Palveluiden kysynnän määrän ennakointi ja siten työvuorojen suunnittelu saattaa koronaviruksesta johtuen olla poikkeuksellisen vaikeaa erityisesti marava-alan sekä huvi-, teema- ja elämyspuistoalan työehtosopimusta soveltavissa yrityksissä. Myös yritysten palkanmaksukyky on toiminnan rajoitusten vuoksi heikentynyt.

Yritysten toimintaedellytysten ja työllistämismahdollisuuksien turvaamiseksi ovat MaRa ja PAM sopineet työvuorolistojen julkaisemista sekä kesälomien sijoittamista koskevista määräaikaisista muutoksista kyseisillä sopimusaloilla.

Työvuorolistan julkaisemista koskevalla muutoksella on tarkoitus helpottaa työvuorojen suunnittelua tilanteessa, jossa palvelujen kysyntä on vakiintumatonta. Kesäloman osan siirto- ja jakamismahdollisuudella puolestaan pyritään keventämään kesään 2020 kohdistuvia lomapalkkakustannuksia.

Muutokset koskevat matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita (työntekijät ja esimiehet) sekä huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevia työehtosopimuksia. Muutokset tulevat voimaan 26.5.2020 alkaen.
 

Työvuorolistan laadinta ja julkaiseminen

Mikäli toimipisteen palvelujen kysyntää ja siten työvoimatarpeen määrää on poikkeuksellisen vaikea ennakoida, voidaan työvuorolistan laadintaa ja julkaisemista koskevista määräyksistä poiketa julkaisemalla työvuorolista viikon ilmoitusajalla yhdeksi viikoksi kerrallaan.

Työaikajakson enimmäistuntimäärien, vapaapäivien sijoittelun ym. osalta noudatetaan kuitenkin työehtosopimuksen määräyksiä.

Jos yrityksessä on luottamusmies, tulee asiasta sopia hänen kanssaan.

Työnantajan tulee tiedottaa asiasta henkilökunnalle. Jos yrityksessä on luottamusmies tiedottavat työnantaja ja luottamusmies asiasta henkilökunnalle sopimallaan tavalla.

Määräystä voidaan soveltaa palvelujen kysynnän vakiintumiseen asti, mutta kuitenkin enintään 30.9.2020 asti.

Mikäli työvuorolista on jo ennen tämän poikkeusmääräyksen voimaantuloa julkaistu työehtosopimuksen määräysten mukaisesti pitemmäksi kuin yhden viikon ajaksi, voivat työnantaja ja työntekijät sopia kyseisestä listasta poikkeamisesta tämän muutoksen mukaisesti. Jos yrityksessä on luottamusmies, sovitaan asiasta hänen kanssaan.
 

Kesälomien sijoittaminen

Lomakaudella 2.5.–30.9.2020 annettavasta kesälomasta voidaan kaksitoista (12) päivää ylittävä loman osuus antaa viimeistään 30.4.2021 mennessä yhdessä tai useammassa erässä.

Yksittäisen, 30.9.2020 jälkeen annettavan lomajakson pituus tulee kuitenkin olla vähintään kuusi (6) lomapäivää, mikäli työntekijän kesälomapäivien lukumäärä sen mahdollistaa.

Edellä mainittua määräystä voidaan soveltaa sellaiseen työntekijään, joka on ollut lomautettuna 1.4.2020 jälkeen vähintään kaksi (2) viikkoa tai kymmenen (10) työpäivää.

Mikäli osa työntekijän kesälomasta tämän määräyksen nojalla työnantajan päätöksellä siirretään pidettäväksi 30.9. päättyvän lomakauden jälkeen, tulee työntekijän työssä jaksamiseen kiinnittää erityistä huomiota.

Jaksamista voidaan tukea antamalla ansaitut vapaapäivät (V/X) peräkkäisinä päivinä sekä viikonloppuvapaita työehtosopimuksessa säädettyä useammin, silloin kun kyseiset toimet ovat yrityksen toiminnan ja työvuorojärjestelyjen puolesta mahdollista. Menettelyä noudatetaan siihen asti, kunnes kaikki siirretyt kesälomapäivät on pidetty.

Jos kesäloman ajankohta on määrätty tai sovittu jo ennen tämän sopimuksen voimaantuloa, voidaan loma jakaa tai sen ajankohtaa muuttaa vain sopimalla siitä työnantajan ja työntekijän kesken. Liitot kuitenkin suosittelevat sopimaan muutoksista silloin, kun kesäloman jakaminen tämän sopimuksen mukaisesti olisi työnantajayrityksen taloustilanteen ja toiminnan kannalta välttämätöntä ja muutos ei merkittävästi haittaisi työntekijän lomasuunnitelmia.