Liikennevirasto (1.1.2019 alkaen liikenne- ja viestintävirasto) on pyytänyt Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:ltä (jäljempänä MaRa) lausuntoa luonnoksesta tienvarsimainontaa ja – ilmoittelua koskevaksi määräykseksi.

Lausuntopyynnössä todetaan, että liikennevirasto on antanut ensimmäisen tienvarsimainontaa koskevan määräyksen vuonna 2016. Kesällä 2018 määräystä muutettiin muun muassa keventämällä mainosten sijoittamista koskevia vaatimuksia. Liikenneviraston mukaan käytännön soveltamiskokemuksista saatujen havaintojen perusteella määräyksen muuttaminen ja tarkentaminen on tarpeen. Muutokset voimassaolevaan määräykseen on merkitty luonnokseen keltaisella.

MaRa kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa seuraavaa:

  1. Yleistä tienvarsimainonnan sääntelystä

Tienvarsimainonnalla on olennainen merkitys matkailu- ja ravintola-alan yrityksille. Yritykset saavat näkyvyyttä tuotteilleen ja palveluilleen maanteillä ja mainoksilla voidaan näkyvästi informoida palveluiden olemassaolosta tietyllä paikkakunnalla. Tienvarsimainoksilla on myös usein tärkeä rooli tienkäyttäjien opastamisessa kohteen luokse.

Tienvarsimainonta muutettiin luvanvaraisesta ilmoituksenvaraiseksi kesällä 2016 voimaantulleella lainmuutoksella. Samalla liikennevirastolle annettiin määräyksenantovaltuudella oikeus antaa liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tarkempia määräyksiä tienvarsimainosten ja ilmoitusten teknisistä ominaisuuksista ja sijoittamisesta.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta kiinnitti tienvarsimainontaa koskevan lain muuttamisessa vakavaa huomiota siihen, että uuden lain tulee tosiasiallisesti helpottaa eri tahojen toimintaa ja vähentää hallinnollista taakkaa. Valiokunta korosti, että ilmoitusmenettelyn pitää käytännössä muodostua lupamenettelyä huomattavasti helpommaksi ja selkeämmäksi sekä kustannustehokkaammaksi. Hallinnollisen taakanpurun ja säännösten sujuvoittamisen tulee todella toteutua ilmoitusmenettelyn kautta.

MaRa toteaa, että lain hyväksymisen jälkeen liikennevirasto laati yli kymmensivuisen ja hyvin yksityiskohtaisen määräyksen tienvarsimainontaa koskien. Kokonaisuutena asiaa tarkastelleen laissa ilmoitusasiaksi kutsuttu menettely oli lainmuutoksenkin jälkeen lupamenettely.  Ohjeen perusteella tienvarsimainosten asettaminen ei käytännössä vähentänyt yritysten hallinnollista taakka eikä kustannukset vähentyneet. 

Liikenne- ja viestintäministeriö laati keväällä 2018 selvityksen maantie- ja rautatiealueen toissijaista käyttöä koskien. Myös siinä tuotiin esille, että toimijat eivät pidä ilmoitusmenettelyä riittävän joustavana ja että mainoksen sijoittamiseksi tehtävä ilmoitus on tosiasiassa hyvin lähellä lupaa.

LVM:n selvitykseen sisältyvän ehdotuksen mukaan jatkossa Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella voitaisiin liikenneturvallisuuden varmistamiseksi antaa tarkempia määräyksiä tienvarsimainosten ja ilmoitusten teknisistä ominaisuuksista ja sijoittamisesta. MaRa pitää perusteltuna, että jatkossa tienvarsimainonnasta annettaisiin tarkempia määräyksiä liikenneviraston määräyksen sijasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Muutos on perusteltu myös laillisuusperiaatteen näkökulmasta.

  1. Siirtymäaika vanhoille ulkomainoksille

MaRa toteaa, että useita kiinteitä tienvarsimainoksia on mainostamis- ja opastustarkoituksessa asetettu sopivalle etäisyydelle opastettavan kohteen liittymää. Suuri määrä maanteillä olevia poikkeusluvallisia tienvarsimainoksia on liikenneviraston määräyksen vastaisia. Vaarana on, että yritykset joutuvat poistamaan ne maanteiltä voimassaolevan siirtymäajan päättyessä, mistä aiheutuu yrityksille merkittäviä kustannuksia.

Mainoslaitteiden sallittua etäisyyttä moottoriteiden liittymiin on hiukan muutettu kesällä 2018 voimaan tulleissa uusissa määräyksissä, mutta näillä muutoksilla ei ole juurikaan vaikutusta yllä tuotuun ongelmaan. Jos määräyksiä ei muuteta, niin ainoa vaihtoehto on ratkaista tilanne siirtymäaikaa pidentämällä.  

Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä on todettu, että vanhoille ulkomainoksille annettaisiin 2 vuoden lisäaika (31 päivään joulukuuta 2021) edellyttäen, että kyse ei ole itsevalaisevasta mainoslaitteesta. MaRa pitää siirtymäajan pidentämistä oikeansuuntaisena toimenpiteenä. Siirtymäajan aikana on varmistettava sellainen malli, joka takaa sen, että yritysten ei tarvitse vuonna 2022 lähteä poistamaan mainoslaitteita, joista ei käytännössä ole aiheutunut mitään vaaraa liikenneturvallisuudelle yksistään sen takia, että ne eivät sijainniltaan täytä uusia ilmoituksenvaraiseen menettelyyn liittyä määräyksiä. MaRan näkemyksen mukaan ei esitetty riittäviä perusteita sille, miksi itsevalaisevat mainoslaitteille ei myönnetä pidennettyä siirtymäaikaa. Myös niille tulisi myöntää siirtymäaika.

  1. Tilapäisistä tienvarsi-ilmoituksista

Laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetään, että ilmoitusvelvollisuus tienvarsimainoksesta, ei koske kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta koskevaa tilapäistä ilmoittelua. Näitä koskevat ilmoitukset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen asianomaista tilaisuutta, ja ne on poistettava viikon kuluessa siitä, kun tilaisuus on pidetty.

Matkailu- ja ravintola-alalla poikkeusta käytetään monenlaisissa asiakastilaisuuksissa. Ilmoitus yksityistilaisuudesta kuten huvi- ja häätilaisuudesta tai yritystapahtumasta sijoitetaan toimipaikan kuten hotellin, kylpylän tai muun kongressipaikan lähettyville opastamaan vieraita tai tapahtuman osallistujia paikalle. Yritystapahtumissa käytetään usein myös tilapäisiä mainoksia, joita saatetaan sijoittaa myös maantien varteen. Useimmissa tapauksissa ilmoituksen/mainoksen asettaa ja poistaa tilaisuuden järjestäjä.

Tilapäistä tienvarsi-ilmoittelua käytetään myös isommissa tapahtumissa kuten musiikkifestivaaleilla opastamaan osallistujia paikalle ja paikoitus- tai huoltoalueille.

Liikennevirasto on antanut isompia tapahtumia koskevan ohjeen 3/2017 (Tapahtumat ja maantiet). Ohjeessa käsitellään tapahtumia, jotka saavat aikaan tielle poikkeuksellisen suuren liikennevaikutuksen suuren osallistujamäärän liikkumisen vuoksi. Näitä ovat ohjeen mukaan asuntomessut, musiikkifestivaalit, hengellisten yhteisöjen suurkokoontumiset sekä suuret urheilutapahtumat.  Ohjeen sivulla 13 todetaan, että tapahtuman toteuttaminen edellyttää tilapäisiä toimenpiteitä, joista yhtenä mainitaan tilapäinen tienvarsi-ilmoittelu.

Ohjeessa todetaan, että tapahtuman tilapäisen tienvarsi-ilmoittelun tarkoituksena voi olla ilmoittaa tapahtuman ajankohta ja sijainti ja varmistaa osallistujien sujuva saapuminen tapahtuman järjestäjän varaamille pysäköintialueille ja ohjata osallistujia käyttämään tarkoitukseen parhaiten sopivia reittejä. Tilapäisin tienvarsi-ilmoituksin aikaansaadulla reittiohjauksella pyritään vähentämään kohteen etsimisestä aiheutuvaa ruuhkaa tai vaaraa yleiselle liikenteelle.

Vuonna 2016 annetussa määräyksessä tilapäisten tienvarsi-ilmoitusten kokoa rajoitettiin siten, että tiealueelle sijoitettavan ilmoituksen maksimikoko on 80 cm * 120 cm. Kesällä 2018 uudistetuissa määräyksissä ei tilapäisten ilmoitusten kokoa rajoitettu. Lausunnolle lähetetyssä määräysluonnoksessa esitetään, että maantien tiealueelle sijoitettavan tilapäisen ilmoituksen enimmäiskoko on luonnoksen mukaan 80 cm * 120 cm (kansainvälinen julistekoko) tai korkeintaan 1m2.

MaRa toteaa, että yleisötapahtumien tarpeiden osalta esitetty maksimikoko on liian pieni. Se ei täytä opastamistarkoitusta, koska määräyksen mukaista pientä ilmoitusta ei välttämättä huomaa autolla ohi ajettaessa eikä sen kokoon ole mahdollista sisällyttää kaikkea olennaista informaatiota. Jos koko on liian pieni, niin suuri määrä tapahtumaan saapuvia autoilijoita joutuisivat joko jarruttamaan tienvarsi-ilmoituksen kohdalle lukemaan pienessä ilmoituksessa olevaa informaatiota tai ilmoitus jäisi kokonaan huomaamatta. Maksimikoon rajoittaminen näin pieneksi vaikeuttaa tapahtumiin opastamista ja voi myös heikentää liikenneturvallisuutta. 

Ehdotettu maksimikoko aiheuttaa ongelmia myös tilaisuuksien kohdalla. Yritystapahtumissa voidaan käyttää tienvarsilla myös isompia mainoksia, kuten esimerkiksi lipputyylisiä mainoslaitteita, jotka voivat olla kooltaan muutamien metrin korkuisia ja noin metrin levyisiä. Hää- ja huvitilaisuuksissa ilmoitukset ovat usein määräysluonnoksen maksimikoon alle olevia, mutta esitetty koko voi olla liian pieni varsinkin korkeamman nopeuden tieosuuksilla, jossa tarvittaisiin isompaa ilmoitusta havaittavuuden takia.  

Edellä todetun perusteella MaRa katsoo, että määräysluonnoksesta tulee poistaa tilapäisiä ilmoituksia koskeva maksimikokoko. Jos maksimiko katsotaan välttämättömäksi määritellä, niin maksimikoon on oltava olennaisesti suurempi, jotta se ei hankaloita opastamista erilaisiin yleisötapahtumiin. Määräysluonnoksessa oleva koko on myös liian pieni yritystapahtumien näkökulmasta ja joissakin tapauksissa myös huvi- ja häätilaisuksien kohdalla. 

 

Lisätietoja antaa lakimies Kai Massa, 09 – 6220 2047, kai.massa@mara.fi

 

Kunnioittavasti,

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Timo Lappi                                              Veli-Matti Aittoniemi

toimitusjohtaja                                         varatoimitusjohtaja