Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja lausuu liikuntapoliittisesta selonteosta seuraavaa:  

 

Valtioneuvon selonteko käsittelee liikuntapolitiikkaa monipuolisesti ja selkeästi. Liikunnan toimialoista MaRan jäsenenä ovat luontomatkailu, hiihtokeskukset ja keilahallit. MaRan jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen laajasti myös muita liikuntapalveluja, joko osana omaa toimintaansa tai alihankintana yksityisiltä liikuntapalveluja tarjoavilta yrityksiltä. Siksi MaRa keskittyy lausunnossaan liikuntamatkailun ja yksityisten liikuntapalvelujen tarjoamisen edellytyksiin.

 

Liikunta osana matkailua

 

Osana suomalaisen matkailun edistämistä Suomeen pyritään houkuttelemaan matkailijoita, jotka ovat kiinnostuneita erilaisista elämyksistä, ja joilla on mahdollisuuksia näiden elämysten hankkimiseen. Luontomatkailu ja mahdollisuus erilaisen liikunnan harjoittamiseen on tärkeä osa suomalaisen matkailun kilpailukykyä.

 

Jokamiehen oikeuden tarjoama mahdollisuus luonnossa liikkumiseen on tärkeä valtti suomalaiselle matkailulle. Harvalla matkailijalla on silti halua tai edellytyksiä liikkua luonnossa yksin tai ilman opastusta. Matkailija tarvitsee luontoon rakennettuja virkistys- ja ulkoilualueita ja reittejä, jotka ovat selkeästi opastettuja. Luonnon- ja kansallispuistojen rakenteisiin ja toimintaan on viime vuosina panostettu vähemmän kuin aikaisemmin. Myös luontomatkailun edellytyksiin liittyvä korjausvelka kasvaa. On tärkeää, että osana liikuntapolitiikkaa pidetään huolta luontomatkailun edellytyksistä kunnostamalla reittejä ja luontoon rakennettuja alueita suunnitelmallisesti.

 

Yksityisellä rahoituksella on tärkeä merkitys liikuntapaikkojen rakentamisessa. Moni MaRan jäsenyritys investoi liikuntapaikkoihin ja tarjoaa mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen myös paikallisille asukkaille. Kuten selonteossa todetaan, liikuntapaikkarakentamista on kehitettävä yhdessä asukkaiden ja yritysten kanssa. On tärkeää, että kunnat tekevät analyysin liikuntaolosuhteiden nykytilasta.

 

 

Yksityisten liikuntapalvelujen tarjoamisen edistäminen

 

Kuten selonteossa todetaan yksityiset liikuntapalvelut ovat markkinajohtajia aikuisliikunnassa. Moni liikuntaan liittyvä toimiala kasvaa ja uusia yrityksiä syntyy jatkuvasti. Elinkeino- ja veropolitiikalla voidaan vaikuttaa merkittävästi yritysten toimintaedellytyksiin.

 

Liikuntapalveluihin sovelletaan alennettua arvonlisäverokantaa, jos asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen. Arvonlisävero siirtyy suoraan liikuntapalvelusta perittävään hintaan. Kun pääosa asiakkaista on kuluttajia, palvelusta perittävä hinta vaikuttaa ratkaisevasti palvelujen kysyntään. Jos liikuntapalveluihin sovellettaisiin yleistä arvonlisäverokantaa, palvelujen käyttö vähentyisi selvästi. Liikuntapalvelujen alennettu arvonlisävero on tärkeä myös suomalaiselle matkailulle, koska Suomen korkea hintataso vaikuttaa ulkomaisten matkailijoiden valintoihin ja rajoittaa kotimaan matkailun suosiota.

 

MaRa kannattaa selonteossa mainittua tavoitetta selkeyttää liikuntapalvelujen arvonlisäverotusta. Jos tarjotaan puhtaasti mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen, verokäytäntö on selkeä. Mutta on hieman hämmentävää, että hiihtokouluun sovelletaan normaalia verokantaa ja ratsastuksen opetukseen alennettua.

 

Selonteossa mainitaan, että työntekijöiden fyysisen aktiivisuuden tukeminen on tärkeää. Verotuksessa tarjotaan hyvä mahdollisuus edistää työntekijöiden liikuntaa. Verohallinnon ohjeen mukaan työnantaja saa tukea työntekijän liikunnan harrastamista 400 eurolla vuodessa ilman veroseuraamuksia. Moni työnantaja on tarttunut tähän mahdollisuuteen ja moni liikuntapalveluja tarjoava yritys saa tärkeän osan liikevaihdostaan työnantajien työntekijöille tarjoamasta mahdollisuudesta harrastaa liikuntaa. On tärkeää säilyttää työnantajilla mahdollisuus työntekijöiden fyysisen aktiivisuuden tukemiseen. Vuosittainen maksimisumma on säilynyt pitkään samana ja olisi perusteltua nostaa tuen määrää lähivuosina.

                     

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

 

Veli-Matti Aittoniemi
varatoimitusjohtaja