Maantielaissa todetaan, että ilmoitus tai mainos on laadittava ja sijoitettava siten, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta tai haittaa tienpitoa ja että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Tienvarsimainoksesta on tehtävä ilmoitus tienpitoviranomaiselle ja mukaan on liitettävä nyt annetussa määräyksessä täsmennetyt selvitykset muun muassa mainoksen sijaintipaikasta, etäisyydestä maantiehen, sanallinen kuvaus ominaisuuksista, maanomistajan kirjallinen suostumus mainoksen sijoittamiseen sekä selvitys huoltoreitistä mainoksen luo. Vähimmäisetäisyydet muista mainoksista ja tieliittymistä on kuvattu määräyksessä tarkasti.  Määräyksessä on myös tarkemmat vaatimukset mainoksen ulkomuodolle, koolle, valaistukselle ja pintamateriaaleille. Tienvarsimainoksen asettamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely perustuu kokonaisharkintaan. Yksittäisistä määräyksen vaatimuksista voidaan poiketa tietyin edellytyksin. Tienpitoviranomainen voi myös kieltää mainoksen asettamisen tai asettaa tarkennettuja ehtoja 30 päivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä. Mainosta ei saa asettaa ennen 30 päivän ajanjakson umpeutumista. Asennuslupa on voimassa 10 vuotta kerrallaan, ellei tienpitoviranomainen määrää tätä lyhyempää aikaa. Tilapäisistä ilmoituksista ei tarvitse tehdä ilmoitusta, ja niiden sijoittamista, ulkoasua sekä kokoa koskevat vaatimukset on tarkennettu uudessa määräyksessä. Tutustu tarkemmin uuteen määräykseen:Määräys tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta (Liikennevirasto) Lisätietoa: MaRan lakiasiainosasto, p. 09 6220 200. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY: Mainonta maantien varrella