Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle
Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

 

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:ltä (jäljempänä MaRa) lausuntoa hallituksen esityksestä (HE 135/2021 vp) laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

MaRa lausuu asiasta seuraavan.

 

1. Rahapeliautomaattien hajasijoitusjärjestelmän säilyttäminen on tärkeää

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan rahapelihaittojen hillitsemiseksi rahapelipolitiikalla turvataan Veikkaus Oy:n kanavointikykyinen yksinoikeus ja Veikkaus Oy:n toimintaedellytykset nopeasti muuttuneessa toimintaympäristössä. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että rahapelihaittoja torjutaan tehokkaasti ja että rahapelipelaamista ohjataan lailliseen, vastuulliseen ja valvottuun pelitarjontaan. Hallitusohjelman mukaan rahapelipolitiikan tavoitteiden varmistamiseksi hallitus toteuttaa hallituskauden alussa arpajaislain uudistuksen toisen vaiheen. Hallitusohjelmassa todetaan myös, että arpajaislain vastaiseen markkinointiin puututaan tehokkaasti ja että selvitetään keinoja rajoittaa pelaamista yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisten toimijoiden sivustoille.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan raha-automaattien hajasijoitusjärjestelmän säilyttämistä.

MaRa pitää hajasijoitusjärjestelmän säilyttämistä erittäin kannatettavana. Rahapeliautomaateista saatavat korvaukset Veikkaus Oy:ltä muodostavat ravintola- ja liikenneasemasektorin yrityksille tärkeän ja merkittävän tuloerän. Peliautomaateista saatavia tuloja ei voi korvata muilla tuloilla. 

MaRa toteaa, että rahapeliautomaatilla pelaamisessa on suurilta osin kysymys satunnaispelaamisesta. Moni asiakas pelaa rahapeliautomaattia silloin tällöin ostoskäynnin aikana tai ajanvietteenä ravintolassa tai liikenneasemalla asioitaessa. Rahapelihaittoja voidaan vähentää pelaajan pakollisen tunnistautumisen mahdollistavilla pelaamisen hallinnan välineillä, tehokkaalla ikärajavalvonnalla ja arpajaislakiin uutena asiana säädettävällä omavalvonnalla. 

MaRa vastustaa hallituksen esityksen 16.2 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa olevaa esimerkkejä sijoitteluperiaatteista, joiden mukaan rahapeliautomaatit tulisi sijoittaa siten, että liiketilassa asiointi olisi mahdollista ilman näköyhteyttä peliautomaatille tai että peliautomaatit täytyisi pitää suljettuna tiettyyn kellonaikaan.  Sijoitteluperiaatteita käsitellään tarkemmin lausunnon kohdassa 3.

Rahapeliautomaatteja koskevaa sääntelyä kehitettäessä on tärkeä huolehtia siitä, ettei kontrolloimattoman, ulkomaisilla rahapelisivustoilla tapahtuvan uhkapelaamisen kiinnostavuus suomalaisille kuluttajille lisäänny. Ulkomaiset rahapelisivustot kilpailevat rahapeliautomaattipelaamisen kanssa. Ulkomaisia palveluntarjoajia ei koske Suomessa harjoitettua vastuullista rahapelitoimintaa koskevat säännöt ja toimintaperiaatteet. Ulkomaisilla rahapelisivustoilla pelattaessa rahapeleistä saatavat tulot virtaavat ulkomaille, mutta rahapelaamisen haitat jäävät Suomeen. 

 

2. Pakollinen tunnistautuminen mahdollistaa uudet pelaamisen hallinnan välineet

Ehdotuksen mukaan sisäministeriön asetuksella säädettäisiin Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, jotka voisivat sisältää 13 c §:n 5 momentin mukaisesti myös erilaisia määrällisiä ja ajallisia rajoituksia. Veikkaus Oy:n tulisi tarvittaessa asettaa muita rajoituksia sekä tarjota pelaajille mahdollisuuksia tällaisten rajoitusten asettamiseen. Tällaisia rajoituksia voisivat olla esimerkiksi pelaamiseen käytettävän ajan päiväkohtainen rajoittaminen, päiväkohtaiset määrälliset rajoitukset pelien arvontoihin osallistumiselle tai osto- ja tappiorajoitukset eripituisilla aikaväleillä. Rajoitukset voisivat vaihdella riippuen eri pelien ominaisuuksista ja niiden haittariskeistä. Rajoituksia suunnitellessaan Veikkaus Oy:n tulisi tehdä yhteistyötä ainakin asetusvalmistelusta vastaavan sisäministeriön ja haittojen ehkäisystä ja vähentämisestä vastaavien viranomaisten kanssa.

MaRa toteaa, että Veikkaus on jo vuoden 2021 alussa siirtynyt aikaistetusti tunnistettuun pelaamiseen rahapeliautomaattipelaamisessa. Pelaajan on tunnistauduttava peliautomaatilla Veikkauskortilla, Veikkaustiliin yhdistetyllä debit/credit-kortilla tai Veikkaussovelluksella.  Pakollinen tunnustautuminen kasvattaa merkittävästi pelaamisen kontrollia ja aktivoi kattavien pelaamisen hallinnan välineiden tarjoamisen asiakkaille. Tunnistautumisen käyttöönoton yhteydessä on otettu käyttöön myös pelirajat, aikamuistuttajat ja pelikiellot. Tunnistautuneena pelaamisessa pelaaja pystyy omalta pelitililtä myös aiempaa paremmin seuraamaan omaa pelaamistaan.  

Tunnistautuneena pelaaminen ja pelaamisen hallinnan välineet ovat tehokas keino vähentää rahapelaamisen haittoja. Veikkaus on panostanut merkittävästi tunnistautumiseen ja pelaamisen hallinnan välineisiin ja moni pelaaja on myös aktiivisesti käyttänyt mahdollisuuksiaan asettaa rajoituksia pelaamiselleen ja jopa estää pelaaminen kokonaan.  Lisäksi tunnistautumisen edellyttäminen pelaajilta mahdollistaa jatkossa uusien pelaamisen hallinnan välineiden käyttöönoton ja helpottaa myyntipaikkojen ikärajavalvontaa. Tunnistautumisen edellyttäminen luo myös paremmat mahdollisuudet ehkäistä rikollista toimintaa ja rahanpesurikoksia.

MaRa katsoo, että uusilla pelaamisen hallinnan välineillä rahapelaamisen haittoja pystytään vähentämään. Samalla pystytään turvamaan kumppaniyrityksille tärkeä hajasijoitusjärjestelmän säilyminen ja kanavoimaan pelaaminen vastuulliseen ja valvottuun pelaamiseen. Uusia rajoituksia rahapeliautomaattipelaamiseen tai rahapeliautomaattien sijoitteluun ei tule arpajaislaissa säätää. Rahapeliautomaatteja koskeva omavalvontavelvoite on sen sijaan kannatettavaa, koska se tukee tehokasta valvontaa. Omavalvontavelvoitteesta tarkemmin lausunnon kohdassa 4.  

 

3. Rahapeliautomaattien valvonnasta ja sijoittelusta pelipisteessä

Tehokas valvonta

Lakiehdotuksen mukaan raha-automaatit tulee sijoittaa siten, että niillä pelaamista voidaan esteettömästi valvoa. Niitä ei saa sijoittaa siten, että niiden käyttäminen voi vaarantaa turvallisuutta tai aiheuttaa järjestyshäiriöitä

Vastuullisessa rahapelaamisessa myös ikärajavalvonnan on oltava tehokasta. Rahapelaamista valvotaan myyntipaikoissa lainsäädännön ja Veikkauksen ohjeiden mukaisesti. Siirtyminen tunnistettuun pelaamiseen helpottaa myös ikärajavalvontaa. Ehdotettu omavalvontasuunnitelman laatimisvelvoite rahapeliautomaatin sijoituspaikkaan tehostaa entisestään rahapelaamisen valvontaa. Omavalvontasuunnitelmaa käsitellään lausunnon kohdassa 5.

MaRa toteaa, että lain 16.1 §:ään ehdotettava täydennys ei muuta käytännön tilannetta rahapeliautomaattien sijoituspaikoissa, koska esteetön valvonta on huomioitu jo Veikkauksen myyntipaikkaa koskevissa kriteereissä. Voimassa olevien myyntipaikkakriteerien mukaan rahapeli sijoitetaan vain sisätiloihin sellaiseen paikkaan, jossa pelaamista voidaan valvoa. Myyntipaikan henkilöstöllä on oltava esteetön näköyhteys raha-automaatille sovitusta valvontapisteestä. MaRalla ei ole huomautettavaa lisäykseen.

 

Sijoitteluperiaatteet

Lakiehdotuksen mukaan raha-automaattien sijoittelua ja niiden käytettävänä pitämistä pelipisteissä koskevat periaatteet tulee suunnitella siten, että pelaamisesta aiheutuvat taloudelliset, sosiaaliset ja terveydelliset haitat olisivat mahdollisimman vähäisiä. Sijoittelussa ja käytettävänä pitämisessä on otettava erityisesti huomioon rahapelaamisen haitat alaikäisille ja haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille.

Rahapeliautomaattien määrä on Veikkauksen uusien myyntipaikkakriteerien perusteella supistunut merkittävästi. Vuonna 2019 hajasijoitettuja rahapeliautomaatteja oli noin 18.500 kappaletta. Vuoden 2021 alusta rahapeliautomaatteja on enintään 10 500 kappaletta. Veikkaus on pienentänyt peliautomaattien myyntipaikkakohtaista enimmäismäärää 15:sta ensin seitsemään ja tämän jälkeen neljään.

Veikkauksen myyntipaikkakriteerit asettavat vaatimukset myyntipaikan soveltuvuudelle pelimyynnissä toimimiseen ja asiamiesoikeuksien myöntämiseen. Veikkauksen peliautomaattien sijoittelua ohjaavat ensi sijassa liiketaloudelliset perusteet. Veikkaus tekee kaikki sijoituspäätökset huolellisen kokonaisarvioinnin perusteella. Ohjaavina tekijöinä toimivat peliautomaattien kokonaismäärä ja myyntipaikkatyypeittäin määritellyt peliautomaattien enimmäismäärät sekä kumppanien tasapuolinen kohtelu. Huomioon otetaan myyntipaikan asiakasvirrat, asiakasrakenne ja aukioloajat. Veikkaus ei sijoita peliautomaatteja liiketiloihin, joiden asiakaskunta pääasiallisesti muodostuu alaikäisistä. Tilojen on oltava riittävän kokoiset ja niiden on mahdollistettava asianmukainen valvonta. Myyntipaikan henkilöstöllä on oltava esteetön näköyhteys raha-automaatille sovitusta valvontapisteestä. Henkilöstön määrällä ja osaamisella on merkitystä pelien sijoittelussa.

MaRa pitää tärkeänä, että Veikkaus voi nykyisiä myyntipaikkakriteerejä vastaavasti ja kokonaisharkintaa käyttäen sijoittaa peliautomaatteja sinne missä on palveluita ja asiakasvirtoja. Kumppaniyrityksiä tulee kohdella yhdenvertaisesti riippumatta siitä missä myyntipaikka sijaitsee. Myyntipaikan sijainti ei voi olla perustelu jättää myyntipaikkaa ilman rahapeliautomaattia. Veikkauksen myyntipaikkakriteereissä on huomioitu peliautomaattien tehokkaan valvonnan toteutuminen ja haittojen ehkäisy.

Hallituksen esityksen 16.2 §:n yksityiskohtaisten perustelujen mukaan raha-automaattien käytettävänä pitämistä ja sijoittelua koskevat periaatteet voisivat käytännössä tarkoittaa esimerkiksi periaatteita…raha-automaattien näkyvyyden huomioimisesta niiden sijoituspaikoissa siten, että liiketilassa asiointi olisi mahdollista ilman näköyhteyttä raha-automaatteihin ja altistumista raha-automaattipelaamiselle kuitenkin siten, että pelaaminen on 1 momentissa tarkoitetulla tavalla valvottavissa.

MaRa katsoo, että säännöksen yksityiskohtaisiin perusteluihin lakiehdotuksen viime vaiheessa lisätty sijoitteluperiaatteita koskeva esimerkki peliautomaattien piilottamisesta liiketilassa on käytännön toiminnan kannalta mahdoton vaatimus ja se romuttaisi myös nykyisen hajasijoitusjärjestelmän. 

Rahapeliautomaatteja on mahdoton sijoittaa niin, että henkilökunta pystyisi valvomaan tehokkaasti peliautomaatteja ja asiakkaat voisivat asioida liiketilassa ilman näköyhteyttä rahapeliautomaateille. Rahapeliautomaattien näkyvä esillä olo on edellytys tehokkaalle valvonnalle. Rahapeliautomaatti on sijoitettu esimerkiksi ravintolasaliin niin, että siihen on hyvä näköyhteys baaritiskiltä. Liikenneaseman myymälätilassa peliautomaatti on sijoitettu niin, että henkilökunta näkee peliautomaatit kassalta. Asiakkaat näkevät rahapeliautomaatin asioidessaan tai oleskellessaan ravintolassa tai liikenneasemalla.

Rahapelipeliautomaattien piilottaminen asiakkailta olisi myös käytännössä mahdoton toteuttaa suuressa osassa Veikkauksen myyntipisteitä.  Liiketiloissa ei ole sellaista paikkaa, jonne rahapeliautomaatin voisi siirtää katseilta piiloon.  Mitä pienempi liiketila, sen mahdottomampi vaatimus on yritykselle. Esitys johtaisi siihen, että valtava määrä yrityksiä jäisi ilman peliautomaattia. Tästä kärsisi erityisesti syrjäseudulla olevat yritykset, joiden toimintaa rasittaa jo nyt heikko kannattavuus ja joiden toiminnalle ja työllistämismahdollisuudelle rahapeliautomaateista saatavat korvaukset muodostavat tärkeän osan.

Hallituksen esitys perustuu hajasijoitusjärjestelmän ylläpitämiselle. Toimivan hajasijoitusjärjestelmän periaatteena on avoin, näkyvä ja vastuullinen rahapelaaminen. Hajasijoitusjärjestelmää ei voida kannattavasti ylläpitää niin, että rahapeliautomaatit tulisi siirtää kaupoissa, kioskeilla, ravintoloissa ja liikenneasemilla asiakkaiden katseilta piiloon. Tämä johtaisi järjestelmän romuttumiseen, joka olisi myös hallituksen esityksen tavoitteen vastaista.

MaRa esittää, että 16.2 §:n perusteluista poistetaan sijoitteluperiaatteita koskeva esimerkki, jonka mukaan liiketilassa asiointi olisi mahdollista ilman näköyhteyttä raha-automaatteihin tai altistumista raha-automaattipelaamiselle.

Hallituksen esityksen 16.2 §:n sijoitteluperiaatteita koskeviin perusteluihin on lisätty myös esimerkki peliautomaattien pitämisestä suljettuna tiettyyn aikaan.

MaRa katsoo, että peliautomaatit tulee voida pitää avoinna silloin kun liiketilakin on avoinna ja siellä asioi ihmisiä.  Esimerkiksi monipuolisia palveluita tarjoavilla liikenneasemilla ei ole mitään tarvetta sulkea peliautomaatteja tiettyyn kellonaikaan. Kun liikenneasemaa pidetään auki, niin kaikki liikenneaseman monipuolisia palveluita tarvitsevat asiakkaat ovat tervetulleita. Liikenneasemat palvelevat liikkuvia asiakkaita, joiden palvelussa ei voida tunnistaa määrättyjä asiointitarpeita tai -aikoja eikä automaatteja voida pitää suljettuna tiettynä kellonaikana. Peliautomaatteja on liikenneasemien lisäksi paljon myös pub- ja seurustelutyyppisissä ravintoloissa.  Kun ravintola avataan tällöin ravintolan kaikki palvelut tulevat asiakkaiden käyttöön. Peliautomaatit ovat ravintolassa pelattavissa siihen asti, kunnes ravintola sulkee ovensa. Olisi mahdoton ajatus, että ravintolan peliautomaatit pitäisi sulkea aiemmin

MaRa esittää, että 16.2 §:n perusteluista poistetaan esimerkki, jonka mukaan peliautomaatit pidettäisiin suljettuna tiettyyn kellonaikaan.

 

4. Rahapeliautomaatteja koskeva omavalvontasuunnitelma

Ehdotuksen mukaan Veikkauksen lisäksi myös rahapeliautomaatteja tiloissa pitävä yritys olisi velvollinen laatimaan omavalvontasuunnitelman (uusi 16 a §).

Rahapeliautomaattien pelipisteen haltijan olisi laadittava kirjallinen suunnitelma toimintansa lainmukaisuuden ja Veikkaus Oy:n laatiman suunnitelman noudattamisen varmistamiseksi, noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Suunnitelma olisi pidettävä ajan tasalla ja pelipisteen haltijan olisi huolehdittava siitä, että valvontaan osallistuva henkilökunta tuntee tässä laissa säädetyt ja suunnitelmassa määrätyt velvoitteensa.

Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata laissa säädetyt velvoitteet, niiden käytännön toteuttamiseen liittyvät riskit, miten velvoitteiden noudattamista seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan. Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä omavalvontasuunnitelmien laatimisesta sekä sen sisällöstä ja toteuttamisesta.

Lakiehdotuksen perustelujen mukaan pelipisteiden haltijaa koskevalla omavalvontasuunnitelmalla pyrittäisiin varmistamaan, että pelipisteen haltijalla on riittävät ja oikeat tiedot toimintaansa liittyvistä lain mukaisista velvoitteista ja niiden käytännön toteuttamiseen liittyvistä riskeistä. Toimintaympäristöt vaihtelevat ja riskejä on syytä arvioida kunkin ympäristön erityiset piirteet huomioiden.

MaRa katsoo, että omavalvontasuunnitelman laatimista koskeva velvoite antaa hyviä välineitä lainmukaisen ja vastuullisen rahapelaamisen toteutumiseen ja henkilökunnan osaamisen varmistamiseen. Tällä hetkellä Veikkauksen kumppaniyritykset ovat noudattaneet ja toimineet Veikkauksen ohjeiden mukaisesti ja nyt käytännössä ohjeiden noudattaminen siirtyy lainsäädännön edellyttämäksi omavalvonnaksi. 

MaRa toteaa, että omavalvontasuunnitelman toimivuuden varmistamiseksi on tärkeää, että omavalvontaa koskevista käytännön asioista ja yksityiskohdista keskustellaan yhdessä viranomaisten, Veikkauksen ja kumppaniyrityksiä edustavien järjestöjen kanssa (MaRa ja PTY).  MaRalla ja sen jäsenyrityksillä on jo ennestään paljon osaamista alkoholi-, tupakka- ja elintarvikelainsäädäntöön liittyvästä omavalvonnasta.  

 

5. Hajasijoitetuilla rahapeliautomaateilla on iso merkitys liikenneasemille ja ravintoloille

Hajasijoitettuja raha-automaatteja on tällä hetkellä 1 481 ravintolassa/kahvilassa ja 680 liikenneasemalla. Näiden myyntipaikkojen määrä on laskenut yli viidellä sadalla vuoteen 2019 verrattuna. Kokonaisuudessa myyntipaikkoja, joihin on sijoitettu rahapeliautomaatteja, on 1 300 vähemmän kuin joulukuussa 2019. Kumppaniyritysten tiloissa peliautomaattien määrä on myös vähentynyt, kun Veikkaus on vähentänyt peliautomaattien myyntipaikkakohtaista enimmäismäärää 4:ään.    

Rahapeliautomaateista saatavat korvaukset Veikkaus Oy:ltä muodostavat ravintola- ja liikenneasemasektorin yrityksille tärkeän ja merkittävän tuloerän. Peliautomaateista saatavia tuloja ei voi korvata muilla tuloilla. 

Vuonna 2019 kumppaniyrityksille maksettavat korvaukset olivat noin 80 miljoonaa euroa. Rahapeliautomaattien määrän vähentäminen 18 500:sta ja 10 500:een ja vuoden 2021 alussa tunnistautuneeseen pelaamiseen siirtyminen ja pelinhallinnan välineet tulevat laskemaan kumppaniyrityksille maksettavia korvauksia merkittävästi. Veikkauksen arvioiden mukaan kumppaniyrityksille maksettavat korvaukset pienentyvät toimenpiteiden seurauksena jopa 50 miljoonalla eurolla.

MaRa pitää arviota erittäin huolestuttavana, koska peliautomaateista saatavien tulojen pienentyminen vaikuttaa negatiivisesti kumppaniyritysten liiketoimintaan, palvelujen tarjontaan ja mahdollisuuteen työllistää.

Rahapeliautomaateista saatavilla tuloilla turvataan osaltaan monimuotoiset palvelut eri puolella Suomea. Sijoituspaikkakorvauksilla on ratkaiseva merkitys varsinkin syrjäseutujen ja pienten paikkakuntien yrityksille, työpaikoille ja palveluiden säilymiselle. Esimerkiksi pienten paikkakuntien liikenneasemat ovat alueellaan merkittäviä työllistäjiä ja verotuloja tuottavia palvelukeskittymiä, joista asiakkaat saavat kaikki arjen palvelunsa. Jos peliautomaatteja ei olisi tai peliautomaattien sijoittelua tai satunnaispelaamista vaikeutettaisiin, yritykset joutuisivat vähentämään työpaikkoja tai karsimaan palvelujaan.

 

6. Huvipuistoissa olevien pelilaitteiden ja -automaattien palkinnot

Arpajaislain 56 § 1 momentin nojalla huvipuistot saisivat pitää maksua vastaan yleisön käytettävänä ennen 1 päivää kesäkuuta 1970 hankittuja peliautomaatteja ja pelilaitteita, joissa voiton voi saada tavarana, muuna rahanarvoisena etuutena taikka niihin vaihdettavissa olevina pelimerkkeinä. Muu rahanarvoinen etuus voi olla esimerkiksi lahjakortti. Huvipuistoissa voi tämän lisäksi olla yleisön käytettävänä myös muita peliautomaatteja ja laitteita, joista voi voittaa palkinnoksi tavaraa. Näissä laitteissa voiton saaminen perustuu usein pelkästään sattumaan, mutta peliautomaatit ja pelilaitteet voivat olla sellaisia, joissa voiton saamisen edellytyksenä voi olla jossain määrin myös taito (HE 197/1999). 56 §:n 2 momentissa säädetään, että peliautomaatista tai pelilaitteesta saatavan voiton enimmäisarvo on 35 euroa.

Huvipuistoissa on ollut vuosikymmenten ajan pelilaitteita ja -automaatteja, joista huvipuistokävijä voi sattumaan perustuen voittaa erilaisia palkintoja. Arpajaislain 56 §:n 2 momentissa säädetty voiton enimmäisarvo on määritetty noin 20 vuotta sitten. Voiton rahamäärää ei ole tarkistettu, vaikka rahan arvo on muuttunut merkittävästi tässä ajassa inflaation takia. Indeksillä tarkistettu arvo olisi noin 45 euroa, jos tarkastelujakso on 1.1.2002 (indeksi pisteluku 1548) – 31.12.2020 (indeksin pisteluku 1980).

Huvipuistopelien kiinnostavuus perustuu hauskanpidon lisäksi siihen, että asiakas voi pienempien voittojen lisäksi hyvällä tuurilla voittaa myös arvokkaamman palkinnon. Huvipuistotoimintaan oleellisesti liittyvien pelitoimintojen kehittäminen ja niiden pitäminen asiakkaille mielenkiintoisena on vuosi vuodelta käynyt vaikeammaksi arpajaislaissa säädetyn maksimivoiton arvon jäädessä jälkeen kiinnostavien pääpalkintojen arvosta. Tilannetta parantaisi arpajaislain 56 §:n 2 momentissa säädetyn maksimiarvon nostaminen ja se, että kaikista huvipuiston pelilaitteista ja automaateista voisi saada palkintona myös rahanarvoisen etuuden. Tällaisia olisivat esimerkiksi pääsyliput/rannekkeet huvipuistoon ja laiteajeluihin sekä muut matkailu- ja ravintolapalveluihin käyvät lahjakortit.

Edellä todetun perusteella MaRa esittää, että 56 §:ssä mainittua voiton maksiarvoa nostetaan 100–150 euroon ja että pelilaitteista ja automaateista voi saada voitoksi myös muun rahanarvoisen etuuden. Maksimiarvon tarkistaminen on tarpeellista, jotta palkintona voisi olla myös huvipuistokävijöille mielekkäitä pääpalkintoja. Huvipuistopelien pelaaminen on hauskanpitoa ja pelaaminen asiakasta kohti on euromääräisesti hyvin pientä. Mahdollisuus hyvällä tuurilla voitettaviin arvokkaampiin pääpalkintoihin ei muuta pelaamisen luonnetta toiseksi. 

 

Kunnioittavasti,

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry                                          


Kai Massa
lakimies