Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen työelämäpalautejärjestelmä otettiin käyttöön heinäkuussa 2021. Käytännössä tämä tarkoittaa uusia kyselyitä niille työpaikoille, joissa koulutetaan opiskelijoita joko koulutus- tai oppisopimuksella. Kyselyillä seurataan työelämän tyytyväisyyttä ammatillisen oppilaitoksen toimintaan järjestää koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa. Niissä ei arvioida opiskelijoita.

 

Kaksi kyselymuotoa: työpaikkaohjaajakysely ja työpaikkakysely

Opetushallitus lähettää sähköisen työpaikkaohjaajakyselyn koulutus- tai oppisopimuksessa nimetylle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle, kun opiskelijan työpaikkajakso päättyy. Kyselyn voi tarvittaessa välittää eteenpäin henkilölle, joka käytännössä on enemmän ohjannut opiskelijaa. Työpaikkaohjaajakysely lähtee kahden viikon sykleissä työpaikoille, joissa opiskelija on sinä aikana päättänyt työpaikkajaksonsa. Jos työpaikalla on ollut saman vastuullisen työpaikkaohjaajan ohjattavana samalta koulutuksen järjestäjältä useampia saman tutkinnon suorittajia, joilla työpaikkajaksot päättyvät saman kahden viikon aikana, kysely teknisesti niputetaan vastaajalle yhdeksi kyselyksi.

Oppilaitos puolestaan lähettää sähköisen työpaikkakyselyn työpaikan edustajalle kaksi kertaa vuodessa, ensimmäisen kerran tammikuussa 2022. 

Molempien palautekyselyiden teemat liittyvät asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen sekä vaikuttavuuteen ja laatuun. Vastausasteikkona käytetään 5-1-mallia, jossa 5 = täysin samaa mieltä ja 1 = täysin eri mieltä.

 

Antamalla palautetta kehität ammatillisen koulutuksen laatua

MaRa kannustaa työpaikkoja vastaamaan innokkaasti työelämäpalautekyselyihin. Laadukkaalla ammatillisella koulutuksella parannetaan myös matkailu- ja ravintola-alan toimintaedellytyksiä, vetovoimaa ja osaavan työvoiman saantia. Palautteen kautta työelämän kokemuksilla on suora vaikutus myös koulutuksen järjestäjien saamaan vaikuttavuusrahoitukseen. Palautetulokset raportoidaan anonyymissä tilastomuodossa opetushallinnon vipunen.fi -tilastopalvelussa. Työpaikkakohtaisia tuloksia hyödyntää oppilaitos.

 

Työelämäpalautekyselyiden kysymykset

TYÖPAIKKAOHJAAJAKYSELY

1. Yhteistyö oppilaitoksen kanssa oli sujuvaa

2. Oppilaitos varmisti etukäteen opiskelijan riittävät valmiudet työelämässä oppimiseen (esimerkiksi

aiempi osaaminen, työelämävalmiudet, sopivuus opintojen vaiheeseen ja urasuunnitelmiin)

3. Oppilaitos varmisti, että työtehtävät edistävät opiskelijan oppimista suunniteltujen tavoitteiden

mukaisesti

4. Oppilaitos varmisti, että työpaikkaohjaajilla tai mentorilla oli tiedossa opiskelijan henkilökohtaiseen

osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) kirjatut tavoitteet

5. Oppilaitos tarjosi riittävästi tukea opiskelijan oppimisen ohjaamiseen

6. Oppilaitos tarjosi riittävästi tukea opiskelijan osaamisen kehittymisen arvioimiseen ja palautteen

antamiseen opiskelijalle

7. Oppilaitoksella on kyky kehittää työelämässä oppimista saamansa palautteen perusteella

8. Olen tyytyväinen oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista

 

Lisäksi valtakunnallinen kysely sisältää nämä kysymykset, joita ei käytetä rahoituslaskennassa:

9. Jos työpaikalla/yrityksessä järjestettiin näyttö: Oppilaitos tarjosi riittävästi perehdytystä opiskelijan

näytön arviointiin

10. Jos työpaikalla/yrityksessä järjestettiin näyttö: Näytön toteutus yhteistyössä oppilaitoksen kanssa

onnistui hyvin

 

TYÖPAIKKAKYSELY

1. Yhteistyö oppilaitoksen kanssa on sujuvaa

2. Oppilaitos tiedottaa hyvin ammatilliseen koulutukseen liittyvistä yhteistyön mahdollisuuksista

3. Olemme tyytyväisiä oppilaitoksen tapaan hoitaa oppisopimusten ja koulutussopimusten laadintaan

liittyvät käytännön asiat

4. Oppilaitos järjestää työelämässä oppimisen työpaikan tarpeet huomioiden

5. Oppilaitos tarjoaa mahdollisuutta ennakoida työpaikkamme osaamisen kehittämistarpeita ja sen avulla

kehittää toimintaamme

6. Voisimme rekrytointitilanteessa palkata tästä oppilaitoksesta valmistuneita opiskelijoita

7. Oppilaitoksella on kyky kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella

8. Voimme suositella oppisopimus- ja koulutussopimusyhteistyötä oppilaitoksen kanssa

9. Olemme tyytyväisiä oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista

 

Lisäksi valtakunnallinen kysely sisältää tämän kysymyksen, joita ei käytetä rahoituslaskennassa:

10. Oppilaitoksen tarjoaman tutkinnon osien sisältö vastaa alamme osaamistarpeita

 

Lisätietoja Opetushallituksen laatimasta esitteestä ja oppilaitoksilta, joiden kanssa työelämä tekee yhteistyötä.