Selvityksessä todetaan, että tietosuoja-asetuksen termien täsmentymättömyys ja tulkinnanvaraisuus vaikeuttavat tietosuoja-asetuksen noudattamista ja siihen varautumista. Selvityksen mukaan etenkin pk-yritykset ovat epätietoisia uuden sääntelyn tuomista vaatimuksista. Uudet sanktiot korostavat epävarman oikeustilan negatiivista vaikutusta. Asetuksen sisältämät uudet velvoitteet ja sanktiot nostavat myös yritysten tietosuojakustannuksia. ”Uuden tietosuoja-asetuksen vaikutukset yritykseen riippuvat siitä, millä tavalla yritys on tähän asti pitänyt huolta hyvän tietojenkäsittelyn toteutumisesta. Tietosuoja-asetuksen myötä yrityksen on pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa toiminnassaan tietosuoja-asetusta”, sanoo MaRan lakimies Kai Massa. Uusi tietosuojasääntely vastaa monilta osin nykyistä oikeustilaa tietyin täsmennyksin ja tarkennuksin. Esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn lailliset perusteet säilyvät pitkälti samana. Selvitys linjaa, että yritykset tarvitsevat selkeää tietoa uusista velvoitteista ja ylipäätään henkilötietojen sääntelystä. Tällä hetkellä tietosuoja-asetuksesta saatava tieto on lähinnä toimialajärjestöjen ja koulutuspalvelujen varassa. Riittävät viranomaisresurssit on varmistettava, jotta tietosuojaviranomaisella on mahdollisuus antaa tulkintasuosituksia ja neuvontaa uuteen sääntelyyn liittyen. ”Sääntely tuo uusia velvoitteita, joiden sisältö ei ole vielä täysin selvä. Tästä esimerkkinä on rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tietosuoja-asetus lisää rekisteröityjen oikeuksia henkilötietolakiin verrattuna. Rekisteröityjen läpinäkyvään ja ymmärrettävään informointiin on kiinnitettävä aiempaa tarkemmin huomioita”, muistuttaa Massa.    ”Viranomaisresurssien varmistaminen on tärkeää käytännönläheisen neuvonnan ja ohjeistuksen saamiseksi. Myös MaRassa laaditaan ohjeistuksia, jotka helpottavat tietosuoja-asetukseen valmistautumisessa. Ohjeistukset löytyvät MaRan jäsensivuilta.” Selvityksessä todetaan, että tietosuoja-asetuksessa on tietyissä kysymyksissä kansallista liikkumavaraa. Tämä voi olla negatiivinen asia sisämarkkinaulottuvuuden näkökulmasta, sillä se voi johtaa toisistaan poikkeaviin lainsäädäntöratkaisuihin. Kansallista liikkumavaraa koskevan lakiehdotuksen mietintö valmistuu lähiaikoina. ”Suomen näkökulmasta mahdollisuus kansalliseen liikkumavaraan on positiivinen seikka. Liikkumavaran hyödyntämisen seurauksena muun muassa työelämän sääntely pysynee pitkälti entisellään. Kansallinen liikkumavara helpottaa yritysten arkea niiden valmistautuessa tietosuoja-asetuksen voimaantuloon.”   Selvityksestä tarkemmin: http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=20401 Lisätietoa:Kai Massa, lakimiesp. 09 6220 200