Kustannustukilain muutokset ovat tulossa pian voimaan, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö tiedotteessaan. Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 11.12. Laki tulisi voimaan 15.12. Valtiokonttori vastaa haun toteutuksesta. Valtiokonttorin tavoitteena on avata haku yrityksille 21.12., ja hakuaika jatkuisi helmikuun loppuun.

Tukea voivat hakea kaikki yritykset, jotka ovat kärsineet koronasta. Eri toimialoilla yritysten tilanne on hyvin vaihteleva, joten kuuluminen tiettyyn toimialaan ei ole ehdoton edellytys tuen saamiselle.

Kustannustuen ehtona yrityksen liikevaihdon lasku koronan vuoksi

Yrityksillä on koronapandemian vuoksi pienentyneen liikevaihdon takia vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pandemian vuoksi pudonnut vähintään 30 prosenttia kesä-lokakuussa 2020, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai sen jälkeen, vertailujakso on 1.1.–28.2.2020.

Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan yrityksen toimialan liikevaihdon laskua. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia, arvioidaan, että ala on kärsinyt koronasta ja yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja. 

Tuen piiriin kuuluvista toimialoista säädetään myöhemmin erillisellä asetuksella, joka valtioneuvoston on tarkoitus antaa 18.12.2020. Toimialat määritellään Verohallinnolta saatavien kesä-lokakuun 2019 ja 2020 liikevaihtotietojen perusteella.

Kaikki koronasta kärsineet yritykset voivat hakea kustannustukea

Yritys voi kuitenkin hakea tukea, vaikka toimialan liikevaihto ei olisi laskenut vähintään 10 prosenttia kesä-lokakuussa 2020 eikä toimialaa sen vuoksi ole mainittu valtioneuvoston asetuksen liitteessä. Tällöin yrityksen on hakemuksessaan osoitettava erityisen painavat syyt sille, että yrityksen liikevaihto on kärsinyt koronapandemian vuoksi.

Kustannustuen piiriin kuuluvat myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset. Tukea ei voida myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan yritystoimintaan.

Tukeen oikeuttavalle liikevaihdolle ei ole minimirajaa, toisin kuin kustannustuen ensimmäisellä hakukierroksella. Näin tuki kohdistuu paremmin pieniin yrityksiin. Pienin maksettava tuki on edelleen 2000 euroa ja suurin 500 000 euroa.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronatukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että samojen Euroopan komission tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaan myönnetyt tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa.

Kustannustuen ensimmäinen hakukierros järjestettiin heinä-elokuussa. Valtio on varannut kustannustuen toiselle hakukierrokselle 550 miljoonaa, mutta arvio tukeen tarvittavasta määrärahasta on epävarma eikä koko summa välttämättä tule käytetyksi. Määrärahan käyttö riippuu tuen kriteerit täyttävien yritysten määrästä ja kustannuksista.

Aiemmin käytössä olleilla Business Finlandin ja ELY-keskusten koronatuilla yritykset pystyivät kehittämään ja suuntaamaan toimintaansa uudelleen koronatilanteessa. Muita keinoja ovat muun muassa Finnveran takaukset, Teollisuussijoitus Oy:n rahoitusohjelmat sekä työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyössä rakennettu työllisyyspaketti, johon kuuluvat muun muassa lomauttamiseen ja yhteistyötoimintaneuvotteluihin liittyvät helpotukset. Lisäksi käytössä ovat työeläkemaksujen väliaikainen alentaminen sekä konkurssilain väliaikainen muuttaminen. Muita tukia ovat olleet ravitsemusalan erityistuki sekä yksinyrittäjien tuki.