Kaivoslain muuttamista on valmisteltu pian kaksi vuotta. Valmistelu on edennyt todella hitaasti ja lakiluonnoksen lähettäminen lausuntokierrokselle on sekin viivästynyt. Mistä tämä johtuu? MaRa pitää tärkeänä, että kaivoslain muuttamiseen saadaan nopeasti lisää vauhtia. Muutoksista tulee päättää vielä tämän hallituskauden aikana. 

Lakiin tehtäviä muutoksia on valmisteltu hallitusohjelman kirjausten mukaisesti. Ne ovat matkailualan kannalta hyviä. Kunnat saavat lisää valtaa päättää, haluavatko ne kaivosten toimivan kunnan alueella vai ei. Ehdotuksen mukaan kaivostoiminnan tulisi jatkossa perustua kunnan laatimaan yleis- tai asemakaavaan ja näin kaivosta ei voisi enää perustaa maakuntakaavan pohjalta. Malminetsintälupaa ei saisi myöntää, jos kunta vastustaa lupaa joko kaavoituksesta tai muusta painavasta syystä. 

Kaivoslain muuttamisen keskeisenä tavoitteena on ympäristönsuojelun tason parantaminen. Siihen ovat myös liittyneet erimielisyydet poliittisissa neuvotteluissa. Hallituspuolueet ovat olleet erimielisiä siitä, parantavatko lakiin ehdotetut muutokset oikeasti ympäristönsuojelun tasoa. Tämä nousi keskusteltavaksi Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) viime syyskuussa julkaiseman arviomuistion jälkeen. SYKE arvioi, että ehdotettujen muutosten vaikutukset ympäristönsuojelun tasoa parantavina tekijöinä jäisivät käytännössä vähäisiksi. Tämä johtuu siitä, että pykäliin ehdotetut muutokset on muotoiltu niin yleisluontoisesti, että käytännön vaikutukset ovat vaarassa jäädä pieniksi. 

Toisistaan eroavia näkemyksiä on esitetty siitä, pitäisikö malminetsinnän kieltämisestä luonnonsuojelu- tai muilla luonnonarvoiltaan merkittävillä alueilla säätää kaivoslaissa. Työ- ja elinkeinonministeriön valmistelema ehdotus ei sitä sisällä. Samaan aikaan valmisteilla olevan luonnonsuojelulain yhteydessä on esitetty malminetsinnän kieltämistä luonnonsuojelualueilla.  

Malminetsintäluvan määräaikoihin ei esitetä muutosta. Lupa myönnettäisiin edelleen ensin neljäksi vuodeksi, minkä jälkeen kaivosyhtiö voi hakea siihen jatkolupaa useammankin kerran aina kolme vuotta kerrallaan. Maanomistajan suostumus olisi vaatimuksena vasta sen jälkeen, jos jatkolupa olisi pidentämässä malminetsintäluvan voimassaoloaikaa kymmeneen vuoteen. Tämä aiheuttaa alueella toimiville muille elinkeinoille huomattavaa epävarmuutta alueen tulevaisuudesta ja estää usein jopa uusien investointien tekemisen. Sen vuoksi tämä epäkohta tuleekin laissa korjata ja malminetsintälupien määräaikaa tulee lyhentää.

Myönteistä ehdotuksessa on se, että varausilmoituksesta perittävä maksu määräytyisi varausalueen pinta-alan mukaan. Sen voisi odottaa vaikuttavan niin, että kaivosyhtiöt eivät varaisi etsintätyöhön niin laajoja alueita kuin mitä nykyisin vaan tekisivät sen harkitummin.  

Tavoitteena on ollut, että hallitus voisi hyväksyä lakiluonnoksen helmikuun puolivälin paikkeilla. Nyt ehdotus ei ole lähtenyt vielä lausuntokierroksellekaan, joten aikataulu tulee jälleen viivästymään. 

MaRa pitää tärkeänä, että kaivoslain muuttamiseen saadaan nopeasti lisää vauhtia. Muutoksista tulee päättää vielä tämän hallituskauden aikana.