Koronaministerityöryhmä ilmoitti eilen, että valtioneuvosto jatkaa ravintoloita koskevien rajoitusten voimassaoloa helmikuun loppuun asti. Samalla työryhmä ilmoitti, että koronapassin jäädytyksen jatkoa valmistellaan 28.2. asti. Valtioneuvosto ei voi tartuntatautilain 58 i §:n 5 momentin mukaan jatkaa koronapassin jäädytystä, jos se jatkaa rajoitusten voimassaoloa. Säännöksessä koronapassin jäädytykselle asetetaan erittäin tiukat edellytykset, jotka eivät täyty nykyisessä tautitilanteessa. Koronapassin jäädytys edellyttää THL:n antamaa ilmoitusta siitä, että koronapassin jäädytyksen edellytykset ovat olemassa. Virkavastuulla toimiva THL ei voi antaa tällaista ilmoitusta. Lisäksi säännös edellyttää, että valtioneuvoston on oma-aloitteisesti ja välittömästi kumottava koronapassin jäädytys, kun säännöksen edellytykset eivät täyty. Alan yrittäjien ja työntekijöiden pitkän piinan päättymisen kannalta ainoa oikea ratkaisu olisi, että valtioneuvosto purkaisi kaikki ravintolarajoitukset 14.2. alkaen. Jos valtioneuvosto ei pura rajoituksia, on tärkeää, että ravintolat voivat koronapassin käyttöön ottamalla vapautua voimassa olevista rajoituksista.


Ravintolarajoitukset tulee kumota 14.2. – valtioneuvosto on suositellut kaikkien muidenkin rajoitusten kumoamista 14.2.

Koronaministerityöryhmä ilmoitti eilen, että ravintolat saavat anniskella klo 23 ja olla auki klo 24 asti ensi maanantaista lukien. Ruokaravintoloissa saa olla käytössä enintään 75 prosenttia ja anniskelupainotteisissa ravintoloissa 50 prosenttia enimmäisasiakaspaikoista. Ruokaravintoloissa asiakkailla tulee olla istumapaikka sisällä sekä anniskelupainotteisilla ravintoloilla sisä- ja ulkotiloissa. Valtioneuvosto suositteli viime viikolla, että kaikki kulttuuri-, urheilu- ja tapahtuma-alan yleisötilaisuuksia sekä harrastustoimintaa koskevat kokoontumismäärä- ja asiakaspaikkarajoitukset purettaisiin kokonaan 14. helmikuuta alkaen. Ravintolarajoitukset olisivat siten ainoat rajoitukset, jotka jäisivät voimaan helmikuun loppuun asti.

–  Valtioneuvosto katsoo, että myös vähäriskisiä ruokaravintoloita täytyy rajoittaa edelleen. Myös anniskelupainotteisten ravintoloiden toimintaa rajoitettaisiin erittäin ankarasti tilanteessa, jossa kaikki muut rajoitukset kumotaan. Epidemiaan liittyviä perusteita ja perustus- ja tartuntatautilakiin liittyviä edellytyksiä rajoituksille ei ole enää olemassa. Ei etenkään, kun valtioneuvosto kehottaa aluehallintovirastoja kumoamaan kaikki muut elinkeinotoimintaa koskevat rajoitukset kokonaan 14.2. mennessä. Parasta olisi, että valtioneuvosto päättäisi 80 000 henkilöä työllistävän ravintola-alan jo 23 kuukautta jatkuneen piinan 14.2. samanaikaisesti, kun se suosittaa muidenkin alojen rajoitusten kumoamista, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa. 

Valtioneuvosto ei voi tietoisesti rikkoa tartuntatautilakia ja jatkaa koronapassin jäädytystä

Koronaministerityöryhmä esitti, että koronapassin jäädytyksen jatkoa valmistellaan 28.2. asti. Tartuntatautilain 58 i §:n 5 momentti ei kuitenkaan mahdollista koronapassin jäädytyksen jatkamista, jos rajoitukset jatkuvat.

– Valtioneuvoston on annettava ravintoloille mahdollisuus välttää rajoitukset ottamalla käyttöön koronapassi. Valtioneuvosto ei voi jatkaa koronapassin jäädytystä. Laki on tältä osin yksiselitteinen. Päätös koronapassin jäädyttämisestä edellyttää säännöksen mukaan ensiksikin, että covid 19-rokotusohjelman vaikuttavuuden yllättävän ja merkittävän heikentymisen vuoksi on ilmeistä, ettei koronapassin esittämisedellytys estä riittävällä tavalla taudin leviämistä. Edellä mainitun lisäksi jäädytys edellyttää, että se on taudin leviämisen sekä väestön terveyden vaarantavan vakavan terveydenhuollon ylikuormittumisen estämiseksi joko valtakunnallisesti tai tietyllä alueella välttämätöntä.  Lisäksi THL:n on annettava valtioneuvostolle ilmoitus, että tällainen tilanne tai sen perusteltu uhka on olemassa. Valtioneuvoston tulee säännöksen mukaan oma-aloitteisesti ja välittömästi kumota koronapassin jäädytys, jos jäädytyksen edellytyksiä ei enää ole. Kun valtioneuvosto esittää kaikkien muiden elinkeinoelämää koskevien rajoitusten kumoamista ravintolarajoituksia lukuun ottamatta, on selvää, etteivät tartuntatautilain 58 i §:n 5 momentin edellytykset enää täyty, Lappi toteaa.

Ravintola-alan yrittäjät ja työntekijät ovat kärsineet jo tarpeeksi – myös etätyösuositus on syytä kumota 14.2.

Jostakin syystä valtioneuvosto haluaa rajoittaa ravintoloiden toimintaa kauemmin kuin muiden rajoitusten piirissä olevien toimialojen toimintaa. Ravintola-alan rajoittaminen heijastuu erittäin kielteisesti myös esimerkiksi maataloustuottajiin, keikoilla esiintyviin artisteihin ja taksitoimialaan. Ala on myös erittäin suuri verotulojen tuoja, sillä alan verojalanjälki oli noin 2,3 miljardia euroa vuonna 2019.

– Toivottavasti ravintolarajoitusten poistamisesta 14.2. ei tule valtioneuvostolle arvovaltakysymystä. Jollei valtioneuvosto ole valmis poistamaan rajoituksia, valtioneuvoston on palautettava koronapassi käyttöön. Sen avulla esimerkiksi yökerhot voivat avata toimintansa jo 14.2. Toivon, että valtioneuvosto tekee päätökset huomenna ottaen huomioon, että lukuisat alamme yrittäjät ovat menettäneet rajoitusten takia kaiken omaisuutensa tai ovat ainakin korviaan myöten veloissa. Monien yrittäjien mielenterveys horjuu. Tilanne on erittäin kurja myös alamme työntekijöillä. Alan kurittaminen tässä tilanteessa ja muita toimialoja ankarammin koettelee vahvasti alamme toimijoiden oikeudentajua, Lappi sanoo.

Etätyösuositus vaikuttaa erittäin kielteisesti lounaita tarjoaviin ravintoloihin, henkilöstöravintoloihin, kahviloihin, messuihin, kokouksiin, kongresseihin ja hotelleihin.

– Etätyösuositus tulee kumota heti eikä vasta 28.2. Se vaikuttaa erittäin kielteisesti kaikkiin niihin yrityksiin, joiden liiketoiminta perustuu henkilökohtaiseen tapaamiseen asiakkaan kanssa. Erityisen hankalaa on liikematkustajien vähäisyydestä kärsivillä hotelleilla ja kokoustoimialalla. Kun työntekijät ovat etätöissä kotona, he eivät matkusta työasioissa eivätkä käy kongresseissa ja messuilla. TEM katsoo, ettei etätyösuositus oikeuta kustannustukeen, kun se on vain suositus. Etätyösuositukset ovat vieneet asiakkaita lounaita tarjoavilta ravintoloilta ja ne pilasivat pikkujoulukauden, josta odotettiin ennen sen alkua jopa kaikkien aikojen parasta. Etätyösuositus on tuhoisa meidän toimialoillemme, Lappi sanoo.
 

Tartuntatautilain 58 i § 5 momentti:

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää ajanjaksosta, jonka aikana 2 momentissa säädetystä poiketen 58 ja 58 d §:ssä tarkoitetuissa viranomaispäätöksissä määrätyt sekä 58 a §:n 2 ja 3 momentin nojalla annetuissa asetuksissa säädetyt velvoitteet ja rajoitukset koskevat kyseisiä yleisötilaisuuksia, tiloja ja toimintaa riippumatta siitä, edellyttääkö toiminnanharjoittaja 1 momentissa tarkoitetun todistuksen esittämistä. Asetuksen antamisen edellytyksenä on, että covid-19-rokotusohjelman vaikuttavuuden yllättävän ja merkittävän heikentymisen vuoksi on ilmeistä, ettei pelkkä 1 momentissa säädetty todistuksen esittämisedellytys estä riittävällä tavalla covid-19-taudin leviämistä, ja että se on taudin leviämisen sekä väestön terveyden vaarantavan vakavan terveydenhuollon ylikuormittumisen estämiseksi joko valtakunnallisesti tai tietyllä alueella välttämätöntä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on viipymättä ilmoitettava valtioneuvostolle, jos se katsoo, että mainittu tilanne tai sen perusteltu uhka on olemassa. Valtioneuvoston asetus saa olla voimassa enintään yhden kuukauden kerrallaan. Valtioneuvoston on tarkoin seurattava asetuksen ajantasaisuutta ja se on välittömästi kumottava, jos tässä pykälässä säädetyt edellytykset eivät enää täyty.

 

Lisätietoja 

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549