Hallintovaliokunnalle
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 150/2022 vp)

 

Hallituksen esityksessä esitetään, että pelipisteissä tapahtuvaan rahapelaamiseen sovelletaan pakollista tunnistautumista koskevaa sääntelyä kuponkipelaamisen osalta vasta 1.7.2023 lukien.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (jäljempänä MaRa) kannattaa hallituksen esitystä ja toteaa asiasta tarkemmin seuraavaa:

 

1. Pakollinen tunnistautuminen kuponkipeleissä edellyttää Veikkauksen myyntipäätteiden uusimista

Kuponkipelien pakollinen tunnistautuminen edellyttää Veikkaus Oy:n kaikkien hajasijoitettujen myyntipäätelaitteiden ja taustaohjelmistojen uusimista (HE 135/2022, sivu 137). Koronakriisin aiheuttaman ja Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan pahentaman kansainvälisen komponenttipulan takia myyntipäätelaiteuudistus on viivästynyt Veikkaus Oy:stä riippumattomista syistä. Pakollisen tunnistautumisen vaatimaa teknistä valmiutta ei pystytä saavuttamaan alkuperäisessä aikataulussa.

MaRa pitää hallituksen esityksen mukaista siirtymäaikaa kannatettavana ja välttämättömänä.

MaRan käsityksen mukaan Veikkaus pystyy kesäkuun loppuun mennessä toimittamaan ja asentamaan uudet myyntipäätteet kaikkiin kumppaniyritysten myyntipaikkoihin, mikä varmistaa samalla kaikkien asiamiesten tasapuolisen kohtelun. Myyntipaikat ja niiden henkilöstö myös ehditään kouluttamaan uusin myyntilaitteisiin ja niiden toiminnallisuuksiin (sis. pelaamisen hallinnan välineet).

Arpapaislain voimaantulosäännöksen muuttaminen esitetyn mukaisesti turvaa Veikkauksen huolella suunnitteleman ja rakentaman polun kuponkipelien pakolliseen tunnistautumiseen siirtymisessä. Uusilla myyntipäätteillä pakollinen tunnistautuminen tapahtuu automatiikan avulla yhdenmukaisesti ja toimintavarmasti osana kuponkipelitapahtumaa kaikissa Veikkauksen kumppaneiden myyntipaikoissa. Kuponkipelaamisen täystunnistautumisen onnistunut läpivienti edellyttää uusia myyntipäätelaitteita ja asian saattamista kerralla kuntoon.

 

2. Porukkapelaamisen jatkuvuuden turvaaminen

Myös pelipisteissä tapahtuvan porukkapelaamisen jatkuvuuden turvaaminen edellyttää siirtymäajan pidentämistä. Pelipisteissä tapahtuva porukkapelaaminen on mahdollista pakollisen tunnistautumisen vaatimuksen ollessa voimassa vain uusilla myyntipäätteillä. Vanhoilla myyntipäätelaitteilla se ei ole toteutettavissa.  

Asiamiesten porukat ovat hyvin keskeinen elementti kuponkipelitarjonnassa, erityisesti pienille asiamiehille. Asiamiesten laatimiin valmiisiin porukkapeleihin on helppo osallistua asioinnin yhteydessä ja monen rivin kuponkiin ja isoon ryhmään voi päästä mukaan pienelläkin panostuksella. Erityisesti pienten ja haja-asutusalueilla sijaitsevien asiamiesten kannattavuus perustuu useista lähteistä saataviin tuloihin, joissa myös Veikkauksen pelit ovat keskeisessä asemassa. Kuponkipelien valikoiman supistuminen ja porukkapelien estyminen voisi vaikuttaa arvaamattomalla tavalla myyntipaikan asiakasvirtaan ja sitä kautta koko asiamiehen tulovirtaan ja kannattavuuteen.

Tämän vuoden ennusteen mukaisella myynnillä porukkapeleistä maksetaan noin 8 miljoonaa euroa myyntipalkkioina Veikkauksen kumppaniyrityksille. Siirtymäajan pidentäminen poistaa uhkakuvat porukkapelaamisen näivettymisestä tai päättymisestä, millä olisi ollut pidemmän tähtäimen negatiivisia vaikutuksia asiamiesten toimintaedellytyksiin ja sitä kautta jäsenyritysten myynti- ja palveluverkostoon. Veikkauksen kumppaneille maksamilla myyntipalkkioilla turvataan osaltaan monimuotoiset palvelut eri puolella Suomea. Myyntipalkkioilla on ratkaiseva merkitys varsinkin syrjäseutujen ja pienten paikkakuntien yrityksille, työpaikoille ja palveluiden säilymiselle. Jos Veikkaukselta kertyvät myyntipalkkiot vähenisivät porukkapelaamisen estymisen takia, kannattavuuden kanssa kamppailevat myyntipaikat saattaisivat joutua vähentämään työpaikkoja, karsimaan palvelujaan ja pahimmassa tapauksessa lopettamaan koko toimintansa.

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
 

 

Veli-Matti Aittoniemi                              Kai Massa

varatoimitusjohtaja                               lakimies