MaRa - Lausunnot ja kannanotot

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

24.1.2020

LVM on lähettänyt lausuntokierrokselle valtakunnallista liikennejärjestämää koskevan vaikutusten arviointiohjelman.

Liikenne- ja viestintäministeriölle täydentävä lausunto tieliikennelain korjauspakettiin

23.1.2020

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle kesäkuussa 2020 voimaan tulevasta tieliikennelain uudistuksesta

16.1.2020

Lausunto koskee hallituksen esityksen luonnosta tieliikennelain (729/2018) uudistuksesta moottorikelkkareittien sääntelyyn liittyen.

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetusta asetuksesta

28.11.2019

Muutosesitys koskee asetuksen 5 §:ää.

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle kaivoslain uudistamisesta

27.11.2019

Pääkirjoitus: Asiakas määrittelee, milloin töitä on tarjolla

30.10.2019

Paras tapa luoda kannattavuutta toimialan yrityksille olisi alentaa verotusta, palkan sivukuluja ja vähentää lainsäädäntöä.

Lausunto valtiovarainministeriölle fossiilisten polttoaineiden veronkorotuksista

26.9.2019

Ministeriön esitys perustuu Rinteen hallituksen päätökseen 250 miljoonan euron veronkorotuksista.

Pääkirjoitus: Kohdistuvatko ilmastonmuutoksen torjuntatoimet vain kotimaan liikenteeseen?

12.9.2019

Hallitusohjelman kirjaukset nostavat kotimaanmatkailun hintaa.

Processing of personal data through video devices

9.9.2019

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle tienvarsimainontaa koskevasta määräysluonnoksesta

6.9.2019

Lausunto oikeusministeriölle kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamisesta

23.8.2019

Kannanotto PSD2:n vahvaa tunnistautumista koskevaan vaatimukseen

21.8.2019

Siirtymäaika on välttämätön, jotta yritysten maksujärjestelmiin pystytään tekemään vaadittavat muutokset.

Verohallinnolle lausunto välityspalvelun tarjoajan tiedonantovelvollisuudesta

19.7.2019

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle liikenneasemia koskevasta velvoitteesta tarjota sähköautojen latauspisteitä

1.7.2019

Hallitusohjelman mukaan huoltoasemaketjuille säädetään lailla velvoite tarjota tietty määrä sähköautojen latauspisteitä.

Lausunto luonnoksesta Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen päivitetystä tiekartasta

31.5.2019

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut luonnoksen matkailun päivitetystä tiekartasta - MaRan lausunto luonnoksesta