Energiatehokkuus

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus on valtion ja elinkeinoelämän välinen sopimus energian tehokkaasta käytöstä. Sopimukseen ovat sitoutuneet muun muassa työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto, EK ja MaRa. Energiatehokkuussopimukseen liittyvä matkailu- ja ravintola-alan yritys tekee liittymissopimuksen MaRan kanssa. Sopimuksessa yritys sitoutuu tehostamaan energiankäyttöään aina kun se on mahdollista ja raportoimaan siitä säännöllisesti.

Yritykset voivat sopimukseen liittymällä paitsi vaikuttaa omalta osaltaan ilmastonmuutoksen torjuntaan, myös säästää energiakustannuksissa.

 

Energiatehokkuussopimuskausi 2017–2025

MaRa liittyi omalla toimialasopimuksella uuteen Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017–2025. 

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Tästä syytä on tärkeää, että myös mahdollisimman moni MaRan jäsenyrityksistä on mukana sopimustoiminnassa!

Vapaaehtoiset sopimukset valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Kattavalla ja tuloksekkaalla sopimustoiminnalla velvoitteet on jatkossakin mahdollista saavuttaa ilman erillistä uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja.

Suurin voittaja on aina mukaan liittyvä yritys. Edellisellä sopimuskaudella yritykset säästivät vuosiraportoinnin mukaan yhteensä 1,5 miljoonaa euroa, ja energiaa säästyi vuosittain noin 20,8 GWh.

Energiavirasto käy parhaillaan sidosryhmien kanssa neuvotteluja seuraavasta sopimuskaudesta. Matkailu- ja ravintola-alan toimenpideohjelman on tarkoitus jatkua myös seuraavalla kaudella (2026–2035).


Miksi liittyisin energiatehokkuussopimukseen?

Maksuton neuvontapalvelu

Energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyville yrityksille tarjotaan energiatehokkuustoimintaa koskevat neuvontapalvelut edelleen maksuttomasti. Palvelu tuotetaan yhdessä Motivan kanssa.

Valtion tuki liittyneille 

Sopimuksessa mukana olevat yritykset saavat maksutonta neuvontaa Motivasta. Yrityksillä on myös mahdollisuus hakea valtion investointitukea uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon. Rahoituksen myöntämisestä vastaa Business Finland. Nykyisin rahoituksen painopiste on etenkin uuden teknologian hyödyntämisessä. Lisäksi tukea myönnetään edelleen katselmus- ja selvityshankkeisiin.

Energiatuesta lisää:

TEM: Energiatuki
Businessfinland: Energiatuki
Businessfinland: Asiointipalvelu

Osoitus vastuulliseen ympäristötyöhön osallistumisesta

Mukaan liittyminen helpottaa vastuullisen ympäristötyön osoittamista. Esimerkiksi julkisten hankintojen yhteydessä energiatehokkuussopimuksessa mukanaololla yritys osoittaa sitoutumisensa energiatehokkuuteen ilman muita lisäselvityksiä. Myös Green Key -ympäristösertifikaatin kriteereissä energiatehokkuussopimuksesta saa lisäpisteen.

Säästät energiaa – ja kustannuksia

Energiankäyttö aiheuttaa valtaosan kasvihuonekaasupäästöistä. Tarkoituksenmukainen ja tehokas energiankäyttö on vastuullista. Se vähentää energiankäytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta.

Energian tehokas käyttö on järkevää ja vastuullista toimintaa, joka tuo tuntuvia kustannussäästöjä. Energiakulujen pieneneminen parantaa toiminnan kannattavuutta ja näkyy tuloksessa. Edellisellä sopimuskaudella 2007–2016 mukana olevat yritykset säästivät vuosiraportoinnin mukaan yhteensä 1,5 miljoonaa euroa, ja energiaa säästyi vuosittain noin 20,8 GWh.

Yrityksen tavoitteen asettaminen

Toimenpideohjelman tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että kukin Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen liittyvä yritys asettaa lähtökohtaisesti energiatehokkuussopimukseen 2017–2025 liittyessään vähintään 7,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle 2017–2025 ja välitavoitteen 4,0 prosenttia vuodelle 2020.

Yritys, joka on ollut mukana aiemmalla sopimuskaudella ja haluaa hyödyntää vuosina 2014–2016 toteutettujen toimenpiteiden energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään raportoituja säästöjä, asettaa vähintään 10,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle 2014–2025 ja välitavoitteen 7 prosenttia vuodelle 2020.

Yrityksen tulee sisällyttää Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen pääsääntöisesti kaikki Suomessa toimivat toimipaikat ja niiden energiankäytön.

Liittyminen maksutonta, raportoinnista vuosimaksu

Sopimukseen liittyminen on maksutonta. MaRan hallitus on päättänyt jatkaa jo aiempaakin käytäntöä, jonka mukaan liittyneiltä yrityksiltä peritään raportointimaksu. Raportointimaksulla MaRa ostaa keskitetyn raportointi- ja neuvontapalvelun Motivalta. Vuonna 2023 maksu oli toimipaikkojen lukumäärästä riippuen 320–750 € + alv.

 

Energiatehokkuussopimukseen liittyminen

Kaikki mara-alan yritykset – sekä uudet että jo nykyisessä energiatehokkuussopimuksessa mukana olevat yritykset – voivat liittyä sopimukseen. Mukaan lähtevä yritys solmii sopimuksen täyttämällä liittymisasiakirjan ja lähettämällä sen kahtena allekirjoitettuna kappaleena MaRan toimistoon. Liittyessään yritys sitoutuu MaRan toimenpideohjelmaan.

 

Liittymisasiakirja: http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/liittyjalle/#liittymisdokumentit

 

Miten sopimus toteutetaan käytännössä?

Yritys nimeää yrityskohtaisen ja tarvittaessa toimipaikkakohtaisia energiavastuuhenkilöitä. Vastuuhenkilö toimii yhteyshenkilönä MaRaan ja Motivaan toimenpideohjelman toimeenpanoon liittyvissä asioissa.

Vuoden kuluessa sopimusjärjestelmään liittymisestä yritys asettaa toimipaikka- tai toimipaikkaryhmäkohtaiset energiankäytön tehostamisen tavoitteet ja laatii aikataulun niiden toteuttamiseksi. Lisäksi yritys määrittelee energiatehokkuustoiminnan vastuut ja selvittää toimipaikkakohtaisen energiankulutuksensa energialajeittain (sähkö, lämpö ja polttoaineet).

Jatkossa yritys seuraa energiankäyttöään ja energiatehokkuuden muutosta sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Energiakatselmuksia ja -selvityksiä koskeviin yleisiin kysymyksiin saa vastauksia Motivalta.
 

Miten yritys raportoi ja mikä on raportointimaksu?

Yritykset raportoivat keväisin edellisen vuoden energian käytöstä ja siihen liittyvistä tehostamis- ja muista toimista toimipaikka- tai toimipaikkaryhmäkohtaisesti energiatehokkuussopimuksen verkkopohjaiseen seurantajärjestelmään. Järjestelmää ylläpitää Motiva.

Raportissa kerrotaan muun muassa yrityksen energiankäyttötiedot edelliseltä vuodelta, energiakatselmuksissa ja -analyyseissä tai muuten yrityksessä havaitut energiankäytön tehostamiseen liittyvät toimet ja niiden vaikutukset sekä investointikustannukset. Lisäksi raportoidaan muiden toimenpiteiden etenemisestä.

Sopimukseen liittyminen on maksutonta. MaRan hallituksen päätöksen mukaan sopimukseen liittyneiltä peritään vuosittain raportointimaksu, jolla katetaan raportoinnin ja toimialakohtaisesta neuvonnan kulut. Vuonna 2023 maksu oli toimipaikkojen lukumäärästä riippuen 320–750 € + alv.

 

Miten näkyy, että yritys on mukana ohjelmassa?

Sopimuksen solminut yritys saa käyttöönsä energiatehokkuusmerkin. Sitä voi käyttää esimerkiksi painotuotteissa ja verkkosivuilla osoittamaan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille mukanaoloa energiatehokkuussopimuksessa.
 

Mitkä ovat MaRan tehtävät?

MaRa pitää yllä oman toimialansa yritysten liittymisrekisteriä ja energiankäytön vastuuhenkilöluetteloa ja osallistuu sopimustoiminnan kehittämiseen, markkinointiin ja tuloksista tiedottamiseen.
 

Neuvontaa liittyneille

MaRa tarjoaa yhteistyössä Motivan kanssa maksutonta neuvontaa sopimusjärjestelmään liittyneille yrityksille. Motivassa on toimialaan perehtynyt neuvoja. Neuvontatyö on pääosin puhelinneuvontaa, mutta myös Teams-tapaamiset ja yrityskäynnit ovat mahdollisia. 
 

Neuvontapalvelun aihealueita:

  •     Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden selventäminen      
  •     Yrityksen oman energiankäytön tärkeimpien tekijöiden tunnistaminen yleisellä tasolla        
  •     Avustaminen tiedossa olevien tehostamistoimenpiteiden priorisoinnissa         
  •     Yritysten sisäinen viestintä ja koulutus ja siihen liittyvät materiaalikysymykset
  •     Avustaminen yritysten ja muiden alan toimijoiden (katselmoijat, TE-keskukset, laitetoimittajat, jne.) välisten kontaktien luomisessa
  •     Energiatehokkuussopimuksen vuosiraportointi

Neuvontapalveluun ei sisälly energiakatselmointi, esisuunnittelu- ja suunnittelutyö eikä toteutusprojektien valvonta. 
 

Lisätietoja

www.motiva.fi

Energiatehokkuussopimus 2017-2025

Energiatehokkuussopimus 2017-2025 esittely (pdf)

Elinkeinoelämän matkailu- ja ravintola-alan toimenpideohjelma 2017-2025 (pdf)


Julkaisuja

Paranna ja ylläpidä loma-asumisen energiatehokkuutta -opas vuokranantajille (pdf)

Energiatehokas hiihtokeskus -opas I Energy Efficient Ski Resort -guide (pdf)

Energiatehokkuutta ammattikeittiöihin -opas