Energiatehokkuus

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus on valtion ja elinkeinoelämän välinen sopimus energian tehokkaasta käytöstä. Sopimukseen ovat sitoutuneet muun muassa työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto, EK ja MaRa. Energiatehokkuussopimukseen liittyvä matkailu- ja ravintola-alan yritys tekee liittymissopimuksen MaRan kanssa. Siinä se sitoutuu tehostamaan energiankäyttöään aina kun se on mahdollista ja raportoimaan siitä säännöllisesti.

Yritykset voivat sopimukseen liittymällä paitsi vaikuttaa omalta osaltaan ilmastonmuutoksen torjuntaan, myös säästää energiakustannuksissa.

 

 

Energiatehokkuussopimuskausi 2017-2025

MaRa liittyi omalla toimialasopimuksella uuteen Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017-2025. MaRa kannustaa jäseniään liittymään uuteen sopimukseen!

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Vapaaehtoiset sopimukset valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Kattavalla ja tuloksekkaalla sopimustoiminnalla velvoitteet on jatkossakin mahdollista saavuttaa ilman erillistä uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja.

Suurin voittaja on aina mukaan liittyvä yritys. Edellisellä sopimuskaudella mukana olevat yritykset säästivät  vuosiraportoinnin mukaan yhteensä 1,5 miljoonaa euroa, ja energiaa säästyi vuosittain noin 20,8 GWh.

Koko sopimusjärjestelmän ja MaRan kannalta on tärkeää, että meillä on riittävä määrä liittyneitä yrityksiä osoittamaan toimialamme mukana oloa sopimusjärjestelmässä ja ennen kaikkea tavoitteiden saavuttamisessa.


Miksi liittyisin energiatehokkuussopimukseen?

Maksuton neuvontapalvelu

Energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyville yrityksille tarjotaan energiatehokkuustoimintaa koskevat neuvontapalvelut edelleen maksuttomasti. Palvelu tuotetaan yhdessä Motiva Services Oy:n kanssa.
Valtion tuki liittyneille (entinen investointituki)

Valtio tukee tapauskohtaisesti uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon liittyviä energiatehokkuusinvestointeja. Vain sopimukseen liittyneillä on jatkossakin mahdollisuus hakea valtion harkinnanvaraista tukea myös tavanomaisen tekniikan energiatehokkuutta edistäviin investointeihin. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää pk-yrityksille tukea myös energiankäytön tehostamiskohteita kartoittavan Motiva-mallisen energiakatselmuksen toteuttamiseen. Tukihakemukset käsittelee pääsääntöisesti Business Finland.

Energiatuesta lisää:

TEM: Energiatuki
Businessfinland: Energiatuki
Businessfinland: Asiointipalvelu

Osoitus vastuulliseen ympäristötyöhön osallistumisesta

Mukaan liittyminen helpottaa vastuullisen ympäristötyön osoittamista. Esimerkiksi julkisten hankintojen yhteydessä energiatehokkuussopimuksessa mukanaololla yritys osoittaa sitoutumisensa energiatehokkuuteen ilman muita lisäselvityksiä. Myös uudistuvissa Green Key -ympäristösertifikaatin kriteereissä energiatehokkuussopimuksesta saa jatkossa lisäpisteen.

Säästät energiaa – ja kustannuksia

Energiankäyttö aiheuttaa valtaosan kasvihuonekaasupäästöistä. Tarkoituksenmukainen ja tehokas energiankäyttö on vastuullista. Se vähentää energiankäytöstä aiheutuvia hiilidioksipäästöjä, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta.

Energian tehokas käyttö on järkevää ja vastuullista toimintaa, joka tuo tuntuvia kustannussäästöjä. Energiakulujen pieneneminen parantaa toiminnan kannattavuutta ja näkyy tuloksessa. Edellisellä sopimuskaudella 2007-2016 mukana olevat yritykset säästivät vuosiraportoinnin mukaan yhteensä 1,5 miljoonaa euroa, ja energiaa säästyi vuosittain noin 20,8 GWh.

Yrityksen tavoitteen asettaminen

Toimenpideohjelman tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että kukin Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen liittyvä yritys asettaa lähtökohtaisesti energiatehokkuussopimukseen 2017–2025 liittyessään vähintään 7,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle 2017–2025 ja välitavoitteen 4,0 prosenttia vuodelle 2020.

Yritys, joka on ollut mukana aiemmalla sopimuskaudella ja haluaa hyödyntää vuosina 2014–2016 toteutettujen toimenpiteiden energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään raportoituja säästöjä, asettaa vähintään 10,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle 2014–2025 ja välitavoitteen 7 prosenttia vuodelle 2020.

Yrityksen tulee sisällyttää Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen pääsääntöisesti kaikki Suomessa toimivat toimipaikat ja niiden energiankäytön.

Liittyminen maksutonta, raportoinnista vuosimaksu

Sopimukseen liittyminen on maksutonta. MaRan hallitus on päättänyt jatkaa jo aiempaakin käytäntöä, jonka mukaan liittyneiltä yrityksiltä peritään raportointimaksu. Raportointimaksulla MaRa ostaa keskitetyn raportointipalvelun Motiva Services Oy:ltä. Jos yrityksellä on 1-5 toimipaikkaa, maksu on 300 + alv €. Toimipaikkojen lukumäärän ollessa 6-10, maksu on 500 € + alv ja 11 tai enemmän, maksu on 700 € + alv vuodessa.

Energiatehokkuussopimukseen liittyminen

Kaikki mara-alan yritykset – sekä uudet että jo nykyisessä energiatehokkuussopimuksessa mukana olevat yritykset – voivat liittyä sopimukseen. Koska kyseessä on kokonaan uusi sopimus, kaikilta nykyisiltä mukana olevilta yrityksiltä pyydetään allekirjoitettu liittymisasiakirja.

Yrityksenne voi liittyä matkailu- ja ravintolapalvelualan toimenpideohjelmaan toimittamalla täytetyn ja allekirjoitetun liittymisasiakirjan ja sen liitteenä olevat liittymistiedot MaRaan.

Liittymisasiakirja: http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/liittyjalle/#liittymisdokumentit

Miten sopimus toteutetaan käytännössä?

Yritys nimeää yrityskohtaisen ja tarvittaessa toimipaikkakohtaisia energiavastuuhenkilöitä. Vastuuhenkilö toimii yhteyshenkilönä MaRaan ja Motiva Oy:öön toimenpideohjelman toimeenpanoon liittyvissä asioissa.

Vuoden kuluessa sopimusjärjestelmään liittymisestä yritys asettaa energiankäyttönsä tehostamisen päämäärät, määrittelee energiatehokkuustoiminnan vastuut ja selvittää toimipaikkakohtaisen energiankulutuksensa energialajeittain (sähkö, lämpö ja polttoaineet).

Kahden vuoden kuluessa sopimusjärjestelmään liittymisestä yritys tunnistaa mahdollisuutensa tehostaa energian käyttöä. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi suorittamalla ministeriön ohjeiden mukainen energiakatselmus tai -analyysi tai muu vastaava selvitys. Yritys asettaa toimipaikka- tai toimipaikkaryhmäkohtaiset energiankäytön tehostamisen tavoitteet ja laatii aikataulun niiden toteuttamiseksi.

Jatkossa yritys seuraa energiankäyttöään ja energiatehokkuuden muutosta sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Energiakatselmuksia koskeviin yleisiin kysymyksiin saa vastauksia Motiva Oy:ltä.

Miten yritys raportoi ja mikä on raportointimaksu?

Yritykset raportoivat vuosittain helmikuun loppuun mennessä edellisen vuoden energian käytöstä ja siihen liittyvistä tehostamis- ja muista toimista toimipaikka- tai toimipaikkaryhmäkohtaisesti energiatehokkuussopimuksen internetpohjaiseen seurantajärjestelmään. Sitä ylläpitää Motiva.

Raportissa kerrotaan yrityksen energiankäyttötiedot edelliseltä vuodelta, energiakatselmuksissa ja -analyyseissä tai muuten yrityksessä havaitut energiankäytön tehostamiseen liittyvät toimet ja niiden vaikutukset sekä investointikustannukset. Lisäksi raportoidaan muiden toimenpiteiden etenemisestä.

Sopimukseen liittyminen on maksutonta. MaRan hallituksen päätöksen mukaan nykyinen käytäntö periä liittyneiltä yrityksiltä niin kutsuttu raportointimaksu jatkuu. Maksulla MaRa ostaa keskitetyn raportointipalvelun Motiva Services Oy:ltä. Maksut säilyvät nykyisinä.

Veloitusperuste:

  •  liittyneellä yrityksellä on 1-5 toimipaikkaa, veloitus on 300 €/vuosi
  •  liittyneellä yrityksellä on 6-10 toimipaikkaa, veloitus on 500 €/vuosi
  •  liittyneellä yrityksellä on 11 tai enemmän toimipaikkoja, veloitus on 700 €/vuosi.
  •  jos liittynyt yritys ei ole MaRan jäsen, veloitus on 1 500 €/vuosi

Hintoihin lisätään alv 24 %. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.

Mukaan lähtevä yritys solmii sopimuksen täyttämällä liittymisasiakirjan ja lähettämällä sen kahtena allekirjoitettuna kappaleena MaRan toimistoon. Liittyessään yritys sitoutuu MaRan toimenpideohjelmaan, joka on liittymisasiakirjan osa.

Järjestelmään liittyneen yrityksen on maksettava raportoinnista koko sopimuskauden ajan vuosimaksua vuoden 2025 loppuun asti. MaRa pidättää itsellään oikeuden maksujen muutokseen sopimuskauden 2017-2025 aikana, mikäli palvelun tuottaja Motiva Services Oy korottaa tai laskee maksujaan.

Miten näkyy, että yritys on mukana ohjelmassa?

Sopimuksen solminut yritys saa käyttöönsä energiatehokkuusmerkin. Sitä voi käyttää esimerkiksi painotuotteissa ja nettisivuilla osoittamaan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille mukanaoloa energiatehokkuussopimuksessa.

Mitkä ovat MaRan tehtävät?

MaRa pitää yllä oman toimialansa yritysten liittymisrekisteriä ja energiankäytön vastuuhenkilöluetteloa ja osallistuu energiakatselmusten ja -analyysien kehittämiseen, markkinointiin ja tuloksista tiedottamiseen.

MaRa on perustanut ohjausryhmän seuraamaan sopimusjärjestelmän toteutumista.

Neuvontaa liittyneille

MaRa tarjoaa yhteistyössä Motiva Oy:n kanssa maksutonta neuvontaa sopimusjärjestelmään liittyneille yrityksille. Alaan perehtynyt neuvoja on Motivassa. Neuvontatyö on pääosin puhelinneuvontaa, mutta myös yrityskäynnit ovat mahdollisia. Toimitamme neuvojan yhteystiedot sopimukseen liittyneille.

Neuvontapalvelun aihealueita ovat:

  •     Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden selventäminen      
  •     Yrityksen oman energiankäytön tärkeimpien tekijöiden tunnistaminen yleisellä tasolla        
  •     Avustaminen tiedossa olevien tehostamistoimenpiteiden priorisoinnissa         
  •     Yritysten sisäinen viestintä ja koulutus ja siihen liittyvät materiaalikysymykset
  •     Avustaminen yritysten ja muiden alan toimijoiden (katselmoijat, TE-keskukset, laitetoimittajat, jne.) välisten kontaktien luomisessa
  •     Energiatehokkuussopimuksen vuosiraportointi

Neuvontapalveluun ei sisälly energiakatselmointi, esisuunnittelu- ja suunnittelutyö eikä toteutusprojektien valvonta. Neuvontapalvelut rahoittaa TEM ja mukana olevat toimialajärjestöt. MaRan lisäksi neuvontapalveluissa ovat mukana teknologiateollisuus, muoviteollisuus, elintarviketeollisuus ja kemianteollisuus.

Lisätietoja muualla netissä:

www.motiva.fi

Energiatehokkuussopimus 2017-2025

Energiatehokkuussopimus 2017-2025 esittely (pdf)

Elinkeinoelämän matkailu- ja ravintola-alan toimenpideohjelma 2017-2025 (pdf)

Julkaisuja:

Paranna ja ylläpidä loma-asumisen energiatehokkuutta -opas vuokranantajille (pdf)

Energiatehokas hiihtokeskus -opas I Energy Efficient Ski Resort -guide (pdf)

Energiatehokkuutta ammattikeittiöihin -opas