Työ- ja elinkeinoministeriölle
Viite: Lausuntopyyntö VN/29409/2022

Asia: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut kriittisiä sähkökäyttöpaikkoja koskevan asetusluonnoksen.

Asetuksella säädettäisiin yhteiskunnan johtamisen ja turvallisuuden, väestön toimeentulon sekä elinkeinoelämän toimintakyvyn varmistamiseen liittyvästä sähkönkäyttöpaikkojen kriittisyysluokittelusta verkonhaltijoiden häiriö-, sähköpula- ja kriisitilanteita varten laatimissa varautumissuunnitelmissa. Tavoitteena on turvata yhteiskunnan mahdollisimman häiriötön sähkönsaanti osana verkonhaltijan varautumissuunnitelmaa.

Asetuksessa määriteltäisiin erikseen kriittiset sähkökäyttöpaikat, joiden sähkösaanti on ensisijaisesti turvattava yhteiskunnan johtamisen ja turvallisuuden kannalta välttämättömien toimintojen ylläpitämiseksi.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (jäljempänä MaRa toteaa, että asetuksessa oleva kriittisten sähkökäyttöpaikkojen lista ei voi olla liian laaja, mutta listasta ei voi kuitenkaan jättää pois yhteiskunnan häiriöttömän toiminnan, kansalaisten turvallisuuden ja elinkeinoelämän toimintakyvyn kannalta keskeisiä toimijoita.


Polttonesteiden jakeluasemat kriittisinä sähkönkäyttöpaikkoina

Suomessa on arviolta noin 1800 nestemäisten polttonesteiden jakeluasemaa. Jakeluasemat rekisteröidään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, jos polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3.

Polttonesteiden jakeluasema voi olla miehittämätön (kylmä asema), joita Suomessa on lukumääräisesti eniten, tai se voi sijaita tienkäyttäjien, raskaan liikenteen ja ammattiliikenteen tarvitsemisen palvelujen äärellä. Tässä lausunnossa polttonesteiden jakeluasemista käytetään termiä liikenneasema.

MaRa toteaa, että liikenneasemien häiriötön toiminta sähkökatkon aikana on välttämätöntä huoltovarmuuden, liikenneturvallisuuden ja logistiikan toimivuudelle.  

Polttoaineen jakelu raskaalle liikenteelle tulee turvata myös alueellisten sähkökatkojen aikaan. Jos raskaan liikenteen ajoneuvot eivät voi tankata liikenneasemilla, logistiikkaketjuun tulee häiriö, jonka vaikutukset kertaantuvat. Tienvarteen polttoaineen loppumisen takia pysähtyvät rekat ovat myös liikenneturvallisuusriski. Sähkökatko liikenneasemalla voisi aiheuttaa sähkökatkoa huomattavasti pidempiaikaisen häiriön polttoaineen jakeluun.

Polttoaineen jakelun turvaaminen liikenneasemilla on tärkeää myös viranomaisajoneuvojen ja muiden hengen sekä terveyden kannalta tärkeiden ajoneuvojen polttoainetarpeen varmistamiseksi (pelastuslaitos, poliisi, rajavartiolaitos, puolustusvoimat, sairaankuljetus, johtoverkkohuolto yms).

Polttoaineen saannin turvaaminen sähkökatkon aikana koskee myös henkilöliikennettä. Jos polttoainetta ei voisi tankata matkan aikana esimerkiksi kylmänä pakkaspäivänä ja auto sen takia pysähtyy tienvarteen kaukana muusta asutuksesta, tämä aiheuttaa vaarallisen tai ainakin pelottavan tilanteen auton matkustajille. Sähkökatkojen riski energian säästämiseksi on suurin kylminä talvipäivinä.

Raskaan liikenteen, ammattiliikenteen (esimerkiksi linja-autot) sekä kaikkien tienkäyttäjien yleinen liikenneturvallisuus edellyttää, että niille turvataan mahdollisuus pysähtyä valaistuja ajoväyliä pitkin liikenneasemalle palvelujen äärelle kaikkina vuorokaudenaikoina myös mahdollisten alueellisten sähkökatkojen aikana. Liikenneaseman valokyltit ja hyvä valaistus kertovat myös talvella pimeään aikaan tienkäyttäjille turvallisesta pysähtymis- ja levähdyspaikasta.

Kuorma-autojen ja linja-autojen kuljettajien on noudatettava lakimääräisiä ajo- ja lepoaikoja. Alueellisten sähkökatkojen toteuttaminen ei saa johtaa siihen, että ajo- ja lepoaikojen noudattaminen vaikeutuisi ja ammattiliikenteestä tulisi riski muiden tienkäyttäjien turvallisuudelle.  

Edellä todetulla perusteella MaRa esittää, että kriittisten sähkönkäyttöpaikkojen listaan asetuksessa lisätään polttonesteiden jakeluasemat. Perustelumuistiossa tulee todeta, että tämä kattaa miehittämättömät jakeluasemat ja sellaiset jakeluasemat, joiden yhteydessä on huoltamo-, myymälä- ja/tai ravitsemispalveluja.

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

Timo Lappi                                               Kai Massa
toimitusjohtaja                                          lakimies