Eduskunnan talousvaliokunnalle

 

Asia: Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle EU:n oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 22/2020 vp)


Hallituksen esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki verkossa toimivia välityspalveluja koskevasta kieltomenettelystä. Lisäksi ehdotetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamista.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (jäljempänä ”MaRa”) kiittää pyynnöstä toimittaa kirjallinen lausunto talousvaliokunnalle ja lausuu asiasta seuraavaa:

 

 

1. Verkkoalustat ja niiden toimintaan liittyvät ongelmat

Verkossa toimivat välityspalvelut tarjoavat pääsyn uusille markkinoille sekä monia, uusia kaupallisia mahdollisuuksia, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää Euroopan unionin sisämarkkinoiden etuja. Kuluttajatkin samalla hyötyvät, koska he voivat hyödyntää näitä verkossa valitsemiaan palveluita.

Verkkoalustoilla välityspalveluja tarjoavien yritysten neuvotteluvoima B2B-suhteissa on kuitenkin niin vahva, että se helposti mahdollistaa sen, että ne voivat tosiasiallisesti toimia yksipuolisesti tavalla, joka voi olla epäoikeudenmukainen ja vahingoittaa yrityskäyttäjien ja välillisesti myös kuluttajien oikeutettuja etuja. Sääntelyn lisääminen läpinäkyvyyden parantamiseksi on siten välttämätöntä. Samalla se edistää kilpailuneutraliteetin toteutumista.

Koska monet yritykset ovat nykyisin riippuvaisia verkossa toimivista palveluista, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajilla on mahdollisuus harjoittaa useita mahdollisesti haitallisia kauppatapoja, jotka rajoittavat yrityskäyttäjien myyntiä niiden kautta ja voivat mahdollisesti vähentää niiden luottamusta. Nämä ilmenevät erityisesti avoimuuden ja läpinäkyvyyden puuttumisena sekä siinä, mitkä seikat vaikuttavat yrityskäyttäjien järjestykseen verkkoalustojen ja hakukoneiden hakutuloksissa (”ranking”). Hakutulosten optimointi on nykyisellään verraten helppoa. MaRa on pitänyt perusteltuna EU-asetuksen mukaista vaatimusta, jonka mukaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien käyttämissä ehdoissa on kuvattava tärkeimmät muuttujat, joiden mukaan määritetään yrityskäyttäjien järjestys hakutuloksissa. Samoin on kuvattava se, vaikuttaako järjestykseen yrityskäyttäjän välitön tai välillinen maksu välittäjälle. Yritykset joutuvat maksamaan saadakseen näkyvyyttä, eikä sekään välttämättä takaa sitä, että näkyvyys todellisuudessa olisi sen jälkeen parempi.

Hyvänä esimerkkinä erityisen haitallisista sopimusehdoista ovat ns. suosituimmuuslausekkeet, jotka rajoittavat yritysten mahdollisuutta tarjota parempia ehtoja muiden kanavien kuin verkossa toimivien välityspalvelujen kautta. Nämäkin osaltaan heikentävät myös kuluttajien luottamusta verkkopohjaiseen alustatalouteen ja lisäävät samalla lainsäädännön hajanaisuutta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Rajoitusten perusteet tulee näissä tapauksissa esittää avoimesti. Samalla tulee kuvata niihin liittyvät merkittävimmät taloudelliset, kaupalliset ja oikeudelliset näkökohdat.

MaRa pitää tärkeänä, että kuluttajille tulee kertoa selkeästi siitä, jos tiettyjä hakutuloksia voidaan asettaa etusijalle maksua vastaan. Lisäksi vaatimus siitä, että kuluttajille tulee tiedottaa tärkeimmistä muuttujista, jotka määrittävät järjestyksen verkossa toimivilla markkinapaikoilla, on erittäin perusteltu.

Verkkoalustat voivat kilpailla suoraan verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjien kanssa, jotka eivät ole palvelujen tarjoajan määräysvallassa. Näissä tilanteissa verkkoalustojen tulee toimia avoimesti ja esittää kuvaus eriytetystä kohtelusta, jota sovelletaan sen itsensä tarjoamiin palveluihin verrattuna niihin, joita yrityskäyttäjät tarjoavat riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen eriytetty kohtelu oikeudellisin, kaupallisin vai teknisin keinoin.

Verkkoalustojen soveltamat sopimusehdot voivat myös rajoittaa hintakilpailua. Tästä on majoitustoimialalta esimerkkejä, joissa verkkoalustojen välityspalvelujen tarjoajat ovat edellyttäneet, etteivät hotellit voi kaikissa myyntikanavissaan tarjota asiakkailleen edullisempia ehtoja kuin mitä välityspalvelun kautta on mahdollista tarjota. Tämä vääristää kilpailua.

MaRa korostaa sitä, että EU:n ja kansallisen kilpailulainsäädännön tulisi myös taata keinot puuttua verkkoalustojen mahdollisesti kilpailua rajoittaviin sopimusehtoihin, joihin myös kansallisen kilpailuviranomaisen tulisi tehokkaammin puuttua.

 

 

2. Toimivallan antaminen tuomioistuimelle

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että markkinaoikeudelle annettaisiin toimivalta käsitellä EU-asetuksesta johtuvia elinkeinonharjoittajan ja verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan tai hakukoneen tarjoajan välisiä riitoja. MaRa kannattaa ehdotusta toimivallan antamisesta markkinaoikeudelle siltä osin kuin kyse on EU-asetuksen vastaisen menettelyn kieltämisestä markkinaoikeudessa.

Sen sijaan muut asiaan liittyvät vaatimukset tulisi käsitellä yleisessä tuomioistuimessa, miltä osin esityksessä ei ole ehdotettu näitä koskevaa uutta sääntelyä. Toimivalta jakaantuisi näin perustellusti markkinaoikeuden ja yleisen tuomioistuimen välillä vastaavalla tavalla kuin elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain mukaisen yleisen kohtuuttomien sopimusehtojen käytön kiellon ja varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain kohtuuttoman sopimusehdon sovittelua koskevan säännöksen osalta on säädetty.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säännöksiä myös siitä, mitkä tahot voisivat saattaa asian vireille markkinaoikeudessa. MaRa pitää perusteltuna, että kieltoa käyttää asetuksen vastaista sopimusehtoa tai asetuksen vastaista käytäntöä voi hakea markkinaoikeudelta elinkeinonharjoittaja, johon verkkoalustan käyttämä sopimusehto tai menettely taikka hakukoneen asetuksenvastainen menettely kohdistuu.

MaRa kannattaa myös sitä, että tietyt elinkeinonharjoittajien etuja valvovat järjestöt voisivat saattaa vireille asetuksen vastaista menettelyä koskevan asian markkinaoikeudessa.

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry                    

 

Sami Hämäläinen

lakimies, varatuomari