Oikeuskansleri Tuomas Pöysti
Oikeuskanslerinvirasto
 
Osallistumisoikeuksien toteutumisesta ravitsemisliikkeiden väliaikaista rajoittamista koskevien valtioneuvoston asetusten ja niiden muuttamista koskevien asetusten valmistelussa

                                           

Oikeuskanslerinvirasto on pyytänyt Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:ltä lausuntoa STM:n tekemästä selvityksestä otsikkoasiassa. MaRa lausuu asiassa seuraavan.

 

 

Koronapandemia, eduskunnan säätämät lait ja valtioneuvoston antamat asetukset ovat romahduttaneet ravintolayritysten ja niiden työntekijöiden talouden. Eduskunta ja valtioneuvosto ovat ennennäkemättömällä tavalla rajoittaneet ravintolayritysten toimintaa. Rajoitukset ovat jatkuneet jo lähes kaksi vuotta eikä loppua ole varmasti näkyvissä.

Ravintoloita koskevissa rajoituksissa ja niiden valmistelussa on ollut ongelmia, joita kuvaamme lyhyesti tässä lausunnossa.

Valtioneuvosto on uskonut koronatoimien johdon sosiaali- ja terveysministeriölle, joka ei ole ottanut rajoituksia laatiessaan huomioon rajoitusten erittäin negatiivisia vaikutuksia yrittäjiin, työntekijöihin ja heidän perheisiinsä. Jos koronatoimien johto olisi ollut esimerkiksi valtioneuvoston kanslialla tai työ- ja elinkeinoministeriöllä, rajoitustoimissa olisi todennäköisesti otettu paremmin huomioon myös muut kuin vain viruksen leviämisen estämiseen liittyvät näkökohdat.

Valtioneuvostolla ei ole selkeää suunnitelmaa siitä, mitä rajoituksia on tulossa ja miten pitkään ne kestävät. Tilanne on muuttunut huonommaksi, mitä pidemmälle pandemia on edennyt. Yritykset ovat joutuneet sopeutumaan pahimmillaan erittäin ankariin toiminnan rajoituksiin vain 6–10 tunnissa siitä, kun valtioneuvoston päätöksestä on tiedotettu. Varsinkin silloin, kun ravintoloiden toimintaa on äkillisesti ja syvästi rajoitettu, suuri määrä elintarvikkeita on joutunut hukkaan ja yritykset ovat joutuneet eri aikoina hieman vaihdellen maksamaan työntekijöilleen palkkaa ennen lomautuksen alkamista. Palkkojen maksaminen tilanteessa, jossa julkinen valtaa kieltää elinkeinotoiminnan harjoittamisen, on kohtuutonta. Kustannustuet eivät ole korvanneet hukkaan joutuneista elintarvikkeista yrityksille aiheutuneita tappioita. MaRa on esittänyt kustannustukien valmistelussa useita käytännönläheisiä kommentteja, joilla nämä ongelmat olisi voitu korjata.

Perusteet toiminnan rajoittamiselle ovat jääneet epäselviksi. Ennen herkästi tarttuvaa omikronmuunnosta olemme kysyneet STM:ltä ja THL:ltä lukuja ravintoloissa tapahtuneista tartunnoista jaoteltuina ruokaravintoloihin ja muihin ravintoloihin säännönmukaisesti kesästä 2020 asti. Tämä olisi ollut erittäin olennaista rajoitusten hyväksyttävyyden, välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden arvioimista varten. Emme ole saaneet näitä lukuja.

STM on järjestänyt selvityksessä mainitut kuulemistilaisuudet ja alkanut enenevässä määrin pyytää asetusmuutoksista myös kirjallisia lausuntoja viime vuoden aikana. Kuulemistilaisuuksien luonne on muuttunut olennaisesti mitä pidemmälle koronapandemia on edennyt. Pandemian alussa STM järjesti kuulemiset ennen valtioneuvoston asetusten antamista. Tuolloin lausuntomme ja suullisesti Teams-tapaamisissa esittämämme näkökohdat johtivat esitysten muuttumiseen joiltakin osin. Mitä pidemmälle pandemia on edennyt, sitä muodollisimmiksi kuulemistilaisuudet ovat muuttuneet. Loppukesästä 2021 alkaen lausunnoillamme ei ole käytännössä ollut vaikutusta STM:n valtioneuvostolle antamien esitysten sisältöön. Onpa kuulemistilaisuuksia järjestetty syksyllä 2021 siten, että STM:n valmisteleman valtioneuvoston asetuksen sisältö on de facto päätetty jo ennen kuulemistilaisuutta. Kyseessä on ollut ennemmin informointitilaisuus, jossa olemme saaneet esittää omat näkökantamme.

Ankarat ravintoloiden toimintaa rajoittavat asetukset, niiden voimaantulo lyhyellä varoitusajalla ja pidemmän ajan suunnitelmien puuttuminen ovat tehneet ravintoloiden toiminnan pandemian aikana erittäin vaikeaksi. Jäsenravintolamme ovat usein saaneet uusien rajoitusten mukaisen MaRan ohjeistuksen vain muutamaa tuntia ennen niiden voimaantuloa. Ohjeistus olisi lukuisissa tapauksissa saavuttanut jäsenyrityksemme vasta asetusten voimaantulon jälkeen ilman hallitusneuvos Ismo Tuomisen kiitettävää myötävaikutusta ohjeiden valmistelussa.

 

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

Timo Lappi                         Veli-Matti Aittoniemi

toimitusjohtaja                    varatoimitusjohtaja