Hankintalailla säännellään jopa 35 miljardin euron vuotuisesta julkisten varojen käytöstä. Verovarojen käytön tehostamisen lisäksi lailla on erityistä merkitystä kaikille niille yrityksille, joille julkinen sektori on merkittävä asiakas. Laki luo hankinnoille menettelysäännöt, mutta ei jatkossakaan määrää siitä, mitä tai millaista pitää ostaa. Hankintalaki velvoittaa julkisyhteisöt ja eräät muut toimijat, kuten vakiintuneesti julkista tukea saavat tahot, kilpailuttamaan tietyn euromääräisen rajan ylittävät hankintansa avoimesti ja syrjimättömästi. Kansalliset kynnysarvot ovat euromääräisiä tasoja, joiden ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakeja. Tavaroiden ja palveluiden hankintojen, kuten ruokapalvelujen, kansallinen kynnysarvo nousi 30 000 eurosta 60 000 euroon. Jatkossakin hankinnoista ilmoitetaan julkisesti, tarjoukset pyydetään määräajassa, valintaperusteet sekä keskeiset ehdot kerrotaan etukäteen ja valinnasta tehdään kirjallinen päätös. Kynnysarvojen alle jäävät hankinnat jäävät edelleen hankintalainsäädännön ulkopuolelle. Tiukentunut sidosyksikkösääntely takaa tasapuolisen kilpailun Poikkeuksena kilpailuttamisvelvollisuudesta hankintayksikkö saa jatkossakin tehdä ostoja ilman kilpailuttamista sidosyksiköiltään, joita se valvoo kuin omia toimipaikkojaan. Esimerkiksi kunnan omistama yhtiö voisi olla kunnan sidosyksikkö. Lisäedellytyksenä on kuitenkin, että sidosyksikkö harjoittaa enintään 5 %:n ja enintään 500 000 euron osuuden vuosittaisesta liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Sidosyksikköaseman suomista kilpailueduista pääsee siis nauttimaan vain, jos markkinoille myynti pysyy asetetuissa euro- ja prosenttimääräisissä rajoissa. Tiukentunut sidosyksikkösääntely takaa tasapuoliset kilpailun edellytykset tilanteissa, joissa julkisomisteiset yhtiöt myyvät palveluja yksityisille yrityksille ja henkilöille toimien kaupallisesti markkinoilla. Silloin kun viranomainen päättää mennä merkittävästi markkinoille, sen on toimittava markkinoiden pelisäännöin. Lakia sovelletaan tänä vuonna alkaneisiin kilpailutuksiin. Vuoden 2016 puolella alkanut kilpailutus viedään loppuun asti vanhan lain puitteissa. Uudessa laissa hankintasääntelyn noudattamista valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Lue lisää hankintalaista:EK kokosi kattavan ohjeistuksen yrityksille Lisätietoa: MaRan lakiasiainosasto, p.09 6220 200