Materiaalitehokkuus

Ravintola-ala on mukana elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa, jolla tavoitellaan parempaa kannattavuutta ja kestävyyttä. MaRa on allekirjoittanut toimialakohtaisen sitoumuksen ja kannustaa jäseniään osallistumaan omilla yrityskohtaisilla sitoumuksillaan.

Sitoumukseen liittymällä yritys sitoutuu tekemään konkreettisia materiaalitehokkuustoimia ja raportoimaan tuloksista vuosittain.

 

Korotettu rahoitus materiaalikatselmukseen haettavissa 9.12. asti

Business Finland tarjoaa MaRan jäsenyrityksille korotettua materiaalikatselmusrahoitusta. Normaalisti tuki on 50 % katselmuksen kustannuksista, kampanjan aikana 60 %. Rahoitusta on haettava 9.12.2022 mennessä, mutta itse katselmuksen voi toteuttaa vasta ensi vuoden puolella. Rahaa on jaossa rajallisesti, joten tukea kannattaa hakea heti. Tuettaviin kustannuksiin voi laskea mukaan myös yrityksen omia kuluja.

Materiaalikatselmuksen ideana on laskea hinta yrityksen materiaalivirroille ja niihin sitoutuville kustannuksille, kuten tehdylle työlle. Näin tehdään näkyviksi piileviä kuluja, hahmotetaan tärkeimmät kehittämiskohdat ja saadaan kiinni hukan aiheuttajia. Tavoitteena on tehostaa toimintaa ja säästää kustannuksissa.

Katselmus tehdään Motivan materiaalikatselmusasiantuntijan kanssa. Hän tuo mukaan systemaattisen katselmusmallin käytön ja tekee laskennan. Yrityksen johto ja henkilöstö toimivat yrityksen toimintojen asiantuntijoina, joten prosessiin on panostettava omaakin aikaa. Katselmuksen voi rajata itseä kiinnostaviin toimintoihin ja tehdä esimerkiksi yhdessä toimipaikassa kerrallaan.

Materiaalikatselmuksia on tehty paljon elintarviketeollisuudessa, mutta niitä on toteutettu myös ravintola-alalla. Korotettu tuki on tarkoitettu elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa mukana oleville tai liittymistä harkitseville yrityksille, mutta liittyminen ei ole tuen saamisen edellytys.

 

Lisätietoa kustannustuesta

Lisätietoa katselmuksista

 

Mikä materiaalitehokkuuden sitoumus on?

Materiaalitehokkuuden sitoumus on elinkeinoelämän ja valtion välinen vapaaehtoinen toimintamalli, joka tähtää hyötyyn sekä osallistuville yrityksille että ympäristölle. Elintarvikealan sitoumuksen osapuolet ovat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö sekä MaRa, Elintarviketeollisuusliitto ja Päivittäistavarakauppayhdistys. Käytännön koordinoijana sitoumuksessa on Motiva.​​​

Sitoumuksen tavoitteena on vähentää elintarvikkeiden tuotannon, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia. Sitoumus on keskeinen työkalu kiertotalousyhteiskunnaksi siirtymisessä. Se on osa muun muassa kansallista materiaalitehokkuusohjelmaa, Agenda2030-toimintaohjelmaa sekä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta.

Sitoumuskausi on viisivuotinen, se kattaa vuodet 2022–2026. Yritys voi liittyä mukaan milloin tahansa kauden aikana.

Kolmen tasoa: yhteiset, toimialakohtaiset ja yrityskohtaiset tavoitteet

Elintarvikealan materiaalitehokkuussitoumus on kolmiportainen: se rakentuu

 1. kaikille yhteisistä päätavoitteista
 2. toimialakohtaisista tavoitteista ja
 3. yrityskohtaisista tavoitteista.

 

Päätavoitteet 
 1. materiaalitehokkuudella parempaa kannattavuutta ja kestävyyttä
 2. tietoisuus materiaalitehokkuuden mahdollisuuksista ja keinoista lisääntyy elintarvikeketjussa ja kuluttajien keskuudessa.
MaRan toimialakohtaiset tavoitteet 
 1. Vähennetään ravintoloiden ruokahävikkiä:
 • Sitoumuskauden alussa ruokahävikkitavoite asetetaan yrityskohtaisesti. Sitoumukseen liittyvät MaRan jäsenyritykset määrittelevät itselleen tavoitteen, joka on sidottu hävikkiin joutuvan ruoan määrään tai sen arvoon suhteessa hankittuun/tuotettuun ruokaan.
 • Sitoumuskauden aikana kehitetään yhteisiä laskenta- ja raportointitapoja. Syksyllä 2024 asetetaan toimialan lähtötasotunnusluku, jonka perusteella loppukaudeksi asetetaan toimialakohtainen numeerinen tavoite.
 1. Elintarvikepakkausten materiaalitehokkuuden parantaminen päivittäistavarakaupassa, elintarviketeollisuudessa ja ravintoloissa:
 • Lisätään pakkausten uudelleenkäyttöä, kierrätettävyyttä ja ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen käyttöä.
 • Vähennetään muovin määrää pakkauksissa.
Yrityskohtaiset tavoitteet

Yritykselle sitoumus on joustava, sillä se voi itse määritellä tavoitteensa ja toimenpiteet, joilla se niihin tähtää, kunhan ne toteuttavat sitoumuksen päätavoitteita. Alla on esimerkkejä mahdollisista materiaalitehokkuustoimista.

Yritys voi esimerkiksi

•       selvittää elintarvikejätteen tai ruokahävikin syntymisen syitä ja pohtia vähentämisen keinoja

•       kehittää menekinseurantaa ja tuotannonsuunnittelua hävikin määrän vähentämiseksi

•       hyödyntää erilaisia hinnoittelutapoja ja myyntikanavia hävikin synnyn ehkäisyssä

•       kartoittaa ja priorisoida materiaalitehokkuutta parantavia toimia esimerkiksi teettämällä materiaalikatselmuksen

•       tehostaa materiaalien ja energian hankintaa ja käyt­töä prosesseissaan niin, että hiilipäästöjä syntyy tuotokseen nähden vähemmän

•       lisätä käyttämiensä elintarvikepakkausten materiaalitehokkuutta ja ympäristömyötäisyyttä

•       kehittää tai tuoda valikoimiinsa ympäristön kannalta hyviä take away -pakkauksia

•       korvata kuluttajapakkauksissaan fossiilisista muovia uusiutuvilla tai kierrätysraaka-aineesta valmistetuilla materiaaleilla

•       sisällyttää materiaalitehokkuuden osaksi sisäistä esimieskoulutusta

•       sisällyttää materiaalitehokkuuden osaksi johtamis- ja yrityskulttuuriaan ja vastuullisuustavoitteitaan

•       järjestää sisäistä koulutusta henkilöstölle materiaalitehokkuutta parantavista työtavoista

•       viestiä kuluttajille ruokahävikin vähentämisestä

•       viestiä kuluttajille käyttämistään pakkauksista, niiden kierrätyksestä sekä niiden ympäristövaikutuksista


Yritys asettaa itse tavoitteensa ja toimenpiteet, joilla niihin pyritään, joten yllä olevat ovat vain esimerkkejä.


Miksi liittyisin sitoumukseen?

 • Sitoumukseen liittyminen auttaa systematisoimaan yrityksen työtä materiaalitehokkuuden hyväksi. Se auttaa yritystä tiivistämään tekemänsä toimet mitattaviksi tunnusluvuiksi.
 • Kun toimet onnistuvat, voidaan saavuttaa tuntuvia taloudellisia hyötyjä, kuten kustannussäästöjä.
 • Yritys voi hyödyntää sitoumustoiminnan tuomaa näkyvyyttä asiakas- ja sidosryhmäviestinnässään.
 • Sitoumus on osoitus yrityksen edelläkävijyydestä ja aktiivisuudesta yhteisten kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden edistämisessä.
 • Yritysten tehdessä aktiivisesti materiaalitehokkuutta, kiertotaloutta ja hiilineutraalisuutta edistäviä toimia voidaan vähentää yhteiskunnallista tarvetta pakottavaan sääntelyyn.


Miten liityn?

Yritys liittyy sitoumukseen Sitoumus 2050-sivustolla.  Sivustolla on ohjeet liittymiseen.

Liittymisen yhteydessä Motivan helpdesk-palvelu käy yrityksen kanssa läpi tavoitteet ja toimet, joilla niihin tähdätään.

 

Miten raportoin?

Yritys raportoi tekemistään toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista vuosittain Sitoumus2050-sivustolla. Se voi valita, onko raportti julkinen.

Mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet ovat toivottavia. Mittari voi olla esimerkiksi

 • ruokahävikin vähenemä (t)
 • elintarvikejätteen vähenemä (t)
 • kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä (t CO2-ekv)
 • kustannussäästö (€)

Alussa tavoite voi olla, että selvitetään asiaa ja asetetaan lähtötaso. Myöhemmin asetetaan vähennys-/säästötavoite lähtötasoon nähden.

Mitattavien tavoitteiden lisäksi sitoumuksessa voi olla laadullisia, ei-mitattavia tavoitteita, esimerkiksi järjestetään koulutus henkilöstölle tai tiedotuskampanja asiakkaille.

Omia materiaalitehokkuustoimia suunnitellessa kannattaa jo etukäteen tutustua taulukkoon Toimenpidetyypit, toimenpiteet ja mittarit (pdf). Siinä kuvataan luokat, joiden avulla yritys raportoi tekemänsä toimenpiteet Sitoumus2050-sivustossa. Yritys voi itse lisätä toimenpideluokkien alle omia toimenpiteitä.

 

Lisää tietoa

Motiva: lisätietoa sitoumuksesta, edellisen kauden tuloksia ja yritysten materiaalitehokkuustekoja

Sitoumus2050: liittyminen, liittymisohjeet

 

Marjaana Ingervo

Asiantuntija

09 6220 2013
marjaana.ingervo@mara.fi