Viite: VN/25152/2024
Asia: Suomen rannikkostrategian luonnos


Ympäristöministeriö on laatinut luonnoksen Suomen rannikkostrategiaksi.

Rannikkostrategia tarkentaa Suomen merialuesuunnitelmassa 2030 määriteltyä visiota ja toimenpiteitä rannikolle. Rannikkostrategian tavoitteena on edistää rannikon kestävää käyttöä ja samalla vastata luontokadon, ilmastonmuutoksen ja saastumisen uhkiin. Strategia ohjaa ja viitoittaa samalla rannikolla tapahtuvaa kehittämistä ja suunnittelua.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (jäljempänä ”MaRa”) kiittää pyynnöstä lausua luonnoksesta ja toteaa siitä seuraavaa:


Yleistä

Rannikkostrategiassa todetaan sen roolina olevan ohjata ja viitoittaa rannikolla tapahtuvaa kehittämistä ja suunnittelua. MaRa pitää tärkeänä, että eri toimijoiden yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys nousee keskeisesti esille strategiassa. Strategialuonnoksen sisältö on selkeä ja se edistää omalta osaltaan niin rannikon kuin merialueen toimijoiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta tavoiteltaessa vastaamaan luontokadon, ilmastonmuutoksen ja saastumisen uhkiin.

Rannikkostrategian toimenpidekortit kuvaavat keskeisimpiä toimenpidekokonaisuuksia, jotka sisältävät toimialakohtaisesti tunnistettuja osatoimenpiteitä. Toimenpidekorteissa on kuitenkin toimenpiteitä, joita ei ole kohdistettu millekään viranomaiselle tai millekään muulle toimijalle.


Saavutettavuuden parantaminen

Rannikkostrategia sisältää useita saavutettavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tämä ilmenee saavutettavuuden parantamisen toimenpidekortilla.

MaRa toteaa, että hyvä saavutettavuus ja hyvät liikenneyhteydet ovat matkailun elinehtoja. Hyvät maa- ja meriyhteydet merkitsevät, että mantereella asuvat ja matkailijat pääsevät sujuvasti rannikon lisäksi myös saaristoon. Samalla kuitenkin liikkumisen kustannusten tulee olla kohtuullisia.

Matkailukohteiden ympärivuotinen saavutettavuus on tärkeä näkökulma. Toimenpidekorteissa saavutettavuuden parantaminen ja hyvinvoiva rannikkoyhteisö tulisi painottaa vahvemmin elinkeinoelämän ja erityisesti matkailun toimintaympäristöä ja -edellytyksiä. Tavoitteena tulee olla turvata rannikkoalueilla sekä kilpailukykyisen elinkeinoelämän että asukkaiden hyvinvoinnin ja hyvän elämän edellytykset. Toimivat yhteydet parantavat arjen sujuvuutta sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä tukevat ja vahvistavat rannikkoalueiden elinvoimaisuutta.

Rannikkoalueen saavutettavuuden parantaminen kehittämällä maa-, meri- ja tietoliikenneyhteyksiä on nostettu yhdeksi rannikkostrategian keskeiseksi toimenpidekokonaisuudeksi. Saavutettavuutta koskevassa strategian toimenpidekortissa on huomioitu venetaksit ja erilaiset yhteiskäyttökokeilut. Näiden lisäksi olisi hyvä huomioida muu vesiliikenne kuten esimerkiksi vesibussit, joilla kuljetetaan useita henkilöitä myös sellaisiin kohteisiin, joihin ei ole maantielautta- tai yhteysalusliikennettä. Tämä liikenne on usein kuljetuksia rannikon ja saariston matkailukohteisiin. Tämän liikenteen kehittämisessä voi olla paljon mahdollisuuksia saaristokohteiden saavutettavuuden parantamiseksi.


Hyvinvoiva rannikkoyhteisö ja hyvinvoiva rannikkoluonto

Rannikkostrategiassa on nostettu esille hyvinvoivan rannikkoyhteisön ja hyvinvoivan rannikkoluonnon merkitys. Paikalliset elinkeinot tarjoavat työtä ja toimeentuloa, mikä on hyvinvoinnin keskeinen perusta. Hyvinvoiva luonto ja toimivat ekologiset prosessit ovat sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin perusta.

Merialueen, saariston ja rannikon matkailu perustuu keskeisiin vetovoimatekijöihin eli paikalliseen luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä luonnonrauhaan, elämyksellisyyteen ja aitouteen. Lisääntyvä matkailu ja virkistyskäyttö edellyttää onnistunutta yhteensovittamista rannikkoalueiden luonnon ja kulttuuriympäristön kantokyvyn kanssa.

Infrastruktuuria tulee kehittää tukemaan myös uusia matkailumuotoja. Jatkossa on tärkeä hyödyntää liikenteen ja logistiikan innovaatioita saariston ja rannikon palveluiden ja asumisen turvaamiseksi.

Rannikko- ja merialueet ovat keskeisiä matkailun ja luonnon virkistyskäytön kannalta. Näiden alueiden keskeisiä matkailukohteita ovat muun muassa kansallispuistot sekä erilaiset kulttuuriympäristöt. Luontomatkailu on merkittävä saaristoon ja rannikolle suuntautuvan matkailun muoto. MaRa pitää tärkeänä, että matkailun merkitystä yhtenä rannikkoalueiden tärkeimmistä elinkeinoista on sen vuoksi syytä rannikkostrategiassa korostaa.


Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry                    

Veli-Matti Aittoniemi                                                  Sami Hämäläinen
varatoimitusjohtaja                                                    lakimies