Yritys-oppilaitosyhteistyö

MaRa kannustaa jäsenyrityksiään osallistumaan aktiivisesti yritys-oppilaitosyhteistyöhön. Yhteistyön päämääränä on vaikuttaa nuorten koulutus- ja uravalintoihin ja varmistaa, että saamme toimialalle osaavaa henkilöstöä. Yritykselle oppilaitosyhteistyö on upea mahdollisuus tutustua tuleviin työntekijöihin ja rakentaa työnantajakuvaa.

Hyöty yritykselle

Yritys saa oppilaitosverkoston, yhteyshenkilöitä ja työkaluja kumppanuuteen oman alueensa koulujen kanssa. Näin yritys voi varmistaa näkyvyytensä nuorten keskuudessa. Tämä helpottaa muun muassa kesä- ja muiden työntekijöiden saantia alalle.

Yritysten edustajat kuulevat suoraan opettajilta heidän odotuksistaan ja kuulumisistaan paikkakunnan opetustoimessa. Vastaavasti yritysten edustajat voivat kertoa oppilaitosten edustajille ja opiskelijoille siitä, mitä itse odottavat ja toivovat opetukselta koskien muun muassa työelämän pelisääntöjä.

Hyöty nuorelle

Tavoitteena on antaa nuorille todenmukaista ja ajankohtaista tietoa työskentelystä ja opiskelusta matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan aloilla.

 

Miten käytännössä toimitaan?

Yhteistyömuotoja peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille

Oppilaitosten ja yrityselämän yhteistyöstä perusasteella, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa hyötyy kumpikin osapuoli. Opettaja ja opinto-ohjaaja saa opintosuunnitelmansa tueksi ajankohtaista ja todellista tietoa työelämästä. Yhdistämällä teoriaa ja käytäntöä opettaja voi tarjota opiskelijoille vaihtoehtoja ja uusia näkökulmia sekä motivoida heitä opiskelemaan toimialaan liittyviä aihekokonaisuuksia. Näin koulu osaltaan auttaa oppilastaan valitsemaan tälle sopivan työuran.

Yhteistyön myötä yrityksen tunnettuus paikkakunnalla kasvaa, sen edustamat alat ja ammatit tulevat tutuiksi ja portti uuden työvoiman saamiselle on aukaistu. Opettajilla ja yrityksillä on käytettävissään useita keinoja yhteistyön kehittämiseksi ja toimialan ammattien esittelemiseksi.

Esimerkkejä yhteistyömuodoista

Yritysesittelyt oppilaitoksissa

Yritysten edustajien vierailuilla oppitunneilla voidaan käydä läpi esimerkiksi työelämän pelisääntöjä, tarinoita työelämästä, eri ammattialojen ja ammattien esittelyjä ja niiden työtehtäviä. Pk-yrittäjän on luontevaa kertoa yrittäjyydestä, sen haasteista ja mahdollisuuksista.


Kummiluokkatoiminta

Paikallinen yritys voi ryhtyä joko peruskoulun, lukion tai ammatillisen oppilaitoksen jonkin luokan tai oppiaineen, esimerkiksi kotitalouden, kummiksi.

Yrityksen edustajan jaopettajan aktiivisuudesta riippuu kummitoiminnan onnistuminen. Kummitoiminta voi lähteä liikkeelle joko yrityksen tai koulun tarpeista tehdä läheistä pitkäjänteistä yhteistyötä. Kummiluokkatoimintaan sitoudutaan useammaksi vuodeksi kerrallaan. Parhaimmillaan kummiluokkatoiminta on osa opetussuunnitelmaa. 


Opettajien opintokäynnit yrityksiin

Opintokäynti on yrityksessä järjestettävä oppimistilanne, joka perustuu kävijöiden omakohtaiseen tekemiseen, havainnoimiseen, tietojen vaihtoon ja ongelmien ratkaisuun. Onnistuneen opintokäynnin toteuttaminen edellyttää huolellista suunnittelua sekä opettajalta että yrityksen yhteyshenkilöltä. Yrityksen edustajan ja opettajan tai opetuksen ohjaajan tulee yhdessä varmistaa jo etukäteen, että käynnillä saavutetaan sille asetetut oppimis- ja muut tavoitteet 


Opettajan työelämään tutustuminen

Työelämään tutustuminen lisää opettajien työelämätietoutta ja päivittää yhteyksiä elinkeinoelämään. Opettajien paikallinen yritystuntemus ja kehittyvän työelämän omakohtainen seuraaminen varmistavat myös oppilaiden tiedonsaannin eri ammateista ja paikkakunnan työmahdollisuuksista sekä työelämän tämän päivän osaamistarpeista. Peruskouluissa työelämään tutustuminen tapahtuu esimerkiksi oppilaiden TET-jaksojen aikana ja lukioissa esimerkiksi opiskelijoiden koeviikon aikana. 

Työelämään tutustumisjakso ja sen pituus sovitaan suoraan paikallisen yrityksen kanssa. Pituus voi olla päivästä aina useampaan kuukauteen.


Rehtorin työelämään tutustuminen

Rehtorin työelämään tutustuminen voidaan toteuttaa esimerkiksi niin, että rehtori ja yrityksen johtaja tai yrittäjä ja joskus johtoryhmä pohtivat yhdessä yhteisiä johtamisen ja kehitystyön haasteita ja ratkaisuja niihin. Vaikkapa millaista on tämän päivän yrityksen johtaminen ja vastaavasti millaista on johtaa koulua. Opitaan toinen toisilta avoimessa vuorovaikutuksessa.

 

Hyödynnä sähköisiä kanavia yritys-oppilaitos -yhteistyössä

Kunkoululoppuu.fi on Taloudellisen tiedotustoimiston ylläpitämä sivusto, jossa esitellään ammatteja ja koulutusvaihtoehtoja. Sivustolla voi tutustua myös matkailu- ja ravintola-alan ammatteihin sekä alan koulutuspolkuihin MaRan tuottamilla esittelyvideoilla. Sivusto on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville nuorille ja lukiolaisille, jotka hakevat tietoja eri ammatti- ja uravaihtoehdoista. Sivustoa voi esitellä opiskelijoille vaikkapa oppilaitoksessa tapahtuvan yritys- ja toimialaesittelyn yhteydessä. Sivuilta löytyy myös vanhemmalle, opolle ja opettajalle tietoa nuoren tukemiseen.

Tutustu myös MaRan esitteeseen Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut – Mahdollisuuksien ala. Esitettä voi tilata maksutta osoitteesta www.subjectaid.fi.