Eduskunnan talousvaliokunnalle
Asia: Lisälausunto HE 9/2022 laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

 

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:ltä lisälausuntoa, joka käsittelee muutosta kustannustukilain 5 a §:ään. MaRan lausuu asiasta seuraavan.

 

Keskisuuret ja suuret yritykset sulkemiskorvauksen piiriin

Muistiossa todetaan, että säännösehdotuksen ensimmäisestä momentista poistetaan termi ”pienestä”, jolloin säännöksen soveltamista ei rajoiteta yrityskoon mukaan. Siten myös 50 työntekijää tai enemmän työllistävät yritykset pääsisivät HE 9/2022 säädetyn sulkemiskorvauksen piiriin. Suurille yrityksille valmistellaan kuitenkin oma sulkemiskorvaus.

Esitetty muutos on perusteltu ja oikeudenmukainen. Hallituksen esityksessä oleva ehdotus johtaisi epäoikeudenmukaisiin tilanteisiin sattumavaraisesti sen mukaan, onko yrityksellä alle 50 työntekijää vai sitä enemmän. Sama ongelma oli keväällä 2021 säädetyssä sulkemiskorvausta koskevassa laissa.

MaRa kannattaa 21.2.2022 päivätyssä muistiossa esitettyä muutosta kustannustukilain 5 a §:ään.

 

Oikeudenmukainen ja kilpailuneutraali kustannustuki uusille yrityksille

Esillä oleva säännös ei ole ainoa hallituksen esityksessä oleva säännös, joka johtaisi epäoikeudenmukaisiin tilanteisiin ja vääristäisi yritysten välistä kilpailua sattumanvaraisesti sen mukaan, milloin yritys on perustettu ja/tai aloittanut liiketoimintansa. Myös tämä epäoikeudenmukaisuus on ollut aiemmissakin kustannustukilaeissa. Tämä epäoikeudenmukaisuus on johtanut siihen, että sadat uudet yritykset eivät ole saaneet lainkaan kustannustukea koko koronapandemian aikana. MaRa on käsitellyt tätä ongelmaa varsinaisen lausuntonsa sivulla 7.

Kaikkien niiden yritysten tulee saada kustannustukea, joiden toimintaa on rajoitettu lailla tai viranomaisen päätöksellä. (MaRa katsoo, että myös etätyösuosituksen tulee oikeuttaa kustannustukeen, ks. MaRan lausunnon sivu 4–5.) Sillä muodollisella seikalla, milloin yritys on perustettu tai aloittanut liiketoimintansa ei pidä olla merkitystä. Näille yrityksille tulee vain hakea sopiva vertailukausi. Hallituksen esityksessä se on marraskuu 2021, joka sopii hyvin uusille yrityksille. Ratkaisevaa kustannustuen saamisessa tulee olla HE:n perusteluissa sivulla 19 mainittu lausuma: ”Tämä tarkoittaa, että yrityksen olisi tullut aloittaa toimintansa viimeistään 1.11.2022.” Perusteluissa oleva lausuma johtaa oikeudenmukaiseen ja yritysten kannalta kilpailuneutraaliin lopputulokseen. Ratkaisevaa on siis liiketoiminnan aloittaminen ennen 1.11.2022.

MaRa pyytää, että talousvaliokunta muuttaisi säännöstä niin, että myös uudet yritykset saisivat varmuudella kustannustukea.

 

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

Timo Lappi

toimitusjohtaja