Työ- ja elinkeinoministeriölle  
 
Asia: Hallituksen esitysluonnos laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteestä annetun lain muuttamisesta (VN/34422/2021)

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (jäljempänä MaRa) toteaa lausuntonaan seuraavaa:

 

1. Kotimarkkinoiden tilanteesta

Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan aiheuttama kansainvälisen tilanteen kiristyminen, pakotteet, energian ja raaka-aineiden voimakas hinnannousu ovat iskeneet raskaasti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alaan. Esimerkiksi kesäkuussa 2022 dieselin hinta oli 65 prosenttia ja sähkön hinta 32 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Ravintoloiden maksamat tukkuhinnat ovat kohonneet kuluttajahintoja nopeammin. Vuoden 2022 kesäkuussa ravintolaruoan raaka-aineiden tukkuhinnat olivat 13,3 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuoden 2021 syyskuussa, kun vastaavasti yleiset kuluttajahinnat nousivat samalla aikavälillä 6,8 prosenttia. Taloudellista ahdinkoa syventää se, että yritykset kohtaavat uuden kriisin koronapandemian raskaiden rajoitustoimien jälkeen.

Kustannusten voimakkaan kallistumisen ja Venäjän hyökkäyssodan seurauksena kuluttajien luottamus on alimmalla tasolla mittaushistoriansa aikana. Vaikka inflaatio heikkenee nykyennusteiden mukaan ensi vuoden puolella, kuluttajien heikko luottamus vaikuttaa vaikeasti arvioitavissa olevalla tavalla kotimarkkinoilla toimivien yritysten liiketoimintaan vielä tulevinakin vuosina.

Kallis polttoaineiden hinta vaikuttaa suoraan suomalaisten matkustushalukkuuteen kotimaassa, sillä suomalaiset tekevät esimerkiksi Pohjois-Suomen matkoista noin 90 prosenttia henkilöautolla. Korvaavia vaihtoehtoja henkilöautolle ei käytännössä ole. Polttoaineen korkea hinta tukee kotimaan matkailun sijaan ulkomaan matkailua, koska esimerkiksi viihderisteilyjen ja ulkomaan lentojen polttoaineet ovat arvonlisäveroista vapaita. Tilannetta pahentaa vielä se, että polttoaineveron osuudesta maksetaan arvonlisäveroa.

Kotimarkkinoiden toimivuudella on suuri merkitys Suomen kansantaloudelle. Talouden näkymät ovat hyvin epävarmat.  Tällaiseen taloustilanteeseen sopii erityisen huonosti esityksessä oleva ehdotus, jonka mukaan jakeluvelvoite nostettaisiin 13,5 prosentista (vuonna 2024) 24 prosenttiin ja jakeluvelvoitetta kiristettäisiin aiemmin päätetyistä tasoista. Huomioon tulee ottaa myös se, että monien kotimarkkinayritysten talous on kuralla kaksi vuotta kestäneiden koronarajoitusten takia.

 

Jakeluvelvoitteen alentaminen vuonna 2023 välttämätöntä – ei kiristyksiä vuosille 2024–2030

Varautumisen ministerityöryhmä päätti 7.4.2022, että polttoaineen jakeluvelvoitetta alennetaan väliaikaisesti 7,5 prosenttiyksiköllä vuonna 2022 ja vuonna 2023.

Jakeluvelvoitteen laskeminen vuonna 2022 alensi polttoaineen pumppuhintoja kesällä 2022 ja toi kaivattua helpotusta Venäjän hyökkäyssodan takia korkealle kohonneisiin autoilun ja kuljetusten kustannuksiin.

HE-luonnoksessa esitetään, että uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen alentamista jatketaan ministerityöryhmän linjauksen mukaisesti myös vuonna 2023 (21 prosenttia á 13,5 prosenttia). MaRa pitää jakeluvelvoitteen alentamista erittäin tervetulleena ja välttämättömänä.

Ehdotuksen mukaan jakeluvelvoitteen alentamisesta vuosilta 2022 ja 2023 toteutumatta jääneet päästövähennykset katettaisiin korottamalla seuraavien vuosien jakeluvelvoitetta. Samalla vuoden 2030 jakeluvelvoitetta nostettaisiin 30 prosentista 34 prosenttiin.

Kotimarkkinoilla toimivien yritysten kilpailukyvyn ja työllistämismahdollisuuksien edistäminen ja kuluttajien ostovoiman turvaaminen on tärkeää myös päästövähennyksien aikaansaamiseksi. Jos taloudellinen tilanne on heikko, toimijat eivät pysty tekemään päästöjä vähentäviä toimia. Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan, talouspakotteiden ja vastapakotteiden takia nousseet energian ja polttoaineiden hinnat vaikuttavat erittäin negatiivisesti kuluttajien ja yrittäjien taloudelliseen tilanteeseen. Valtion ei tule lisätä yritysten ja kuluttajien ahdinkoa kustannuksia lisäävillä päätöksillään. 

Tulevien vuosien talouden kehitykseen, polttoaineiden ja energian hintojen kehitykseen liittyy niin paljon epävarmuustekijöitä, että jakeluvelvoitteen tasojen korottamiselle vuodesta 2024 alkaen ei ole perusteita. MaRa katsoo, että biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen tasoa vuosien 2024–2030 osalta tulee tarkastella myöhemmin. Tarkastelu tulee tehdä syksyllä 2023.

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

Timo Lappi                                              Kai Massa

toimitusjohtaja                                         lakimies