Maa- ja metsätalousministeriölle
Viite: VN/11794/2022
Asia: Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseksi vuosina 2022–2023 myönnettävästä valtionavustuksesta

 

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut ehdotuksen asetukseksi harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseksi vuosina 2022–2023 myönnettävästä valtionavustuksesta.

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (jäljempänä ”MaRa”) kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa siitä seuraavaa:

 

1. Yleistä

 

Ehdotuksessa esitetään annettavaksi valtioneuvoston asetus harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseksi myönnettävästä valtionavustuksesta. Asetusehdotuksen mukaisen avustuksen tarkoituksena on harvaan asuttujen alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittäminen.

MaRa kannattaa harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän tekemän päätöksen perusteella valtionavustuksella osoitettavan siirtomäärärahan kohdentamista ja käyttämistä matkailuhankkeiden tukemiseksi harvaan asutuilla alueilla ja pitää asetuksen antamista perusteltuna ja soveltamisalaltaan tarkoituksenmukaisena.

Luonto on yksi Suomen suurimmista houkuttelevista tekijöistä kilpailtaessa kansainvälisistä matkailijoista. Luonto ympäristönä tarjoaa mahdollisuudet monipuolisiin aktiviteetteihin ympäri vuoden. Erityisesti kestävän luontomatkailun kehittäminen ja kansallispuistojen hyödyntäminen ovat keskeisessä asemassa kansainvälisen matkailukysynnän kasvattamiseksi. Luonnon kestävyyden varmistaminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen tulee huomioida palvelutuotteiden kehittämisessä ja viestinnässä.

Luontomatkailun kasvattaessa suosiotaan matkailuyritykset kehittävät ja markkinoivat yhteistyössä Visit Finlandin ja muiden alan sidosryhmien kanssa matkailupalveluja valittuihin teemoihin liittyen sekä kansainvälisille että kotimaan matkailijoille. Useille alueille merkittäviä teemoja ovat luontomatkailu, kulttuurimatkailu, ruokamatkailu ja tapahtumat.   

Asetusehdotuksessa mainitut avustettavat hankkeet liittyvät läheisesti Suomen valtakunnallisessa matkailustrategiassa määriteltyihin tavoitteisiin ja toimenpidelinjauksiin. Matkailustrategiassa ei ole esitetty erikseen matkailun kehittämisen toimenpiteitä kaupunki- ja maaseutualueille. Strategiassa korostetaan matkailun merkitystä alueellisesti merkittävänä elinkeinona, jonka avulla luodaan monipuolisempia ja laadukkaampia palveluita paikallisille asukkaille sekä perusinfrastruktuuria, jonka pohjalle on hyvä kehittää muuta elinkeinotoimintaa. Luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailu on mainittu erityisesti strategian toimenpiteissä 8.a (luontomatkailu) ja 8.g (ruokamatkailu).

Ruoka toimii poikkileikkaavana sisältönä eri teemojen ja alueiden matkailutarjonnassa, mutta myös yhä vahvemmin omana kasvavana matkailun teemanaan. Suomessa on mahdollisuuksia nostaa kiinnostusta puhtaasti luonnosta saatavaan ruokaan ja siihen perustuviin elämyksiin, suomalaista elämäntapaa kuvastaviin ruokakulttuurin erityispiirteisiin sekä innovatiiviseen ja erilaiseen ravintolakulttuuriin.

Suomessa etenkin harvaan asutuilla alueilla matkailupalvelujen ympärivuotinen tarjoaminen on nähty haastavana. Monella alalla toimivalla pienyrittäjällä on halua ja osaamista kehittää uusia matkailutuotteita ja -palveluja mutta näiden tuotteistamiseen liittyvää pääomaa ei usein ole tarpeeksi. Matkailuhankkeiden kehittämiseen suunnatulla valtionavustuksella monien alan toimijoiden on mahdollista kehittää hankkeita, jotka myös osaltaan tähtäävät matkailupalvelujen ympärivuotisuuteen ja teemamatkailun kasvattamiseen näillä alueilla.

 

2. Asetuksen sisältöä koskevat huomiot  

 

Asetusehdotuksen 5 §:ssä on mainittu avustettavat hankkeet, joiden mukaiset teemat liittyvät esimerkiksi matkailuun vastuullisena elinkeinona, digitalisaation hyödyntämiseen matkailualalla sekä matkailutuotteiden ja -palvelujen tuotekehitykseen, laadun kehittämiseen ja palvelujen saavutettavuuden edistämiseen. MaRa pitää tärkeänä, että avustettavat hankkeet voivat liittyä myös muihin asetuksen 2 §:ssä tarkoitetuille alueille kohdistuviin matkailua tukeviin kehittämishankkeisiin, jotka liittyvät tavoitteeseen harvaan asuttujen alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Asetusehdotuksen 6 §:n mukaan avustusta voidaan myöntää hankkeille, joiden vaikutukset kohdistuvat merkittävässä määrin harvaan asutuille alueille. Aluemäärittely perustuu asetusehdotuksen 2 §:n mukaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) laatimaan ja ylläpitämään paikkatietopohjaiseen kaupunki-maaseutuluokitukseen. Avustettavien hankkeiden tulee merkittävältä osaltaan kohdistua näille harvaan asutuille alueille, vaikka avustusta hakeva yritys toimisikin muualla. MaRa katsoo, että hankerahoituksen edellytyksenä olevaa aluemäärittelyä ei kuitenkaan pidä tehdä tarpeettoman tarkkarajaisesti. Matkailun kehittämishankkeisiin liittyvät toimet ulottavat vaikutuksensa usein laajemmallekin alueelle. Esimerkiksi kaupunkiseuduille kohdennettujen hankkeiden kokonaisvaikutukset ja -hyödyt voivat siten helposti kohdistua suurelta osin myös näiden kaupunkiseutujen lähellä oleville harvaan asutuille alueille. Nämäkin hankkeet tulisi sen vuoksi katsoa täyttävän asetusehdotuksen 6 §:ssä vaaditut avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset.

Asetusehdotuksen 12 §:ssä määritetään, että avustusta voidaan myöntää julkis- tai yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle. MaRa pitää tärkeänä, että avustusta voidaan myöntää myös toiminimellä toimivalle yksityiselle elinkeinonharjoittajalle, joka on elinkeinotoimintansa osalta ilmoittautunut Verohallinnon ennakkoperintä- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.    

 

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

                

Veli-Matti Aittoniemi                                                Sami Hämäläinen

varatoimitusjohtaja                                                  lakimies