Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut mietintönsä tieliikennelain korjauspaketista. Mietinnössä on linjattu muun muassa moottorikelkkailua ja moottorikelkkareittien monikäyttöön liittyviä säännöksiä. Eduskunta äänestää lakiesityksestä mietinnön pohjalta. Lain voimaantulon ajankohta ei ole vielä tiedossa.

 

1. Moottorikelkkareittien monikäyttö kielletty lumipeitteen aikaan

Liikenne- ja viestintävaliokunnan kanta moottorikelkkareittien monikäyttöön on pitkälti MaRan näkemyksen mukainen. Moottorikelkkareiteille ei sallita turvallisuusriskin vuoksi eläinten vetämiä ajoneuvoja eikä polkupyöriä lumipeitteisenä aikana.

Ratkaisu varmistaa moottorikelkkareittien turvallisuuden myös jatkossa.  Moottorikelkkailureittiä koskevan liikennemerkin selitettä muutetaan siten, että merkki on voimassa vain lumipeitteen aikana. Merkin voimassaoloaikana moottorikelkkailureitillä ei saa ajaa muulla ajoneuvolla kuin moottorikelkalla.

Lumipeitteisyyttä arvioitaisiin kunkin reitin paikallisen olosuhteiden ja paikallisen tilanteen mukaisesti. Saadun selvityksen mukaan käytännössä kelkkailureitit avataan lumipeitteen saapuessa ja kelkkailukauden sitä myötä alkaessa käyttöön, lanaamalla reitti käyttöä varten. 

Lisäkilvellä reitinpitäjä voi tarvittaessa sallia myös muun ajoneuvon käytön reitillä moottorikelkkailureittiä koskevan liikennemerkin voimassaoloaikana. Moottorikelkkailureittejä voidaan siis paikallisesti hyödyntää myös esimerkiksi talvipyöräilyn tarpeisiin. Reitinpitäjän tulee tällöin huolellisesti arvioida reitin soveltuvuus näillä ajoneuvoilla käytettäväksi erityisesti turvallisuuden näkökulmasta. Arvion teossa tulee ottaa huomioon ajoneuvojen turvalliseen kohtaamiseen vaikuttavat tekijät, kuten reitin leveys, korkeuserot sekä näkyvyys jyrkissä nousuissa ja mutkissa. 

Muuna aikana kuin lumipeitteisenä aikana moottorikelkkareiteillä noudatettaisiin ajoneuvoja käytettäessä normaaleja maastossa ja metsässä liikkumista koskevia säännöksiä ja periaatteita.

 

2. Suojakypärän käyttö moottorikelkan reessä

MaRa on tieliikennelain korjauspakettia koskevassa lausunnossaan esittänyt, että suojakypärän käytössä olisi pienten lasten kohdalla palattu vanhan tieliikennelain sääntelyyn. Vanhassa tieliikennelaissa mainitun poikkeusperusteen (erityinen syy) nojalla lapset ovat voineet matkustaa moottorikelkan reen kyydissä päässään hyväksyttyä suojakypärää kevyempi kypärä, kuten esimerkiksi laskettelukypärä. Pienten lasten niska ei kestä painavaa suojakypärää ja sen käyttö altistaa lapset vakaville niskavammoille.  

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta ei hyväksynyt vanhan tieliikennelain poikkeusperustetta, mutta lisäsi käsiteltävään lakiin siirtymäaikaa koskevan säännöksen. Alle 7-vuotias lapsi voi käyttää tieliikennelain 92 §:ssä tarkoitetun tyypiltään hyväksytyn suojakypärän sijasta standardin EN 1077 (The European ski and snowboard standard) mukaista suojakypärää 1.6.2021 asti. Siirtymäsäännöksellä alan toimijoilla annetaan aikaa uudistaa suojavarusteensa.

Lisäksi valiokunta suosittelee, että moottorikelkan kyydissä matkustavilla pienillä lapsilla olisi jatkossa tyypiltään hyväksytyn suojakypärän lisäksi myös niskatuki.

Voimassa olevan tieliikennelain mukaan suojakypärän käyttövelvollisuus ei koske moottorikelkan avonaisessa perävaunussa olevia matkustajia silloin, kun käytettävä ajonopeus on enintään 20 kilometriä tunnissa ja tämä on osoitettu 102 §:ssä tarkoitetulla nopeuskilvellä. Tähän poikkeussäännökseen ei ole tulossa muutosta. Poikkeussäännös turvaa sen, että sylilapset ja pienet lapset, joille ei voi pukea painavaa suojakypärää, voivat myös siirtymäajan päätyttyä osallistua perheidensä kanssa moottorikelkkasafareille, kun yhdistelmän ajonopeus pidetään matalana.

 

3. Moottorikelkan reen turvavarusteet

Voimassa olevan tieliikennelain mukaan alle 135 senttimetriä pitkän lapsen kuljettamiseen ohjaustangolla ja satulamallisella istuimella varustetussa ajoneuvossa on käytettävä lapsen kuljettamiseen soveltuvaa istuinta tai lasten turvalaitetta.

MaRa on arvostellut lausunnossaan reen turvavarusteita koskevaa pykälää, koska lasten kuljettaminen moottorikelkkojen reessä olisi sen myötä nykykalustolla käytännössä mahdotonta. Moottorikelkkasafareita järjestävät yritykset menettäisivät asiakaskunnastaan niille erittäin tärkeän ryhmän eli lapsiperheet, joissa on pieniä lapsia.

Liikenne- ja viestintävaliokunta on korjannut sääntelyä MaRan näkemyksen mukaiseksi. Valiokunta on lisännyt pykälään uuden 6 momentin, jonka mukaan moottorikelkan ja raskaan moottorikelkan perävaunun kyydissä alle 135 senttimetriä pitkän lapsen on käytettävä turvavyötä tai turvalaitetta, jos ajoneuvossa on turvavyöt, tai lasten turvalaite on muuten ajoneuvoon asennettavissa. Valiokunnan tekemä muutos mahdollistaa nykyisen kaluston hyödyntämisen niiden elinkaaren loppuun, ilman tarvetta kaluston uusimiseen.

 

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö kokonaisuudessaan