Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle lakiehdotuksen, joka koskee liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) säännöksiä eräiden henkilöliikenneluvan haltijoiden laajennetusta varautumisvelvollisuudesta covid-19-epidemian aikana (18 a §), laivaväen pätevyyksien voimassaoloajoista (109 ja 109 a §) sekä aikataulu- ja reittitiedoista ilmoittamisesta covid-19-epidemian aikana (179 a §).

 

Liikenteen palveluista annetun lain 18 a §:n nojalla on laajennettu väliaikaisesti henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijoita koskeva varautumisvelvollisuus pienempiin toimijoihin, kuten taksiliikenteen toimijoihin. Koska ehdotettu 18 a § on yhteydessä tartuntatautilain väliaikaisiin säännöksiin 58 c, 58 e ja 58 h §, on liikenteen palveluista annetun lain 18 a §:n voimassaolon jatkamista arvioitava tartuntatautilain säännösten voimassaolon näkökulmasta. Tarvetta lain 18 a §:n voimassaolon jatkamiselle arvioidaan tarkemmin lausuntokierroksen aikana ja sen jälkeen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2021 ja olemaan voimassa 30.9.2021 saakka.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (jäljempänä MaRa) lausuu asiasta seuraavaa:

 

Taksiliikennetoimijoita koskevat varautumisvelvollisuuden laajennus (18 a §)

Liikenteen palveluista annettuun lakiin on taksiliikenteen korjauspaketin yhteydessä palautettu säännös, jonka mukaan ilman taksiliikennelupaa saa suorittaa koti- tai matkailupalveluyrityksen kuljetuksia, jotka ovat osa yrityksen asiakkaille tarjoamaa palvelukokonaisuutta ja tapahtuvat palveluyrityksen hallinnassa olevalla ajoneuvolla (4 § 2 momentti 3 – kohta). Lainmuutos tulee voimaan toukokuun alussa 2021.

Palvelupaketin osana tapahtuvia kuljetuksia suorittavat erityisesti ohjelmapalveluyritykset, jotka järjestävät koti- ja ulkomaisille matkailijoille erilaisia ohjelmapalveluja, safareita ja muita aktiviteetteja.  

Ohjelmapalveluyritykset ovat kärsineet erityisen raskaasti koronapandemiasta. Ohjelmapalveluyritykset (esimerkiksi husky- ja moottorikelkkasafarit) joutuivat lopettamaan toimintansa maaliskuussa 2020 kesken parhaan sesonkinsa. Niiden taloudelliset tappiot sesongin keskeytymisestä olivat merkittävät. Yritysten taloudelliset vaikeudet ovat jatkuneet erittäin vaikeina myös talvikaudella 2020–21 ulkomaisten matkailijoiden puuttuessa asiakkaista. Ohjelmapalvelualan tuleviin kausiin kohdistuu merkittäviä epävarmuustekijöitä etenkin ulkomaisten matkailijoiden ja liikematkailijoiden määrän suhteen. Kv. matkailijoiden osuus ohjelmapalvelualan yritysten asiakkaista on erittäin merkittävä. Osuus vaihtelee yrityksestä riippuen, mutta se voi olla jopa 80–90 %. Liikematkailijoiden osuus asiakkaista on arviolta 10–20 %.

MaRa pitää matkailupalveluyritysten palvelupaketteja koskevan poikkeuksen palauttamista lakiin erittäin tervetulleena ja tarpeellisena. Sääntely keventää oleellisesti matkailupalveluyritysten hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Palvelupaketin osana kuljetuksia tarjoavat matkailupalveluyritykset eivät joudu myöskään taksiliikennetoimijoita koskevan laajennetun varautumisvelvollisuuden sääntelyn piiriin (18 a §). Vain jos matkailupalveluyritys tarjoaa kuljetuksia muuten kuin palvelupaketin osana, tulee sen hankkia taksiliikennelupa ja huolehtia muistakin taksiliikennetoimijaa koskevista velvoitteista. 

MaRa toteaa, että ohjelmapalveluyritykset huolehtivat palvelupaketteja tarjotessaan tarkoituksenmukaisista hygienia- ja turvallisuusvaatimuksista koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Ohjelmapalveluyritysten tulee minimoida tartuntariskit koko palvelussaan palvelupakettiin sisältyvät kuljetukset sen osana. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo ohjelmapalveluyritysten toimintaa. 

Ohjelmapalveluyritykset voivat olla mukana myös matkailualueelle laaditussa riskienhallintamallissa. Esimerkiksi Lapin alueelle laaditussa COVID-19 riskienhallintamallissa on katettu asiakkaan polku lentokentältä (saapuminen) lentokentälle (lähtö) ja se sisältää myös asiakkaille tarjottavat ohjelmapalvelut ja kuljetukset. Mallin tavoitteena on mahdollistaa kansainvälisen matkailun elpyessä ryhmämatkailu Lappiin siten, että taudin leviämisriski väestössä, matkailutyöntekijöiden ja matkailijoiden keskuudessa on minimoitu. Mallissa edellytetään kasvomaskin käyttöä sekä matkustajilta että kuljettajalta kaikissa kuljetustilanteissa ja myös silloin kun kuljetus on osa palvelupakettia. Koska ohjelmapalveluissa palvelut tarjotaan rajalliselle osallistujajoukolle, on osallistujien tiedot sekä palveluiden kellonajat tiedossa esimerkiksi mahdollista altistuneiden jäljitystä varten. Kyseistä mallia on mahdollista hyödyntää myös muilla alueilla.

 

Lisätietoja antaa lakimies Kai Massa, 09-6220 2047, kai.massa@mara.fi

 

Kunnioittavasti,
 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

Timo Lappi                                                                     Veli-Matti Aittoniemi

toimitusjohtaja                                                               varatoimitusjohtaja