Konkurssilakia muutettiin toukokuun 2020 alussa tavoitteena suojata koronakriisin seurauksena maksuvaikeuksiin joutuneita terveitä yrityksiä konkursseilta. Yritystä ei ole voitu asettaa konkurssiin, sillä perusteella, että se ei ole noudattanut velkojan antamaa konkurssiuhkaista maksukehotusta. Säännöksen voimassaolo lakkaa tammikuun lopussa 2021.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jonka nojalla velallisyrityksen suoja poistetaan helmikuun 2021 alusta lukien. Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättäminen muodostaisi maksukyvyttömyysolettaman, jos velallinen ei ole 30 päivän kuluessa velkojan maksukehotuksesta maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa. Normaalioloissa maksuaika on viikko.

Eduskunnan lakivaliokunta antoi 9.12. mietintönsä hallituksen esityksestä. Mietinnössä ei tehty muutoksia hallituksen esitykseen. Eduskunta äänestää lakiesityksestä mietinnön perusteella.

Väliaikainen suoja poistuu helmikuun alussa

Konkurssilain muutoksen hyväksymisen jälkeen velkojat voivat 1.2.2021 alkaen hakea velallisyritystä konkurssiin, jos velallinen ei ole maksanut selvää ja erääntynyttä saatavaa 30 päivän kuluessa maksukehotuksesta. Maksukehotusta koskeva säännös on voimassa muutettuna 30.9.2021 asti. Tämän jälkeen säännöksessä mainittu maksukehotukseen liittyvä maksuaika muuttuu 30 päivästä normaaliin eli viikkoon.   

Jos velkoja hakee velallista konkurssiin konkurssiuhkaisen maksukehotuksen laiminlyönnin takia, velallisen olisi konkurssin välttääkseen näytettävä toteen, että maksukyvyttömyys on tilapäistä. Näyttövelvollisuus maksukyvyttömyyden tilapäisyydestä on velallisella. Eduskunnan lakivaliokunta korostaa mietinnössään, maksukyvyttömyyden tilapäisyyden arvioimisessa otetaan huomioon se, ettei yritysten tilanne ole koronavirustilanteen ja siitä johtuvien rajoitustoimien vaikutusten vuoksi normaali. Arviointikriteerit ovat siten toiset kuin normaaleissa olosuhteissa.

Maksukehotuksen maksuajan pidentäminen ei suojele velallisyrityksiä

MaRa pitää velallisen suojan päättymistä erittäin valitettavana. MaRa vaati lausunnoissaan oikeusministeriölle ja lakivaliokunnalle konkurssilain nykyisen velallisyrityksiä suojelevan poikkeuksen soveltamisen jatkamista ainakin 30.6.2021 asti, koska yritysten liiketoiminta normalisoituu huomattavalla viipeellä koronarajoitusten purkamisen jälkeen. 

Harvalla koronapandemian ja viranomaisrajoitusten kurittamalla velallisyrityksillä on taloudellisia resursseja ja voimavaroja taistella tuomioistuimessa maksukehotuksen laiminlyöntiin perustuvaa konkurssihakemusta vastaan keräämällä näyttöä, jolla osoittaa maksukyvyttömyyden tilapäiseksi.

Velallisen suojan päättyminen johtaa konkurssihakemusten ja konkurssien aaltoon. Seurauksena on taloudelliset ja inhimilliset kärsimykset yrittäjille, työntekijöille ja heidän perheilleen. Lisäksi yhteiskunnalle aiheutuu merkittäviä kustannuksia.

 

MaRan lausunto oikeusministeriölle

Eduskunnan lakivaliokunnan mietintö