TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021 -tulosten mukaan matkailu- ja ravintola-ala on suomalaisten nuorten keskuudessa kolmanneksi suosituin ala. Sijoitus jaetaan yhdessä kulttuuri- ja viihdealan ja kaupan kanssa. Edelle kirivät vain terveydenhuolto ja media ja viestintä. Tutkimuksessa nuoret saivat valita toiveensa 30 alan joukosta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa 2021 lähes 15 000 opiskelijaa.

Alavalintaa miettiessään nuorille ovat erityisen tärkeitä kiinnostavat työtehtävät ja hyvä palkkaus. Kolmanneksi eniten nuoret arvostavat hyvää työskentelyilmapiiriä. Lähes yhtä tärkeinä he pitävät mahdollisuutta tehdä asioita, jotka kokevat tärkeiksi.

Nuorille vanhempien merkitys on keskeinen: Vanhemmat ovat toiseksi yleisin lähde, josta nuoret kokevat saavansa tärkeimmät tulevaisuuden työelämäänsä koskevat tiedot ja taidot. Vain kouluopetus on heille tässä tarkoituksessa merkityksellisempää. Lisäksi nuorille olennaisia tiedonlähteitä ovat lukeminen, harrastukset ja sosiaalinen media, jonka kanavista he nostavat esille erityisesti YouTuben.

Tutkimuksessa selvitettiin myös vanhempien koulutustaustan ja työssäkäynnin roolia nuorten alavalinnoille. Matkailu- ja ravintola-alan kohdalla ei ollut merkittävää eroa sillä, onko vanhempien koulutustausta ammatillinen vai korkeakoulu tai käyvätkö molemmat vanhemmat töissä vai eivät.

– Eri alat kilpailevat voimakkaasti työvoimasta. Toivottavasti matkailu- ja ravintola-alan yrityksissä pystytään hyödyntämään  nuorten ilahduttava kiinnostus alaamme kohtaan heti, kun se on koronakriisin vuoksi mahdollista. Ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden opiskelijoille olisi tärkeää tarjota sekä työharjoittelu- että työpaikkoja. Lisäksi tulevan syksyn TET-harjoitteluissa yrityksillä on toivottavasti mahdollisuus osoittaa alamme ainutlaatuisuus yläkoululaisille. Samalla yrityksissä voidaan innostaa yläkoululaisia jatkamaan toisen asteen opinnoissa juuri matkailu- ja ravintola-alan oppilaitoksiin, MaRan koulutuspoliittinen asiantuntija Minna Halmetoja toteaa.

Vuosittain toteutettavan TAT Nuorten tulevaisuusraportti -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin yläkouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa tänä vuonna 1.3.–1.4. Kyselyyn vastasi 14 939 nuorta, joista yläkoululaisia oli 11 486, lukiolaisia 2 168 ja ammatillisia opiskelijoita 1 285. Tutkimus poikkeaa hieman aiempien vuosien tutkimuksesta, joten yksiselitteistä vertailua edellisiin vuosiin ei voi tehdä. Lisäksi tutkimuksessa on luovuttu tarkemmista alakohtaisista selvityksistä, joten esimerkiksi tietoa suosituimmista matkailu- ja ravintola-alan ammattinimikkeistä ei enää ole saatavissa.


TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021 (pdf)