusta-asetusta täydentävästä lainsäädännöstä

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

LVM on lähettänyt lausuntokierrokselle valtakunnallista liikennejärjestämää koskevan vaikutusten arviointiohjelman.

Liikenne- ja viestintäministeriölle täydentävä lausunto tieliikennelain korjauspakettiin

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle kesäkuussa 2020 voimaan tulevasta tieliikennelain uudistuksesta

Lausunto koskee hallituksen esityksen luonnosta tieliikennelain (729/2018) uudistuksesta moottorikelkkareittien sääntelyyn liittyen.

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetusta asetuksesta

Muutosesitys koskee asetuksen 5 §:ää.

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle kaivoslain uudistamisesta

Pääkirjoitus: Asiakas määrittelee, milloin töitä on tarjolla

Paras tapa luoda kannattavuutta toimialan yrityksille olisi alentaa verotusta, palkan sivukuluja ja vähentää lainsäädäntöä.

Lausunto valtiovarainministeriölle fossiilisten polttoaineiden veronkorotuksista

Ministeriön esitys perustuu Rinteen hallituksen päätökseen 250 miljoonan euron veronkorotuksista.

Pääkirjoitus: Kohdistuvatko ilmastonmuutoksen torjuntatoimet vain kotimaan liikenteeseen?

Hallitusohjelman kirjaukset nostavat kotimaanmatkailun hintaa.

Processing of personal data through video devices

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle tienvarsimainontaa koskevasta määräysluonnoksesta

Lausunto oikeusministeriölle kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamisesta

Kannanotto PSD2:n vahvaa tunnistautumista koskevaan vaatimukseen

Siirtymäaika on välttämätön, jotta yritysten maksujärjestelmiin pystytään tekemään vaadittavat muutokset.

Verohallinnolle lausunto välityspalvelun tarjoajan tiedonantovelvollisuudesta

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle liikenneasemia koskevasta velvoitteesta tarjota sähköautojen latauspisteitä

Hallitusohjelman mukaan huoltoasemaketjuille säädetään lailla velvoite tarjota tietty määrä sähköautojen latauspisteitä.

Lausunto luonnoksesta Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen päivitetystä tiekartasta

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut luonnoksen matkailun päivitetystä tiekartasta - MaRan lausunto luonnoksesta

Lausunto kestävästä ja työllistävästä kasvusta kotimarkkinoilla

Pääkirjoitus: Alustatalous –olisiko jo aika puuttua tosimielellä

Majoitustoiminnan kilpailuedellytysten turvaamiseksi alustatalous tulee saattaa tasapuolisen sääntelyn ja verotuksen piiriin

Lausunto: Työ- ja elinkeinoministeriölle kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuudesta

Lausunto: Työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta jakamistaloustyöryhmän loppuraportiksi

Lausunto liikuntapoliittisesta selonteosta

Pääkirjoitus: Osaavan työvoiman pula heikentää kasvumahdollisuuksia

MaRa teetätti viime kesän ja syksyn aikana Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:llä tutkimuksen toimialan vetovoimasta.

Lausunto: Raskaan liikenteen taukopaikat MAL-prosessissa

Kirje Veikkaukselle: Pelipöydät ravintoloissa

Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunto: Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

Lausunto: Tienvarsimainontaa ja -ilmoittelua koskeva määräysluonnos

Lausunto: Eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja Harmaan talouden selvitys-yksiköstä annetun lain muuttamisesta