Työ- ja elinkeinoministeriö huomioi kaivoslain uudistamisessa malminetsintään ja kaivoslupiin liittyvän intressivertailun. Eduskunta kiinnitti kirjelmässään Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloitteesta huomiota interssivertailun tarpeellisuuteen kaivoslaissa. Intressivertailusta tehtävä selvitys lykkää hallituksen lakiesityksen antamista vuoden 2021 loppupuolelle.

Intressivertailulla tarkoitetaan kaivoshankkeen kaikkien hyötyjen ja haittojen punnintaa, jonka perusteella kaivostoiminnan lupia harkittaisiin. Intressivertailun käyttöönotto kaivosluvissa olisi merkittävä muutos, joka edellyttää selvitystä toteuttamisvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista.

Intressivertailun sisältöä, laajuutta ja sen vaikutuksia lupasääntelyyn tullaan selvittämään valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshankkeella, joka valmistuu loppuvuodesta 2021.

Intressivertailua koskevan selvityksen tulosten huomioon ottaminen kaivoslain uudistamisen valmistelutyössä viivästyttää hallituksen esityksen antamista vuoden 2021 loppupuolelle. Kaivoslain tukemista koskeva työryhmä on pyytänyt työ- ja elinkeinoministeriötä jatkamaan sen toimikautta vuoden 2021 loppuun saakka.