Sosiaali- ja terveysministeriölle
Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
 

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. MaRa lausuu asiassa seuraavan.

 

MaRan esitykset vaikuttaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä

Matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-ala, niillä toimivat yrittäjät ja työntekijät ovat olleet rajoitusten kohteena maaliskuussa jo kaksi vuotta. Alan yritykset ovat menettäneet pääomiaan, velkaantuneet ja lukuisat yrittäjät ovat menettäneet uskonsa tulevaisuuteen. Alan työntekijät, joista noin 30 prosenttia on alle 26-vuotiaita, ovat vaikeissa taloudellisissa ja henkisissä ongelmissa. Ala on menettänyt arvioiden mukaan 10 000–25 000 työntekijää rajoitusten takia. Työvoimapulasta on tulossa alan kasvun este.

Valtioneuvosto ja aluehallintovirastot ovat asettaneet ankaria rajoitus- ja sulkutoimia matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alalle. Valtioneuvoston laatimasta materiaalista käy ilmi, että rajoitusten syynä on rokottamattomien kansalaisten suojelu virustartunnalta. Valtioneuvosto ja aluehallintovirastot toteuttavat rokottamattomien kansalaisten suojelun rajoittamalla erittäin voimakkaasti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjien oikeutta yrittämiseen, työhön ja toimeentuloon. Tämä ei ole oikeudenmukaista eikä koronakriisin näin pitkään jatkuessa taloudellisesti edes mahdollista.

Suojelutoimet tulee kohdistaa tarkasti rokottamattomiin kansalaisiin niin, etteivät rokotetut kansalaiset, yrittäjät ja työntekijät joudu kärsimään ilman lääketieteellistä syytä rokotteen ottamatta jättävien toiminnasta. Tämän takia MaRa on esittänyt ennen joulua valtioneuvostolle, että koronatodistuksen sisältöä muutetaan niin, ettei koronatodistusta edellyttäviin ravintoloihin ja tapahtumiin pääse enää negatiivisella koronatestillä. Kun ravintoloissa ja tapahtumissa on vain kulloinkin täyden rokotussarjan saaneita ja vastikään taudin sairastaneita, rajoitus- ja sulkutoimille ei ole enää oikeudellisia eikä lääketieteellisiä perusteita. Tätä varten voitaisiin lainsäädännössä muodostaa koronatodistuksen kansallista käyttöä varten rokotepassi. EU:n koronatodistus tai muu hyväksyttävä koronatodistus toimisi edelleenkin maahantulon yhteydessä.

Vaikka ravintoloissa, tapahtumissa ja asiakastiloissa tulisikin tartuntoja, rokotukset suojaavat tehokkaasti ne ottaneita. Tosin monissa asiakastiloissa tartuntoja ei ole olut juurikaan ollut. HUS:n vs. johtajaylilääkäri Veli-Matti Ulander totesi Ylen tv-uutisissa 11.1.2022, että tuolloin HUS:n teho-osastolla oli vain rokottamattomia ja rokotettuja, joilla on jokin perussairaus tai immunikato. Rokotettuja perusterveitä kansalaisia ei ollut teho-osastolla lainkaan. Rajoituksia ja sulkuja ei voida perustella tartunnoilla ravintoloissa, tapahtumissa ja asiakastiloissa, kun ne eivät johda sairaala- ja tehohoidon ylikuormittumiseen. Tartuntojen estäminen hinnalla millä hyvänsä ei ole perusteltu eikä kestävä ratkaisu.

Koronalainsäädännön muutoksessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon ne kansalaiset, jotka eivät voi ottaa rokotetta lääketieteellisen syyn takia. Myös niiden maiden kansalaisten oikeus ravintolassa ja tapahtumissa käymiseen ja muiden palvelujen käyttöön, joiden rokotustodistukset eivät kelpaa Suomessa (tärkein kansalaisuus on venäläiset), tulee turvata Suomessa otetulla negatiivisella koronatestillä ja todistuksella sairastetusta koronataudista.

THL on useita kertoja esittänyt lausunnoissaan, että Suomessa on ryhdyttävä pikaisesti lisäämään sairaan- ja tehohoidon paikkoja. Vaikka tämä on kallista ja vie aikaa, rajoitukset ja sulut vievät valtiolta ja kunnilta merkittävästi verotuloja ja työttömyyden hoidosta aiheutuvat kustannukset kasvavat.

MaRa esittää, että

  • valtioneuvosto sisällyttää tähän hallituksen esitykseen säännökset, jolla lainsäädäntöä muutetaan niin, että rokotepassiin sisältyy tieto vain kulloinkin voimassa olevasta täydestä rokotussarjasta ja vastikään sairastetusta koronataudista. Vain rokotepassilla pääsisi ravintoloihin ja tapahtumiin.
  • valtioneuvosto ryhtyy viivytyksettä toimiin sairaan- ja tehohoidon kapasiteetin lisäämiseksi.

 

Koronatodistus on elintärkeä ravintola- ja tapahtuma-alalle

Koronatodistuksen (rokotepassin) asemaa elinkeinotoiminnan mahdollistajana on syytä vahvistaa. Koronatodistusta (rokotepassia) ei kuitenkaan voida käyttää rajoitusten mahdollistajana pidempään kuin rajoitukset ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Tämän eduskunnan valiokunnat ovat todenneet useita kertoja.

Toisaalta yrityksille tulee luoda mahdollisuus käyttää koronatodistusta (rokotepassia) pidempään kuin se rajoitusten vaihtoehtona on välttämätöntä ja oikeasuhtaista. Esimerkiksi kansainväliset kongressi- ja messuasiakasyritykset saattavat edellyttää passin käyttöä, jotta ne osallistuvat tapahtumaan.

MaRa katsoo, että koronatodistuksen (rokotepassin) käyttöä ravintoloiden ja tapahtumien häiriöttömän toiminnan mahdollistajana tulee vahvistaa. Sitä ei kuitenkaan voida käyttää rajoitusten ylläpidossa pidempään kuin rajoitukset ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Yrityksille tulee luoda laaja ja pidempiaikainen mahdollisuus käyttää vapaaehtoisesti koronatodistusta (rokotepassia). MaRa kannattaa luonnokseen sisältyvää ehdotusta koronatodistuksen (rokotepassin) vapaaehtoisesta käytöstä.

 

 

Yleiskommentteja hallituksen esitysluonnoksesta

Ravintola-alan liikevaihdosta ja työllisten määrästä

Luonnoksen sivulla 5 kuvataan ravintola-alan ja tapahtuma-alan tunnuslukuja. Ravintola-alan luvut ovat vuodelta 2020, jolloin koronapandemia, rajoitukset ja sulut iskivät pahasti ravintola-alaan. Tapahtuma-alan luvut ovat vuodelta 2019. Oikeampaa ja vertailukelpoista olisi käyttää myös ravintoloiden osalta vuoden 2019 Tilastokeskuksen lukuja. Ravintola-alan luvut perustuvat Tilastokeskuksen tilastoihin. Tapahtuma-alan luvut perustuvat toimialaraporttiin.

Ravintola-alan liikevaihto on luonnoksen mukaan 4,5 miljardia euroa. Ravintola-alan liikevaihto oli 5,9 miljardia euroa vuonna 2019. Henkilöstön määräksi ilmoitetaan 50 000 henkilöä. Kysymys on kuitenkin henkilötyövuosista. Alan työllisten määrä vuonna 2019 yrittäjät mukaan lukien oli noin 80 000 henkilöä. Eri alojen työllisyysvaikutusten tulisi perustua keskenään vertailukelpoisiin lähteisiin, lukuihin ja ajankohtiin.

 

Koronatodistuksen toimivuudesta ravintoloissa

Luonnoksen sivuilla 7–8 on kuvattu koronatodistuksen käyttöä ravintoloissa. Kuvaus on asianmukainen. MaRa esittää kuitenkin muutaman kommentin kyseiseen tekstiin.

Luonnoksessa todetaan, että koronatodistuksen tarkastaminen voi hidastaa ravintolapalveluita, mutta sen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä kustannuksia. Haasteita ravintoloilla voi olla henkilöstöresurssien riittävyydessä, kun erityisesti keskisuurilla yrityksillä ei ole aina mahdollisuutta palkata erillistä henkilökuntaa tarkastamaan koronatodistuksia.

MaRa on pitänyt tärkeänä, että koronatodistus voidaan tarkastaa normaaliin liiketoimintaan ja henkilöresursseihin nähden kohtuullisella tavalla tilanteissa, joissa ravintolan liikeidea ei edellytä järjestyksenvalvojaa ovella. Ravintolat ovat niin heikossa taloudellisessa tilassa, etteivät ne voi palkata ylimääräisiä henkilöitä vain tarkastamaan koronatodistuksia. Henkilökuntaa ei löydy tarjoilijan tehtäviin saatikka sitten vain koronatodistuksia tarkastamaan. Erityisiä ongelmia ja liikevaihtoon nähden suuria kustannuksia ei-liiketoimintaan sopiva koronatodistusten tarkastaminen aiheuttaisi etenkin pienissä yrityksissä, joissa on vain yksi tai kaksi henkilöä työvuorossa. Nämä ongelmatilanteet on pystytty ratkaisemaan pääosin hyvin yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa.

 

Yksityiskohtaiset kommentit

 

58 a §. Ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikainen rajoittaminen tartuntataudin leviämisen estämiseksi


Säännösehdotuksen 2 momenttiin ehdotetun lisäyksen mukaan 16-vuotiaalta ja sitä vanhemmalta asiakkaalta voidaan edellyttää liikkeeseen pääsemiseksi 58 i §:ssä tarkoitetun EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä. Säännösehdotuksen perusteluissa todetaan, että käytännössä koronatodistuksen edellyttäminen johtaisi useimmiten siihen, että esimerkiksi liikkeen asiakasmäärää ei olisi tarpeen lainkaan rajoittaa.

Perusteluista käy ilmi, että koronatodistus (rokotepassi) itsenäisenä rajoituskeinona ei välttämättä vapauttaisi muista elinkeinokeinotoiminnan rajoituksista, vaan se voisi olla lisänä muiden rajoitusten ohella. Siten olisi mahdollista, että ravintoloiden pitäisi vaatia asiakkailta koronatodistuksen (rokotepassin) esittämistä, mutta siitä huolimatta ravintolan toiminnassa tulisi noudattaa säännöksen 2 momentissa säädettyjä ankarimpia mahdollisia rajoituksia. Perustelujen lausuma on ristiriidassa lain 58 i §:n kanssa.

Tämä ei ole kohtuullista eikä oikeudenmukaista ravintoloiden näkökulmasta. Koronatodistuksen (rokotepassin) perustavaa laatua olevana ideana on, että ravintola välttyy sen avulla rajoituksista. Tätä ominaisuutta ei tule muuttaa. Yleiset hygieniavelvoitteet voivat olla voimassa koronatodistuksen (rokotepassin) käytön aikanakin, mutta eivät muut rajoitustoimet. Muuten koronatodistuksesta voisi tulla ylimääräinen hallinnollinen ja toiminnallinen taakka ravintoloille ilman, että siitä olisi niille suoraa liiketoiminnallista hyötyä.

MaRa katsoo, että koronatodistusta (rokotepassia) voidaan käyttää itsenäisenä rajoituskeinona vain siten, että muita ravintolatoimintaa koskevia rajoituksia ei ole voimassa.

                                          

58d §. Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi

Säännöksen 2 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi vastaava muutos koronatodistuksen käyttämisestä itsenäisenä rajoituskeinona kuin on esitetty tehtäväksi 58 a §:ään.

Luonnoksessa ehdotetaan koronatodistuksen (rokotepassin) käyttöä itsenäisenä rajoituskeinona ravitsemisliikkeiden ohella asiakas- ja osallistujatiloihin. Kunta tai aluehallintovirasto voisi 58 d §:n nojalla antaa päätöksen, jonka mukaan yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö on järjestettävä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Päätöksestä tulee käydä ilmi, miten toimijan tulee toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka edellyttämällä 58 i §:ssä tarkoitetun EU:n digitaalisen koronatodistuksen (rokotepassin) esittämistä.

Viranomaisen määräys koronatodistuksen käytöstä voisi koskea käytännössä kaikkia asiakastiloja. Säännöksen piiriin kuuluu kaikki yli 10 henkilön samanaikaiseen oleskeluun tarkoitetut sisätilat, yli 50 henkilön samanaikaiseen oleskeluun tarkoitetut ulkotilat sekä 58 g §:n ns. sulkulistalla olevat tilat henkilömäärästä riippumatta. Koronatodistuksen (rokotepassin) käyttö itsenäisenä rajoituskeinona 58 d §:n nojalla koskisi MaRan edustamilta toimialoita esimerkiksi kongressi- ja messutaloja, keilahalleja, huvipuistoja, seikkailupuistoja, kylpylöitä, sisäleikkipuistoja, eläintarhoja ja liikenneasemia. Päätös kohdistuisi näissä oleviin muihin kuin ravitsemisliiketiloihin.  

Luonnoksen mukaan koronatodistuksen käytöllä asiakas- ja osallistujatiloissa voisi vapautua asiakaspaikkamäärärajoituksesta, mutta ei mahdollisesti rajoituspäätökseen sisältyvistä tila- tai asiakaspaikkojen sijoitteluja koskevista määräyksistä. 

MaRa viittaa tältä osin 58 a §:n osalta lausumaansa. MaRa katsoo, että koronatodistusta (rokotepassia) voidaan käyttää itsenäisenä rajoituskeinona vain siten, että muita asiakastiloja koskevia rajoituksia ei ole voimassa.  

Säännösehdotuksen mukaan aluehallintoviraston tai kunnan määräys koronatodistuksen edellyttämisestä voisi koskea myös ulkona olevia asiakastiloja (esimerkiksi hiihtokeskukset, huvipuistot, seikkailupuistot ja leirintäalueet). Koronatodistuksen (rokotepassin) käyttö itsenäisenä rajoituskeinona ulkotiloissa ei oikeasuhtaista eikä välttämätöntä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

MaRa katsoo, että koronatodistusta (rokotepassia) voidaan käyttää itsenäisenä rajoituskeinona vain siten, että muita asiakastiloja koskevia rajoituksia ei ole voimassa. Koronatodistusta (rokotepassia) ei tule käyttää itsenäisenä rajoituskeinona ulkotiloissa.

 

58 i §. EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallinen käyttö    

MaRa esittää edellä lausunnossa olevilla perusteilla, että säännöksen 1 momenttia muutetaan niin, että siitä poistetaan negatiivinen testitodistus.

Koronatodistuksen (rokotepassin) saaminen negatiivisella testillä tulee mahdollistaa kansalaisille, jotka eivät voi lääketieteellistä syistä ottaa koronarokotusta.

MaRa esittää, että lakiin lisätään uusi momentti:
Jos henkilöllä ei lääketieteellistä syystä ole mahdollisuutta ottaa 16 g §:n 1 momentissa tarkoitettua täyttä rokotussarjaa, EU:n digitaalisen koronatodistuksen tulee kansallisessa käytössä osoittaa henkilön saaneen negatiivisen koronatestituloksen enintään 72 tuntia aiemmin tai sairastaneen covid-19-taudin enintään kuusi kuukautta aiemmin.

Ulkomaalaisten matkailijoiden, joiden rokotteita EU ei ole hyväksynyt tai jotka ovat WHO:n hätäkäyttölistalla (esimerkiksi venäläisten Sputnik – rokote) tulee saada Suomessa koronatodistus tai siihen rinnastettava todistus Suomessa otetulla negatiivisella testillä. Koronatodistus (rokotepassi) tulee voida tarkastaa ensisijaisesti THL:n sovelluksella tai järjestelmän rakentamisen ajan manuaalisesti. MaRa esittää, että tätä koskeva säännös otetaan lakiin.

Säännöksen 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että yritykset ja muut yhteisöt voisivat ottaa vapaaehtoisesti käyttöön koronatodistuksen (rokotepassin). Säännös on kannatettava. Säännös olisi voimassa muiden esittävien muutosten kanssa yhtä pitkän ajan eli 30.6.2022 asti.

Tämän säännöksen voimassaolo tulisi kuitenkin ulottaa 31.12.2022 asti. Esimerkiksi heinä- ja elokuussa järjestetään paljon festivaaleja, joiden artisteja ja muita taitelijoita koskevat sopimukset tehdään paljon ennen festivaalin alkamista. Oikeusvarmuuden takia ja tappioiden välttämiseksi olisi tärkeää, että heinä- ja elokuussa festivaaleja järjestävät voisivat luottaa siihen, että vapaaehtoisen koronatodistuksen (rokotepassin) käyttö on mahdollista. Sama koskee kongressien ja messujen järjestämistä.

MaRa kannattaa esitettyä säännösehdotusta. MaRa esittää kuitenkin, että vapaaehtoisen koronatodistuksen (rokotepassin) käytön mahdollistava säännös olisi voimassa muista esitetyistä muutoksista poiketen 31.12.2022 asti.    

Voimassa olevan 58 i §:n 2 momentin nojalla mukaan koronatodistuksella ei voitaisi poiketa päätöksestä, jolla kunta tai aluehallintovirasto on kieltänyt yleisötilaisuuden järjestämisen kokonaan. Lain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 131/2021) on todettu, että tällä halutaan osaltaan varmistaa se, että viranomaisilla on jatkossakin käytettävissään tehokkaat keinot epidemian leviämisen estämiseksi tilanteen niin vaatiessa.

MaRa katsoo, että jos koronatodistus muutetaan rokotepassiksi, rokotepassilla on voitava välttää myös kunnan tai aluehallintoviraston yleisötilaisuuksien järjestämiskielto.

Voimassa olevan 58 i §:n 2 momentin nojalla koronatodistusta ei voida käyttää tilanteessa, jossa aluehallintovirasto tai kunta on tartuntatautilain 58 g §:ssä nojalla määrännyt tilan suljettavaksi. Tartuntatautilain 58 g §:n säätämisvaiheessa sulkumahdollisuutta perusteltiin sillä, että kyse on koronaviruksen leviämisen kannalta erityisen riskialttiista tiloista, jotka on mahdollista sulkea väliaikaisesti, jos muut toimenpiteet ovat riittämättömiä. MaRa on aiemmissa lausunnoissaan kritisoinut säännöstä voimakkaasti, koska sulkulistassa on tiloja, jotka eivät muodosta erityistä riskiä. Sulkulistalla erityisen riskialttiina tiloina mainitaan muun muassa kylpylöiden allasosastot ja niiden yhteydessä olevat pukuhuonetilat, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat, huvi- ja teemapuistojen ja eläintarhojen sisätilat, vaikka nämä tilat ovat THL:n riskipotentiaalitaulukon mukaan vähäriskisiä toimintoja. Myös esimerkiksi MaRan jäsenkylpylöilleen tekemän tuoreen kyselyn tulokset osoittavat, että virus on levinnyt kylpylöiden allasosastoilla erittän vähän.

MaRa esittää, että 58 i §:n 2 momenttia muutetaan niin, että myös tilojen sulkeminen voidaan välttää, jos 16 vuotta täyttäneet pääsevät tilaan vain koronatodistuksella (rokotepassi). Tilojen käytön kieltäminen myös rokotepassin esittäneiltä ei ole välttämätöntä ja oikeasuhtaista koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

MaRa katsoo, että koronatodistuksella (rokotepassi) on voitava aina poiketa viranomaisen tartuntatautilain 58 §:n, 58 d §:n tai 58 g §:n nojalla tekemästä rajoituspäätöksestä tai valtioneuvoston asetuksen nojalla määräämistä ravintolarajoituksista.

Pykälän 4 momentin nojalla valtioneuvosto voi asetuksellaan väliaikaisesti rajoittaa koronatodistuksen käyttöä ravintoloissa, asiakas- ja osallistujatiloissa ja tapahtumissa. Koronatodistukset käyttöä rajoittava asetus on ollut voimassa 24.12.2021 alkaen ravintoloissa ja 31.12.2021 alkaen tapahtumissa. Asetusten voimassaoloaikaa on jatkettu 31.1.2022 asti.

MaRa katsoo, että koronatodistuksen käytön rajoittaminen on ajanut ravintolat ja tapahtuma-alan yritykset ja niiden työntekijät syvään ahdinkoon. Jos koronatodistus muutetaan rokotepassiksi, sen käyttöä rajoittava säännös on kumottava tai kynnystä rokotepassin käytön poistamisesta on nostettava. 

 

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

 

Timo Lappi                                              Veli-Matti Aittoniemi

toimitusjohtaja                                         varatoimitusjohtaja