Sisäministeriölle
Asia: Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain muuttamisesta annetun lain  voimaantulosäännöksen muuttamisesta
 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n, Päivittäistavarakauppa PTY ry:n ja Liikennepalvelukauppiaat ry:n asiantuntijat ovat olleet kuultavana sisäministeriössä 24.8. arpajaislain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.

Järjestöt viittaavat MaRan 24.8. laatimaan muistioon ja asiantuntijoiden kuulemistilaisuudessa esittämiin näkemyksiin kuponkipelaamisen pakollista tunnistautumista koskevan siirtymäajan pidentämisen välttämättömyydestä HE-luonnoksessa esitetyllä tavalla. Lisäksi järjestöt tuovat esille seuraavaa:

 

1. Vapaaehtoinen tunnistautuminen kuponkipeleissä ja Pitkäveto

Tällä hetkellä Veikkauksen etuasiakkaat voivat tunnistautua vapaaehtoisesti pelatessaan kuponkipelejä (poislukien totopelit) ja pitkävedossa pakollinen tunnistautuminen on jo voimassa.

Sisäministeriö on kuulemistilaisuudessa tiedustellut järjestöiltä, miksi lain edellyttämää pakollista tunnistautumista ei voida hoitaa vanhoilla myyntipäätelaitteilla vapaaehtoisen tunnistautumisen mallin pohjalta. Toinen kysymys on koskenut Pitkävedon tunnistautumismallin laajentamista muihin kuponkipeleihin. 

Järjestöt toteavat, että vapaaehtoisessa toimintamallissa pelaajan tunnistautumisen toteutuminen ei perustu myyntipäätteiden toiminnallisuuteen ja tekniseen valmiuteen, koska käytössä olevat myyntipääteet laitteet eivät estä tunnistautumattomana pelaamista. Vastuuta arpajaislain 14 §:n mukaisesta pakollisesta tunnistautumisesta ei voi sälyttää myyntiportaalle ja yksittäisten myyjien toimintavan varaan. Lain edellyttämä pakollinen tunnistautuminen edellyttää teknistä valmiutta Veikkauksen myyntipäätteissä, jolloin pakollinen tunnistautuminen tapahtuu automaattisesti, yhdenmukaisesti ja toimintavarmasti osana kuponkipelitapahtumaa kaikissa Veikkauksen kumppaneiden myyntipaikoissa.

Teknisen valmiuden puuttuminen pakollisessa tunnistautumisessa johtaisi asiakaspalvelun hidastumiseen ja asiakaskokemuksen heikentymisen. Siitä aiheutuisi myös lisäkustannuksia yrityksille, jos tunnistautumistilanteen hoitaminen perustuisi yksinomaan myyjän toimenpiteisiin tai puutteellisiin väliaikaisiin teknisiin ratkaisuihin.

Kuponkipelaamisen täystunnistautumisen onnistunut läpivienti kuluttajille edellyttää uusia myyntipäätelaitteita ja asian saattamista kerralla kuntoon. Väliaikainen ratkaisu haittaa huolella suunnitellun ja tekniseen valmiuteen perustuvan ratkaisun läpivientiä ja onnistumista.

Järjestöt toteavat, että kysymykset Veikkauksen kyvykkyydestä rakentaa pakollinen tunnistautumien nykyisiin laitteisiin ja ohjelmistoihin tai pitkävedon tunnistautumismallin laajentamiseen muihin kuponkipeleihin kuuluu osoittaa Veikkaukselle. Järjestöillä ei ole tietoa, joiden perusteella ne kykenisivät vastaamaan näihin kysymyksiin.

 

2. Myyntipaikoissa pelattavat porukkapelit

SM:ssä tapahtuvan jatkovalmistelun tueksi järjestöt haluavat tuoda esiin huolensa siitä, että SM:n esittämällä tavalla Veikkaustarjoama supistuu, sillä nykyinen järjestelmä ei mahdollista porukkapelaamien jatkumista pakollisen tunnistautumisen jälkeen nykyisillä myyntipäätteillä.

Asiamiesten porukat ovat hyvin keskeinen elementti kuponkipelitarjonnassa, erityisesti pienille asiamiehille. Asiamiesten laatimiin valmiisiin porukkapeleihin on helppo osallistua asioinnin yhteydessä ja monen rivin kuponkiin ja isoon ryhmään voi päästä mukaan pienelläkin panostuksella. Erityisesti pienten ja haja-asutusalueilla sijaitsevien asiamiesten kannattavuus perustuu useista lähteistä saataviin tuloihin, joissa myös Veikkauksen pelit ovat keskeisessä asemassa. Kuponkipelien valikoiman supistumien ja porukkapelien estyminen voi vaikuttaa arvaamattomalla tavalla myyntipaikan asiakasvirtaan ja sitä kautta koko asiamiehen tulovirtaan ja kannattavuuteen.

Tämän vuoden ennusteen mukaisella myynnillä porukkapeleistä maksetaan noin 8 miljoonaa euroa myyntipalkkioina Veikkauksen kumppaniyrityksille. Porukkapelaamisen näivettymisellä tai päättymisellä voi olla merkittäviä pidemmän tähtäimen vaikutuksia asiamiesten toimintaedellytyksiin ja sitä kautta jäsenyritysten myynti- ja palveluverkostoon. Veikkauksen kumppaneille maksamilla korvauksilla turvataan osaltaan monimuotoiset palvelut eri puolella Suomea. Korvauksilla on ratkaiseva merkitys varsinkin syrjäseutujen ja pienten paikkakuntien yrityksille, työpaikoille ja palveluiden säilymiselle. Kannattavuuden kanssa kamppailevat myyntipaikat saattaisivat joutua vähentämään työpaikkoja, karsimaan palvelujaan ja pahimmassa tapauksessa lopettamaan koko toimintansa.

MaRa, PTY ja Liikennepalvelukauppiaat katsovat, että siirtymäajan pidentäminen on välttämätöntä myös asiamiehille erittäin tärkeän porukkapelaamisen jatkuvuuden turvaamiseksi.

 

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Kai Massa                                                 Veli-Matti Aittoniemi

lakimies                                                    varatoimitusjohtaja

 

Päivittäistavarakauppa PTY ry

Ilkka Nieminen                                         Kari Luoto

johtaja                                                       toimitusjohtaja

 

Liikennepalvelukauppiaat ry

Jari Salonen

toimitusjohtaja