MaRa antoi lausuntonsa esteettömyysasetuksen valmistelussa. Matkailu- ja ravintola-alan yritysten kustannusrasitus on muodostunut toimialan työllistämisen ja kasvun esteeksi, ja valtion tulee pidättäytyä säätämästä toimialalle uusia kustannuksia lisääviä velvoitteita. Lausunnossa vastustettiin esteettömyyssääntelyn kiristämistä ja tuotiin esille lukuisia asioita, joissa kohdin sääntelyä tulisi järkiperäistää. Lausunnossa pidettiin tärkeänä tarkoituksenmukaisuusharkinnan säilyttämistä korjausrakentamisessa ja saneerausrakentamisessa. Voimassaolevaa asetusta ei juuri muutettu lausunnolla olleesta ehdotuksesta. Asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että ehdotettujen esteettömyysvaatimusten taloudelliset vaikutukset nykytilaan olisivat pääosin vähäisiä, koska ehdotettu asetus rakentuu pitkälti nykyiselle sääntelylle. Perustelumuistiossa todetaan, että suurin taloudellinen hyöty syntyy sääntelyn selkeyttämisestä ja täsmentämisestä. Asetuksen vaikutukset MaRa-alan yrityksille ovat todellisuudessa päinvastaiset kuin mitä perustelumuistiossa väitetään.  Uuden asetuksen voimaantulo Asetus tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2018. Asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan rakennuslupahakemukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä. Näin ollen asetusta sovelletaan lain voimaantulopäivästä lähtien vireille tuleviin rakennuslupahakemuksiin. Jos rakennuslupahakemus on tullut vireille ennen 1.1.2018, sovelletaan rakennuslupaan vielä vanhoja esteettömyysmääräyksiä (esim. voimassaolevaa rakentamismääräyskokoelman määräystä F1 (2005) Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet)   Hotellihuoneiden esteettömyysvaatimukset kiristyvät huomattavasti Asetuksen 13 §:ssä edellytetään, että uusien hotellien hotellihuoneista 5 % olisi oltava esteettömiä huoneita. Pienissä boutique-hotellissa, jossa on vain muutamia huoneita, vähintään yhden hotellihuoneen on oltava esteetön.  Esteettömissä huoneissa on oltava aina normaalia väljempi wc- ja pesutila, ja puolet näistä wc- ja pesutiloista on varustettava apuvälineillä, kuten wc-istuinten käsituilla ja tukikaiteilla. Muut olisi tarvittaessa varustettava tällaisiksi. Viiden prosentin määrää on perusteltu vammaisten henkilöiden osuudella koko väestöstä sekä iäkkäiden henkilöiden määrän kasvulla.  Perustelumuistiossa on sivuutettu esteettömien hotellihuoneiden todellisen tarpeen arviointi ja niiden kysyntä. Esteettömien huoneiden todellista tarvetta ei voida laskea esitetyllä tavalla.  Hotellitoimiala haluaa palvella myös toimintarajoitteisia asiakkaita.  Uusiin hotelleihin suunnitellaan ja rakennetaan toimintarajoitteisille suunniteltuja huoneita todellisen käyttötarpeen mukaan. Majoitustoimintaa harjoittavilla yrityksillä on tarkka tieto, kuinka paljon esteettömiä huoneita tarvitaan. Niitä ei voida tehdä yli käyttötarpeen, koska huoneet ovat tällöin suurimman osan aikaa tyhjillään. Toimintarajoitteisille suunnattuja huoneita käyttävät lähinnä ne henkilöt, jotka niitä tarvitsevat. Hotelleilla ei ole varaa rakentaa kohteisiin hotellihuoneita, joiden käyttöaste on matala. Uuden asetuksen vaatimus on esteettömien hotellihuoneiden todellinen kysyntä huomioiden ylimitoitettu vaatimus ja myös kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellinen. Esimerkiksi 200 huonetta sisältävässä uudessa hotellissa pitäisi olla asetuksen vaatimukset täyttäviä esteettömiä huoneita vähintään 10. Todellinen kysyntä on vain murto-osa siitä. Minimivaatimus yhdestä esteettömästä huoneesta vaikeuttaa pienten muutamia hotellihuoneita käsittävän boutique-hotellien rakentamista. Luvanvaraiseen korjausrakentaminen ja saneerauksiin sovelletaan tarveharkintaa Asetuksen esteettömyysvaatimuksen koskevat uuden rakennuksen rakentamista.  Luvanvaraisessa korjaus- saneerausrakentamisessa ja käyttötarkoituksen muutoksessa asetusta sovellettaisiin siltä osin kuin esteettömyyden parantaminen olisi rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Sipilän hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on keventää esteettömyysvaatimuksia korjaus- ja saneerausrakentamisesta. Tälläkin hetkellä uusia esteettömyysvaatimuksia on sovellettu korjausrakentamiseen ja saneeraamiseen vain siltä osin kuin sen on katsottu olevan tarkoituksenmukaista. Uudessa asetuksessa säilyy tarkoituksenmukaisuusharkinta, ja perustelumuistiossa tuodaan tarkemmin esille, mitä seikkoja otetaan huomioon tarkoituksenmukaisuusharkinnassa. Uuden sääntelyn vaikutusta nykytilaan on kuitenkin tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. Asetuksen vaikutusta korjausrakentamiseen on seurattava. Vanhoja rakennuksia ja liikehuoneistoja on mahdollista saneerata ravitsemisliike- ja majoitusliikekäyttöön edellyttäen, että saneerauksen yhteydessä sovelletaan järkeviä vaatimuksia tilojen esteettömyyden suhteen. Liian tiukat esteettömyysvaatimukset korjauskohteissa vaikeuttavat ja jopa estävät investointien tekemistä ja sitä kautta työllistämistä.      Lue lisää jäsensivuilta uuden esteettömyysasetuksen sisällöstä.   Lisätietoa: MaRan lakiasiainosasto, p. 09 6220 200