MaRa on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausuntonsa taksisääntelyn korjaamista koskevasta lakiluonnoksesta. MaRa esittää, että liikennepalvelulakiin palautetaan poikkeus, jonka mukaan henkilöitä voidaan kuljettaa ilman taksiliikennelupaa, kun kuljetus on osa matkailupalveluyrityksen palvelupakettia.

 

Palvelupaketin osana tapahtuvia kuljetuksia suorittavat erityisesti ohjelmapalveluyritykset tarjotessaan esimerkiksi koira-, moottorikelkka-, poro-, vaellus-, melonta- ja eläintenkatselusafareita. Tähän liittyvänä välttämättömänä osana tarjotaan asiakkaille kuljetus esimerkiksi majoituspaikasta safarin varusteiden haku- tai aloituspaikkaan. Taksiliikenneluvan vaatiminen on tarpeettoman raskas velvoite kuljetusten merkitykseen nähden.

Ohjelmapalveluyritysten kuljetustoiminta ei kilpaile taksiliikenteen kanssa. Kuljetus on osa matkailupalvelukokonaisuutta ja se kohdistuu vain matkailupalveluyrityksen asiakkaisiin. Kuljetus on pääasialliseen palveluun liittyvä liitännäistoiminto. Asiakas ei voi varata kuljetusta sovelluksella tai puhelimella erikseen kuten taksitoiminnassa.

MaRa pitää kaikkien taksiliikennekäytössä olevien ajoneuvojen varustamista taksamittareilla tai muilla järjestelmillä tarpeettoman raskaana sääntelynä. Tämän lisäksi taksivalaisimen käyttövelvoitetta koskevaan säännökseen tulee lisätä poikkeus, jonka mukaan velvoite ei koske tilanteita, joissa kuljetuksia tarjotaan vain rajatulle kohderyhmälle. Velvoite varustaa hotellin omien asiakkaiden kuljetuksiin käytettävät ajoneuvot taksivalaisimilla johtaisi kuluttajia harhaan, koska taksivalaisin antaa ymmärtää, että kyytejä tarjotaan yleisölle.

Taksimatkojen hinnoittelua ja hintatietojen ilmoittamista koskevan säännöksen soveltamisalaa ei ole ehdotuksessa rajattu. MaRan näkemyksen mukaan säännös ei sovellu lainkaan palvelupaketin osana tapahtuviin kuljetuksiin. Palvelupaketti pitää myydä kokonaisuutena eikä kuljetuspalvelua voi ostaa palveluyritykseltä erikseen.

– Palvelupaketin sisällä tapahtuvat kuljetukset tulee rajata tämän säännöksen soveltamisalan piiristä, jos kuljetuksia ei MaRan vaatimuksen mukaisesti vapauteta kokonaan taksiliikenneluvan piiristä. Hintatietojen esilläpitovelvoite taksiliikennekäytössä olevan ajoneuvon ikkunassa on myös tarpeeton velvoite, kun kuljetuksia suoritetaan ennakkotilauksesta tai -varauksesta rajatulle asiakaspiirille, MaRa toteaa.                       

MaRa kannattaa sitä, että kaikilla taksiliikenneluvan hakeneilla tulee olla Y-tunnus. Yli tuhannen taksiyrittäjän jääminen verohallinnon rekistereiden ulkopuolelle on lisännyt harmaata taloutta taksiliikennetoiminnassa. Harmaan talouden torjunta tehostuisi, jos taksiliikenneluvan saamiseksi henkilön tulee tehdä perusilmoitus ja rekisteröityä verohallinnon rekistereihin.

Ehdotettu pakollinen yrittäjäkoulutusvaatimus sen sijaan lisäisi MaRan näkemyksen mukaan tarpeettomasti vastuullisesti toimivien taksiyritysten hallinnollista taakkaa ja kustannuksia.

– Kaikkien yritysten hallinnollista taakkaa ja kustannuksia ei tule lisätä sen takia, että lupasääntelyn lieventäminen on tuonut taksialalle vastuuttomia tai osaamattomia toimijoita. Luotettavuuteen liittyvät lupaedellytykset, Y-tunnuksen hankkimisvelvoite ja kohdistettu riskiperusteinen valvonta ongelmataksiyrityksiin on riittävä keino puuttua ongelmiin, MaRa toteaa lausunnossaan.

 

MaRan lausunto kokonaisuudessaan