MaRa - Lausunnot ja kannanotot

Lausunto luonnoksesta Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen päivitetystä tiekartasta

31.5.2019

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut luonnoksen matkailun päivitetystä tiekartasta - MaRan lausunto luonnoksesta

Lausunto kestävästä ja työllistävästä kasvusta kotimarkkinoilla

16.5.2019

Pääkirjoitus: Alustatalous –olisiko jo aika puuttua tosimielellä

15.5.2019

Majoitustoiminnan kilpailuedellytysten turvaamiseksi alustatalous tulee saattaa tasapuolisen sääntelyn ja verotuksen piiriin

Lausunto: Työ- ja elinkeinoministeriölle kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuudesta

12.4.2019

Lausunto: Työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta jakamistaloustyöryhmän loppuraportiksi

29.3.2019

Lausunto liikuntapoliittisesta selonteosta

21.2.2019

Pääkirjoitus: Osaavan työvoiman pula heikentää kasvumahdollisuuksia

19.2.2019

MaRa teetätti viime kesän ja syksyn aikana Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:llä tutkimuksen toimialan vetovoimasta.

Lausunto: Raskaan liikenteen taukopaikat MAL-prosessissa

8.2.2019

Kirje Veikkaukselle: Pelipöydät ravintoloissa

7.2.2019

Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

28.1.2019

Lausunto: Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

21.1.2019

Lausunto: Tienvarsimainontaa ja -ilmoittelua koskeva määräysluonnos

18.1.2019

Lausunto: Eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja Harmaan talouden selvitys-yksiköstä annetun lain muuttamisesta

8.1.2019