Liikenne- ja viestintäministeriölle
Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 15.11.2021
LIIKENTEEN PALVELUISTA ANNETUN LAIN 179 A §:N VOIMASSAOLON JATKAMINEN

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:ltä (jäljempänä MaRa) kirjallisia kommentteja ehdotuksesta liikenteen palveluista annetun lain 179 a §:n voimassaolon väliaikaiseksi jatkamiseksi.

 

Lain 179 a §:ssä säädetään joukkoliikenteen aikataulu- ja reittitiedoista ilmoittamisesta covid-19-epidemian aikana. Säännöksellä mahdollistetaan joukkoliikenteen muutoksista ilmoittaminen normaalista poiketen, viimeistään viisi päivää etukäteen. Voimassa olevan lain mukaan 179 a § on voimassa 31.12.2021 saakka. Esitysluonnoksessa pykälän voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi 30.6.2022 saakka.

Lakiehdotuksessa todetaan, että julkisen liikenteen järjestelyiden joustavoittamista pidetään yhä tarpeellisena, koska covid-19-epidemiatilanne on heikentynyt ja voi esitysluonnoksen valmistelun aikaisen arvion mukaan jatkua vuodenvaihteen yli. Vaikka epidemiatilanne helpottaisi, on todennäköistä, että joukkoliikenteen palautuminen normaaliin, epidemiaa edeltävään toimintaan vie aikansa. Joukkoliikenteen palautuminen edellyttää joustavuutta sääntelyyn ja väliaikaista poikkeamista lain 179 §:n 2 momentin mukaisesta henkilöliikenteen kuljetuspalvelun tarjoajan velvoitteesta ilmoittaa mahdollisista aikataulumuutoksista viimeistään 60 päivää etukäteen.

Ehdotus sisältyy sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltuun luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry vastustaa STM:n ehdotusta, jossa ravintola-, matkustus- ja asiakas- ja osallistujatiloja koskevia koronarajoituksia jatkettaisiin 31.12.2021 jälkeen.

MaRalla ei sen sijaan ole huomauttamista siihen, että liikenteen palveluista annetun lain 179 a §:n voimassaoloaikaa jatketaan myös 31.12.2021 jälkeen. Ko. säännöksen voimassaoloaika voi olla pidempi kuin tartuntatautilaissa säädettyjen väliaikaisten rajoitusäännösten voimassaoloaika. Ilmoitusajan lyhentäminen on peruteltua ottaen huomioon pykäläkohtaisissa perusteluissa esitetyt seikat kuten oman henkilöauton omistamisen yleistyminen ja lopetettujen vuorojen joustavamman uudelleenkäynnistämisen mahdollistaminen.

 

Kunnioittavasti,

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

Timo Lappi                                              Kai Massa

toimitusjohtaja                                         lakimies