Liikenne- ja viestintäministeriölle
 
Asia: Henkilöjunaliikenteen palvelut 2030-luvulla

 

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:ltä lausuntoa arviomuistiosta, joka käsittelee henkilöjunaliikenteen palveluita 2030 – luvulla.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (jäljempänä MaRa) kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

 

Kotimaan matkailun ja Suomeen suuntautuvan matkailun kasvu on riippuvainen hyvästä kansainvälisestä ja maan sisäisestä saavutettavuudesta. Suomi on kansainvälisessä saavutettavuudessa riippuvainen hyvistä lentoyhteyksistä. Suomen sisällä matkailijat tukeutuvat maantieverkostoon (henkilöauto- ja linja-autoliikenne), lento- ja junayhteyksiin. Kotimaan ja ulkomaan matkailijat ovat iso raideliikenteen käyttäjäryhmä.

Rautatieverkosto ja olemassa olevat junayhteydet eri puolille Suomea ovat tärkeitä Suomen eri alueiden ja paikkakuntien saavutettavuudelle, elinvoimaisuudelle ja matkailulle. Kaukojunaliikenne toimii pääosin markkinaehtoisesti, mutta harvaan asutussa ja pitkien etäisyyksien maassa junayhteyksien turvaaminen vähemmän liikennöidyillä osuuksilla edellyttää valtion toimenpiteitä esimerkiksi ostoliikenteellä tai muilla instrumentein. Valtion on rataverkon omistajana huolehdittava siitä, että raiteet pidetään kunnossa, rataverkkoa käytetään eikä henkilöjunaliikenne kuihdu pois tietyiltä osuuksilta.

Suomessa VR:n yksinoikeus henkilöjunaliikenteessä päättyi vuoden 2021 alusta. Lainsäädäntö takaa EU:n Open Access -mallin mukaisesti VR:n kilpailijoille pääsyn rataverkolle. Suomen raideväli poikkeaa muusta Euroopasta ja henkilöjunaliikenteen markkinat ovat pienet muihin maihin verrattuna. Tämä nostaa kynnyksen korkealle, että muut junaliikenneoperaattorit investoisivat Suomen olosuhteisiin rakennettuun junakalustoon ja tulisivat tänne kilpailemaan VR:n kanssa.

Arviomuistion mukaan Open Access -malli ei olisi riittävä edistämään henkilöjunaliikenteen kilpailua Suomessa. Arviomuistiossa ehdotetaan julkisomisteisen kalustoyhtiön perustamista, jolta VR ja sen kilpailijat voisivat vuokrata kalustoaan. Kalustoyhtiö olisi mahdollista perustaa julkisesti tuettuun lähiliikenteeseen tai myös pääosin markkinaehtoisesti toimivaan kaukoliikenteeseen.

MaRa toteaa, että ennen kuin mahdollisesta julkisomisteisesta kalustoyhtiöstä ja sen laajuudesta tehdään päätöksiä, vaihtoehdoista on tehtävä huolelliset vaikutusarviot. Jos julkisomisteinen kalustoyhtiö päätettäisiin perustaa, on selvää, että Suomeen ei voi tulla operoimaan kalustoyhtiöltä vuokratuilla vaunuilla vain hyville markkinaehtoisesti kannattaville yhteysväleille.

MaRa toteaa, että taksiliikenteen sääntelyn purkamista ja kilpailun vapauttamista perusteltiin merkittävillä hyödyillä. Seuraukset olivat kuitenkin päinvastaisia. Taksihinnat nousivat, palvelutaso ja laatu heikkenivät ja taksiliikenteen valvonnassa havaitaan jatkuvasti epäkohtia. Henkilöjunaliikenteen kilpailua edistettäessä ei ole varaa tehdä samaa virhettä.

 


Kunnioittavasti,

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

Timo Lappi                                              Kai Massa

toimitusjohtaja                                         lakimies