Esimerkiksi näissä tilanteissa MaRa voi auttaa sinua

MaRan matkailu- ja ravintola-alaan erikoistuneet lakimiehet palvelevat sinua liiketoimintaasi liittyvissä suurissa ja pienissä kysymyksissä. Meiltä voit saada
neuvoja, joita et saa mistään muualta! Kattavat neuvontapalvelut sisältyvät jäsenmaksuun.

Yksi neuvontapuhelu voi säästää yritykseltäsi jopa kymmeniä tuhansia euroja.

Kun tarkistat MaRan lakimieheltä etukäteen oikean menettelytavan, ongelmaa ei usein ehdi syntyäkään. Yksi neuvontapuhelu voi säästää yritykseltäsi jopa kymmeniä tuhansia euroja.

Alla esimerkkejä tilanteista, joissa voimme auttaa
yrityksesi eduksi.

Työnantaja joutui maksamaan lisät ja korvaukset kahteen kertaan

Työnantaja oli sopinut työntekijän kanssa kokonaispalkasta, joka sisälsi kaikki lisät ja korvaukset. Kokonaispalkka oli siten huomattavasti työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa suurempi. Työsuhteen päättymisen jälkeen työntekijä vaati oikeudessa lisien ja korvausten suorittamista erikseen. Tuomioistuin totesi, että työsopimus on kokonaispalkan osalta lain vastaisena mitätön, ja velvoitti työnantajan maksamaan vaaditulta kahden vuoden ajalta tuntikohtaiset lisät ja korvaukset toteutuneiden tuntien mukaan laskettuna, yhteensä noin 8 000 euroa. Laskennan perusteena käytettiin
sovittua kokonaispalkkaa. Lisäksi työnantajan maksettavaksi määrättiin huomattavat oikeudenkäyntikulut.

MaRan lakimies neuvoisi:
Kokonaispalkka eli ns. könttäpalkka on sekä lain että työehtosopimuksen vastainen. Työsopimus pitää tehdä niin, että peruspalkka ja lisät ovat erotettavissa toisistaan. Vakiintuneen oikeuskäytännön nojalla on olemassa vaara, että lisät ja korvaukset joudutaan maksamaan toiseen kertaan, jos työntekijä myöhemmin alkaa niitä vaatia. Tuolloin laskentaperusteena käytetään osapuolten sopimaa kokonaispalkkaa, joten työnantaja maksaa lisät ja korvaukset yli kaksinkertaisina.


Työnantaja joutui maksamaan korvauksen työsuhteen purusta koeajalla

Työntekijän kanssa oli tehty suullinen työsopimus ja samalla oli ollut puhetta koeajasta. Työnantaja purki työsopimuksen koeaikana. Työnantaja tuomittiin maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä viiden kuukauden palkkaa vastaava määrä sekä työntekijän oikeudenkäyntikulut.

MaRan lakimies neuvoisi:
Oikeuskäytännössä sana sanaa vasten ei ole riittävä näyttö siitä, että koeajasta olisi sovittu. Työnantajan tulee laatia kirjallinen työsopimus, josta ilmenee koeajasta sopiminen. Tällöin sopimus voidaan purkaa koeaikana.


Työnantajan on näytettävä toteen, että työsopimuksen päättämiseen on peruste

Yrityksessä oli jatkuvia kassavajeita. Työnantaja päätteli erään työntekijän varastavan kassasta rahaa. Työnantaja purki työsopimuksen. Kassaa käytti jokaisen työvuoron aikana useampi työntekijä. Työnantaja tuomittiin oikeudessa maksamaan työntekijälle kolmen kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi kahdentoista kuukauden palkkaa vastaava vahingonkorvaus oikeudenkäyntikuluineen.

MaRan lakimies neuvoisi:
Työnantajalla on näyttövelvollisuus työsopimuksen päättämisperusteen olemassaolosta. Pelkkä epäily ei ole riittävä peruste. Jos kassaa käyttää työpäivän aikana samanaikaisesti useampi työntekijä, ei voida helposti osoittaa, että vajauksen aiheutti tietty työntekijä. Ennen päättämistoimiin ryhtymistä työnantajan tulee selvittää esimerkiksi koeostopalveluja tai tiettyjä valvontakeinoja käyttämällä, mistä ja kenen syystä vajausta syntyy. Vasta kun anastus ja siihen syyllistyminen on näytettävissä toteen, voidaan työsopimus epärehellisyyden perusteella purkaa.


Työnantaja velvoitettiin maksamaan laiminlyöntimaksu vuokratyövoiman käytöstä

Työnantaja oli käyttänyt vuokratyövoimaa pyytämättä vuokrausyritykseltä hinnan lisäksi muita selvityksiä. Vuokratyövoimaa käyttänyt työnantaja velvoitettiin maksamaan 3 000 euron suuruinen laiminlyöntimaksu.

MaRan lakimies neuvoisi:
Vuokratyövoimaa käytettäessä tilaajan on ennen sopimuksen tekemistä pyydettävä ja saatava vuokrausyritykseltä niin sanotussa tilaajavastuulaissa mainitut selvitykset muun muassa ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin kuulumisesta. Jos selvityksiä ei ole pyydetty, tilaaja voidaan velvoittaa maksamaan 2 000 – 20 000 euron suuruinen laiminlyöntimaksu. Joissakin tilanteissa laiminlyöntimaksu voi olla jopa 20 000 – 60 000 euroa. MaRan jäsensivuilta löydät tarkemmat ohjeet selvitysten pyytämisestä.


Miten pääsen vuokrasopimuksesta eroon?

Ravintola joutui kustannuksia pienentääkseen muuttamaan edullisempaan vuokratilaan. Vuokranantaja ei kuitenkaan hyväksynyt vuokrasopimuksen irtisanomista vaan vetosi siihen, että vuokrasopimus on määräaikainen.

MaRan lakimies neuvoisi:
Sopimukset voivat olla toistaiseksi voimassa olevia tai ne on tehty määräajaksi. Määräaikaista liikehuoneiston vuokrasopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Mahdollisuudeksi jää vain neuvotella vuokranantajan kanssa tavoitteena molempia osapuolia tyydyttävä sopimus vuokrasuhteen päättymisestä alkuperäisistä ehdoista poiketen.

Vuokralaiselle olisi usein tarkoituksenmukaista tehdä toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus, jossa ensimmäinen irtisanomispäivä vuokranantajan puolelta sovitaan riittävän pitkälle. Tällöin vuokralainen tietää, ettei vuokrasuhde voi vuokranantajan puolelta päättyä ennen kuin irtisanomispäivän jälkeen on kulunut irtisanomisaika. Vuokralainen voi tehdä investointeja tietäen, että niitä on mahdollisuus kuolettaa liiketoiminnalla.

Jos liiketoimintaan tulee yllätyksiä, vuokrasuhteesta irtautuminen on vuokaralaiselle helpompaa, kun vuokralaiselle ei ole sovittu ensimmäistä irtisanomispäivää tai se on sovittu aikaisempaan ajankohtaan kuin vuokranantajalle. Toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasopimuksessa vuokralaisella on lain perusteella irtisanomissuoja, joka saattaa ulottua myös erilaisiin korvauksiin vuokranantajan irtisanoessa sopimuksen.

Hyvän vuokralaisen löytäminen ei aina ole helppoa, joten tällainen ensimmäistä irtisanomispäivää hyödyntävä sopimustekniikka voi edistää huoneiston vuokrausta ja olla myös vuokranantajan edun mukaista.

 

Hotellikiinteistön verotusarvo laski alle puoleen

MaRa tarjoaa jäsenneuvonnan lisäksi myös maksullisia juridisia palveluja jäsenhintaan. Esimerkkitapauksessa verotuksen oikaisulautakunta hyväksyi MaRan avulla laaditun oikaisupyynnön.

Maaseudulla sijaitsevan hotellikiinteistön verotusarvo vahvistettiin kiinteistökaupan jälkeen kiinteistön kauppahinnan perusteella. Yli kymmenen vuotta myöhemmin verottaja nosti verotusarvon yli kaksinkertaiseksi aikaisempaan verrattuna.

Yrittäjä soitti MaRan neuvontaan ja tilanne käytiin huolellisesti läpi. Sen jälkeen neuvoteltiin verottajan ja kunnan kanssa. Neuvotteluissa ei saavutettu tulosta, mutta kunta totesi, että tilanne kiinteistöllä ei ollut muuttunut. Yrittäjä päätti antaa MaRalle toimeksiannon asian viemiseksi verotuksen oikaisulautakuntaan. MaRan hoitamissa jutuissa yrityksen kustannukset jäävät normaalia asianajoa pienemmiksi. Neuvonta ja asian taustojen selvittäminen ovat maksutonta jäsenpalvelua. Laskutus alkaa vasta, kun valitusta tai viranomaiskirjelmää ryhdytään laatimaan. MaRan tuntilaskutus on myös edullisempi kuin asianajotoimistoilla.

Yrittäjä totesi oikaisuvaatimuksessaan, että kiinteistöön ei ollut tehty sen arvoa parantavia peruskorjauksia ja että kiinteistöjen markkinahinnat alueella eivät ole nousseet. Kunta antoi lausunnon, jossa vahvistettiin, että yhtiö ei ole hakenut rakennuslupaa eikä rakennukseen ole tehty peruskorjausta.

Oikaisulautakunta katsoi päätöksessään, että kiinteistön arvona on pidettävä maksettua kauppahintaa eikä verottajan laskemaa uutta arvoa. Verotusarvo laski alle puoleen verottajan laskemasta tasosta. Kun juttu hoidettiin MaRassa, asianajokulut jäivät noin kolmasosaan asianajotoimistojen tavanomaisesta tasosta.