Koulutusvähennys

Työnantajia kannustetaan panostamaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen koulutusvähennyksen avulla. Koulutusvähennys on ylimääräinen verovähennys. Työnantaja voi vähentää verotuksessaan henkilöstön kouluttamisesta aiheutuvat suoranaiset kustannukset sekä koulutusajan palkkakustannukset. Lisäksi työnantaja saa ylimääräisen koulutusvähennyksen, joka on keskimäärin puolet koulutusajan palkkakustannuksista. 

Kysymyksessä on verotuksessa myönnettävä laskennallinen lisävähennys. Jotta vähennykset saa täysimääräisesti, koulutuksen tulee perustua koulutussuunnitelmaan ja sen on täytettävä koulutusta koskevat ehdot. Alla on ohjeet koulutusvähennyksen saamisen edellytyksiin yhteistoimintalain alaisissa yrityksissä (vähintään 20 työntekijää) sekä niissä yrityksissä, jotka eivät kuulu yhteistoimintalain piiriin (alle 20 työntekijää).

a)    Yhteistoimintalain piiriin kuuluvat yritykset

Koulutusvähennyksen saaminen edellyttää, että koulutus perustuu yhteistoimintalain mukaiseen yrityksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan. Suunnitelmassa on käsiteltävä myös sen seuranta- ja toteuttamismenettelyä. Koulutussuunnitelman tulee sisältää arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä siinä tapahtuvista muutoksista ja niiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä.

b)    Muut yritykset

Velvollisuus henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen koskee vain yhteistoimintalain piiriin kuuluvia yrityksiä. Koulutussuunnitelman laatiminen on kuitenkin pienemmissäkin yrityksissä edellytyksenä verovähennyksen saamiselle. Suunnitelmasta tulee ilmetä samat seikat kuin yhteistoimintalain alaisen yrityksen suunnitelmastakin.

Kaikissa yrityksissä koulutussuunnitelman on katettava koko henkilöstö. Koulutussuunnitelmaan ei kuitenkaan tarvitse yksityiskohtaisesti kirjata koulutuksia, vaan yleisempi kuvaus tulevista koulutuksista on riittävä. Jos työnantaja ei ole laatinut koko henkilöstön kattavaa koulutussuunnitelmaa, vähennysoikeutta ei ole, vaikka koulutus muutoin täyttäisi tarvittavat edellytykset. Lisäksi koulutussuunnitelman on oltava laadittuna ennen työntekijöiden koulutusta. Koulutussuunnitelmaa voidaan kuitenkin päivittää verovuoden aikana.

Vähennykseen oikeuttava koulutus

Koulutusvähennykseen oikeuttavan koulutuksen on oltava työnantajan järjestämää koulutusta, joka ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista ja sen on perustuttava edellä mainittuun koulutussuunnitelmaan. Työnantajan on myös maksettava palkkaa koulutuksen ajalta työntekijälle.

Koulutuksen on liityttävä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin sen hetkisen työnantajan palveluksessa. Koulutuksen on oltava ohjattua ja valvottua ja siihen käytetty aika on voitava todentaa. Koulutus voi olla yrityksen itsensä järjestämää tai esimerkiksi ulkopuolisen järjestämä kurssimuotoinen koulutus, seminaari tai konferenssi, jonka kustannuksista vastaa työnantaja. Koulutus voi olla esimerkiksi työntekijöille annettavaa lisä- tai täydennyskoulutusta tai koulutusta työssä tarvittavan lakisääteisen luvan tai todistuksen saamiseksi. Koulutus voi liittyä työntekijän ammatillisen osaamisen kehittämiseen tai ylläpitämiseen ja se voi liittyä myös työhyvinvointiin, ajankäytön hallintaan tai muuhun yleiseen työssä suoriutumiseen.

Koulutusvähennystä ei kuitenkaan saa perehdytyksestä tai työhönopastuksesta eikä muutoinkaan sellaiselta ajalta, jonka aikana työntekijän työpanos on työnantajan käytettävissä. Koulutusvähennystä ei myöskään saa sellaisten työntekijöiden koulutuksesta, joiden palkkakustannuksiin on verovuonna myönnetty palkkatukea eikä siltä osin, kuin työntekijä on osallistunut koulutukseen loma- tai vapaa-aikanaan.

Vähennyskelpoisen koulutuksen kestoaika

Vähennyskelpoisen koulutuksen on kestettävä yhdenjaksoisesti vähintään 1 tunti eli 60 minuuttia. Koulutusvähennyksen saa vain kokonaisten koulutuspäivien perusteella. Yksi vähennyskelpoinen koulutuspäivä kestää 6 tuntia, mutta se voi jakautua useampaan jaksoon, kunhan kukin jakso on kestänyt vähintään vaaditun 60 minuuttia. Ruokatauko tai muu pidempi tauko ei ole osa koulutusaikaa. Enimmillään vähennyksen saa kolmelta päivältä vuodessa työntekijää kohti.

Koulutuspäivä voi koostua useista eri koulutuksista eikä niiden tarvitse liittyä samaan kokonaisuuteen. Koulutuspäivä lasketaan ja seurataan työntekijäkohtaisesti. Jos esimerkiksi toista työntekijää on koulutettu neljä päivää ja toista yksi päivä, saa työnantaja vähennyksen yhteensä neljältä päivältä (koska työntekijäkohtainen enimmäismäärä on kolme päivää).

Koulutusvähennyksen määrän laskeminen

Koulutusvähennys lasketaan kertomalla yrityksen työntekijöiden keskimääräinen päiväpalkka vähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärällä ja jakamalla näin saatu tulo luvulla 2.

Keskimääräinen päiväpalkka puolestaan lasketaan jakamalla työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva verovuoden palkkasumma työnantajan keskimääräisellä työntekijämäärällä ja jakamalla näin saatu osamäärä luvulla 200. Tällöin vähennys tosiasiallisesti huomioi myös työnantajan keskimääräiset sosiaalivakuutusmaksut.

Keskimääräinen työntekijämäärä lasketaan verovuodelle ja määränä pidetään työnantajan teettämien henkilötyövuosien summaa. Henkilötyövuodella tarkoitetaan kokopäivätyötä tekevän koko vuoden työskentelyä. Osa-aikaiset ja määräaikaiset tai muutoin osan vuotta työskennelleet huomioidaan suhteellisina osuuksina. Esimerkiksi 6 kuukautta kokoaikaisesti työskennellyt työntekijä vastaa 0,5 henkilötyövuotta. Työntekijän, joka tekee 80 % työaikaa, henkilötyövuosimäärä lasketaan 0,8 vuodeksi. Kolme kuukautta kokoaikatyössä olevan määräaikainen työsuhde vastaisi 0,25 henkilötyövuotta.

Selvitys koulutusvähennyksen edellytyksistä

Työnantajan on laadittava työntekijäkohtainen kirjallinen selvitys vähennyksen edellytysten täyttymisestä ja siitä, että työntekijä on tosiasiallisesti osallistunut koulutukseen. Selvityksessä on mainittava, mihin koulutussuunnitelman kohtaan vähennyksen perusteena oleva koulutus sisältyy ja koulutuksen perustiedot, esimerkiksi kurssiohjelma tai vastaava sekä koulutuksen kesto.

Näin haet koulutusvähennystä

Vähennystä haetaan veroilmoituksen antamisen yhteydessä. Koulutusvähennyksen perusteista laadittuja työntekijäkohtaisia selvityksiä ja koulutussuunnitelmaa ei tarvitse liittää veroilmoitukseen, vaan verohallinto pyytää niitä tarvittaessa.

Esimerkki koulutusvähennyksestä

Yrityksen palveluksessa on vakituisesti 10 kokoaikatyöntekijää ja 5 osa-aikatyöntekijää (60 t/3 vkoa). Lisäksi yritys työllistää kesäaikana kausiluontoisesti 4 työntekijää (60 t/3 vkoa) kolmen kuukauden ajan. Työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva palkkasumma verovuonna on 300.000 euroa.

Vakituisessa osa-aikatyösuhteessa olevat 5 työntekijää vastaavat kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuina 2,7 henkilötyövuotta (5 x (60/111)).

Määräaikaisessa työsuhteessa olevat osa-aikatyöntekijät puolestaan vastaavat 0,54 henkilötyövuotta (4 x (60/111)) x 0,25.

Yhteensä yrityksen keskimääräisenä työntekijämääränä pidetään tällöin 10 + 2,7 + 0,54 eli 13,24 henkilötyövuotta.

Keskimääräinen päiväpalkka on siten (300.000/13,24/200) = 113,29 euroa.

Koulutusvähennys lasketaan kertomalla keskimääräinen päiväpalkka koulutuspäivien lukumäärällä ja jakamalla näin saatu tulo kahdella.

Jos yritys olisi järjestänyt koulutusta vuoden aikana esim. 10 henkilölle kaksi päivää, olisi ylimääräinen vähennysoikeus yhteensä (113,29 x 20) / 2 = 1.132.90 euroa.

Lisätietoja ja yksityiskohtaisempia ohjeita vähennyksestä ja sen laskemisesta löytyy verottajan sivuilta.