Ammatilliset oppilaitokset ovat pk-työnantajayrityksille ylivoimaisesti tärkein koulutuskumppani ja yhteistyökokemukset ovat varsin myönteisiä. Ongelmana on, että ammatillisen koulutuksen reformin tuomia mahdollisuuksia ei edelleenkään tunneta riittävästi. Oppilaitoksilta toivotaan aktiivisempaa yhteydenpitoa ja yritysten tarpeisiin räätälöityä koulutusta. Tiedot selviävät Taloustutkimuksen Elinkeinoelämän keskusliitolle tekemästä tutkimuksesta.

Tutkimuksen keskeiset tulokset

  • Yli 80 prosenttia pienistä ja keskisuurista yrityksistä on tehnyt niiden kanssa yhteistyötä. Tyytyväisten tai erittäin tyytyväisten osuus on 51 prosenttia. Vain 7 prosenttia on yhteistyöhön tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä.
  • 74 prosenttia pk-yrityksistä kuitenkin arvioi, että oppilaitosten tulisi tarjota aktiivisemmin yrityksen tarpeisiin räätälöityjä yhteistyömahdollisuuksia.
  • Tasan puolet vastaajista sanoo tuntevansa huonosti tai erittäin huonosti käytännön yhteistyömuotoja kuten oppisopimusta, uutta koulutussopimusta tai yrityskohtaisia koulutuksia. Vain 22 prosenttia kertoo tuntevansa ne hyvin tai erittäin hyvin.
  • 29 prosenttia arvioi, että ammattiin valmistuneiden osaaminen ei vastaa yritysten tarpeita. Avovastauksissa nousi esille erityisesti puutteet nuorten yleisissä työelämätaidoissa.
  • Yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta yritysten ja oppilaitosten kanssa toivotaan tiivistettävän. Vain 23 prosenttia yrityksistä arvioi, että opettajien tuntemus yritysten arjesta ja osaamistarpeista on hyvällä tasolla.

EK:n tiedote