Euroopan tietosuojaneuvosto on lähettänyt kameravalvontaa koskevan ohjeistusluonnoksen julkiselle kommentointikierrokselle. MaRa pitää ohjeistusta monin kohdin ongelmallisena. Siinä on omaksuttu tietosuoja-asetukseen perustumaton ja tarpeettoman tiukka kanta siihen, millä perusteella yritykset voivat kameravalvontaa suorittaa.

Tietosuoja-asetuksen mukaan kameravalvontaa voidaan suorittaa rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla. Matkailu- ja ravintola-alan kameravalvontaa suoritetaan ensisijaisesti henkilökunnan, asiakkaiden ja omaisuuden suojaamiseksi.  Anniskelupaikoissa, joissa edellytetään tehokasta valvontaa ja järjestyksenpitoa, kameravalvonta on tehokas apuväline ennaltaehkäistä järjestyshäiriöitä. Kameravalvontatallenteiden avulla voidaan jälkikäteen selvittää toimipaikassa mahdollisesti tapahtuneita rikkomuksia ja niiden syitä. Suomessa kameravalvontaa työpaikoilla sääntelee laki yksityisyyden suojasta työelämässä, jossa säädetään tarkemmin kameravalvonnassa huomioitavista seikoista.

Kameravalvonnasta tulee informoida rekisteröityjä esimerkiksi kylteillä niissä tiloissa, joihin kamerat on sijoitettu. Ohjeistusluonnoksen mukaan kameravalvonnasta kertovassa kyltissä pitäisi olla myös tiedot rekisterinpitäjästä ja kameravalvonnan käyttötarkoituksista jne. MaRan näkemyksen mukaan tämä on ylimitoitettu vaatimus ja aiheuttaisi kohtuutonta hallinnollista taakkaa ja kustannuksia yrityksille. Rekisteröidyn tietosuoja-asetuksen edellyttämän informointivelvoitteen täyttää toimipaikassa olevat kyltit. Rekisteröity voi halutessaan tutustua toimipaikassa tai yrityksen kotisivuilla kameravalvontaa koskevaan selosteeseen.

Euroopan tietosuojaneuvosto on riippumaton EU:n elin, joka vastaa tietosuojasääntöjen yhdenmukaisesta soveltamisesta kaikkialla Euroopan unionissa ja edistää EU:n tietosuojaviranomaisten välistä yhteistyötä.

 

MaRan lausunto asiasta