TAMPEREEN KAUPUNGILLE
YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITYS

                     

Ympäristönsuojelulain nojalla kunta voi antaa tarkempia määräyksiä alueellaan ympäristönsuojelulain 202 §:n nojalla. Pykälän 3 momentin 2 kohdan nojalla määräykset voivat koskea erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa.

Tampereen kaupungin voimassa olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä (22 §) äänentoistolaitteiden käyttö kielletään kokonaan ravintoloiden ulkotarjoilualueilla klo 22.00–07.00.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (jäljempänä MaRa) toteaa, että äänentoistolaitteiden yöaikainen käyttökielto Tampereella koskettaa suurta määrää MaRan jäsenyrityksiä. Kielto rajoittaa voimakkaasti ravintoloiden mahdollisuutta käyttää ulkotarjoilualueitaan toiminta-ajatuksensa mukaisesti ja kannattavasti. Määräys on ilta- ja yöaikaan auki olevien ravintolayritysten ja niiden työntekijöiden kannalta kohtuuton, koska se kieltää kokonaan klo 22 jälkeen taustamusiikin tai asiakkaiden viihdyttämiseksi tarkoitetun äänitemusiikin soittamisen ulkotarjoilualueella riippumatta sitä aiheutuuko musiikin soittamisesta erityisen häiritsevää melua tai kohtuutonta haittaa naapurustolle.

Tampereen kaupunki päivittää parhaillaan ympäristönsuojelumääräyksiään. Äänentoistolaitteiden käyttöä koskevaan määräykseen (22 §) ehdotetaan muutosta.  

                      22 § Äänentoistolaitteiden käyttö

Ulkotiloissa yleisötapahtumissa, tarjoilualueella tai mainostarkoituksessakäytettävät äänentoistolaitteet on säädettävä ja suunnattava siten, ettei toistettava ääni häiritse kohtuuttomasti naapurustoa. Äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö sairaalan, vanhainkodin, päiväkodin tai muun vastaavan hoitolaitoksen läheisyydessä on kielletty. Yöaikaan kello 22.00 – 07.00 ravintoloiden ja muiden liikkeiden ulkotiloissa sijaitsevat ja ulossuunnatut äänentoistolaitteet on säädettävä siten, ettei ääni ole häiritsevästi kuultavissa asumiseen ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla tai muissa herkissä kohteissa.

MaRa pitää ravintoloiden ulkotarjoilualueiden äänentoistolaitteiden klo 22.00–07.00 käyttökiellon poistamista erittäin kannatettavana. Kaupunkiympäristössä terassikausi on hyvin lyhyt, loppukeväästä alkusyksyyn.  Ravintoloilla on oltava mahdollisuus käyttää ulkotarjoilualueitaan toiminta-ajatuksensa mukaisesti ja kannattavasti. Äänentoistolaitteiden kautta soitettavalla ja ravintolan konseptin mukaisella terassimusiikilla luodaan tunnelmaa ja tehdään ulkotarjoilualueesta asiakkaille viihtyisä paikka oleskeluun, seurusteluun ja hauskan pitoon.

MaRa toteaa, että häiritsevää melua naapurustolle voidaan ehkäistä äänentoistolaitteiden suuntauksen huolellisella suunnittelulla ja tarpeen mukaan musiikin äänenvoimakkuutta säätämällä.  

MaRa katsoo, että äänen häiritsevyysarvion tulee olla objektiiviseen arvioon perustuva. Määräysluonnoksessa oleva ”häiritsevästi kuultavissa” on subjektiiviseen arvioon perustuva ja se tulee korvata objektiivisemmalla sanavalinnalla. MaRa ehdottaa, että määräys muotoillaan seuraavasti (muutos luonnokseen kursiivilla):

Ulkotiloissa yleisötapahtumissa, tarjoilualueella tai mainostarkoituksessa-käytettävät äänentoistolaitteet on säädettävä ja suunnattava siten, ettei toistettava ääni häiritse kohtuuttomasti naapurustoa. Äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö sairaalan, vanhainkodin, päiväkodin tai muun vastaavan hoitolaitoksen läheisyydessä on kielletty. Yöaikaan kello 22.00 – 07.00 ravintoloiden ja muiden liikkeiden ulkotiloissa sijaitsevat ja ulossuunnatut äänentoistolaitteet on säädettävä siten, ettei ääni aiheuta häiritsevää melua asumiseen ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla tai muissa herkissä kohteissa.

Ehdotettu muotoilu on sopusoinnussa myös perusteluiden kanssa. Määräysluonnoksen 22 §:n perusteluissa todetaan, että arvioitaessa melun häiritsevyyttä, puuttumiskynnystä ja sietämisvelvollisuutta otetaan huomioon melun voimakkuuden lisäksi muun muassa melun kesto, toistuvuus, kapeakaistaisuus ja iskumaisuus, vuorokauden aika, jolloin melua esiintyy sekä alueen ja häiriintyvien kohteiden erityispiirteet.


Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

Veli-Matti Aittoniemi                                                    Kai Massa
varatoimitusjohtaja                                                      lakimies