MaRa on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa tartuntatautilain muutosehdotuksesta. Tartuntatautilakia ollaan muuttamassa siten, että tartuntataudin torjuntatoimia voitaisiin ottaa laajemmin käyttöön ilman poikkeusoloja. MaRa pitää huolellisen kokonaisarvion tekemistä välttämättömänä ennen tartuntatautilain mahdollistamien rajoitustoimien määräämistä ja vaatii sen vuoksi lakiperusteluihin selkeää velvoitetta arvioida toimien kokonaishaittoja ennen niiden määräämistä.

Yritykset ovat jo nyt toteuttaneet omavalvonnan avulla toimenpiteitä, joilla on pyritty asiakaspalvelutilanteiden turvallisuuteen. Tartuntatautilain muutos tekisi riittävien etäisyyksien ylläpidon ja taudin leviämisen estämiseen tähtäävät hygieniatoimenpiteet lain mukaan velvoittaviksi kaikissa asiakastiloissa.

Jos alueellinen tautitilanne niin vaatii, kunta tai aluehallintovirasto voisi lakiehdotuksen mukaan tehdä päätöksen, jossa se edellyttää elinkeinonharjoittajaa estämään lähikontaktien syntyminen asiakastiloissa. Elinkeinonharjoittaja voisi itse määritellä omaan toimintaansa parhaiten sopivat tavat välttää lähikontaktien syntyminen.

Äärimmäisenä keinona tartuntatautilain muutos antaisi kunnalle tai aluehallintovirastolle mahdollisuuden sulkea asiakkaiden tai osallistujien käyttöön tarkoitettuja elinkeinotoiminnan tiloja määräajaksi osittain tai kokonaan. Päätös voisi koskea muun muassa taiteiden esittämiseen sekä urheilun seuraamiseen tarkoitettuja katsomoita, nähtävyyksiä ja teemapuistoja sekä liikunta- ja urheilutiloja. Ravitsemisliikkeistä ja niiden tiloista säädetään tartuntatautilaissa erikseen.

MaRa on lausunnossaan vaatinut hallituksen esityksen perusteluihin selkeää velvoitetta arvioida toimien kokonaishaittoja ennen niiden määräämistä.

– Hallituksen esityksen perusteluissa on korostettava selkeämmin sitä, että rajoitustoimia määrättäessä on tehtävä huolellinen arvio kokonaisvaikutuksista ja verrattava haittoja saatavaan hyötyyn. Kokonaisten toimialojen sulkemisesta on pidättäydyttävä ja kohdennettava tartuntataudin ehkäisemiseksi välttämättömät toimenpiteet tarkasti yrityksiin ja alueille, joissa koronapandemian kiihtymisen ja leviämisen uhka on selvä ja merkittävä. Yritykset noudattavat omavalvontaa ja ovat tehneet investointeja turvallisuuden varmistamiseksi. Yksittäisten yritysten sulkemisen on oltava viimeinen vaihtoehto ja ensisijaisesti on käytettävä muita ohjaavia ja rajoittavia toimenpiteitä, MaRa korostaa lausunnossaan.

Velvoite kokonaishaittojen arviointiin on tärkeää, koska hallituksen esitys antaa aluehallintovirastoille ja kunnille oikeuden sulkea elinkeinotoiminnan harjoittamiseen tarkoitetun tilan kokonaan tai osittain.

– Jos velvoitetta kokonaishaittojen arviointiin ei korosteta ja vaadita, on vaarana, että paikallisviranomaiset sulkevat varmuuden vuoksi eri toimialoilla toimivia paikkakunnan yrityksiä sen sijaan, että tartuntaketjuja jäljitettäisiin ja altistuneita testattaisiin ja asetettaisiin karanteeniin. Jos kokonaishaittojen arviointia ei tehdä, on vaarana, että toimenpiteistä aiheutuvat haitat ovat selvästi suurempia kuin niiden avulla saavutetut hyödyt.

MaRa pitää myös hyvin ongelmallisena sitä, että lakiehdotus puuttuu perustuslaissa säädettyihin elinkeinonharjoittamisen vapauteen ja omaisuuden suojaan. Lakiehdotuksessa annetaan kunnille laaja harkintavalta ja poikkeuksellista toimivaltaa rajoittaa elinkeinonharjoittamisen vapautta ja yrityksen omaisuuden käyttämistä.


MaRan lausunto