Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, joka lopullisessa muodossaan sisältää kansalaisten palkka-, eläke- ja etuustiedot. Kaikki palkkatiedot ilmoitetaan sähköiseen tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen. Tammikuusta 2020 alkaen rekisteriin ilmoitetaan myös eläketiedot ja etuudet. Mitä tulorekisteriin siirtyminen tarkoittaa käytännössä? Tällä hetkellä yritysten täytyy ilmoittaa tiedot maksetuista palkoista monelle eri taholle eri määräaikoihin. Tulorekisteri korvaa nämä kuukausi- ja vuosi-ilmoitukset. Tulorekisterin myötä kaikki tulotietoja tarvitsevat viranomaistahot saavat tiedot suoraan keskitetystä rekisteristä. Näin työnantajan tai työntekijän ei tarvitse ilmoittaa tulojaan moneen kertaan eri tahoille. Tulorekisterin tavoitteena onkin byrokratian vähentäminen sekä verotuksen reaaliaikaisuuden parantaminen. Yritysten pitää ilmoittaa työntekijöidensä kaikki palkkatiedot sähköiseen tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen. Ilmoittamisessa ei ole euromääräistä alarajaa.Tulorekisterin tietoja käyttävät ensimmäisessä vaiheessa Verohallinto, Kela, Työttömyysvakuutusrahasto ja työeläkelaitokset. Vuodesta 2020 lähtien mukaan tulevat myös Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuutusyhtiöt, työttömyyskassa, TEMin hallinnonala, työsuojeluviranomaiset ja kunnat.Miten tulot ilmoitetaan?Työnantajat tai muut suorituksen maksajat ilmoittavat tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Muita suorituksen maksajia ovat esimerkiksi yhdistykset, säätiöt, yhtymät ja asunto-osakeyhtiöt. Palkkatietojen ilmoittaminen tapahtuu sähköisesti rajapinnan tai käyttöliittymän kautta. Käytännössä vastuu palkkaohjelmiston ja tulorekisterin sopivuudesta ja toimivuudesta ovat palkkaohjelmistojen kehittäjillä. Yrityksen kannattaa kuitenkin varmistaa omalta palkkajärjestelmän toimittajalta, että tulorekisteripäivitykset tehdään tai on tehty järjestelmään tämän vuoden aikana.Pieniä yrityksiä varten tulorekisteriin tulee käyttöliittymä, jonka kautta ilmoituksia voi syöttää sisään. Palkkatiedosto on myös mahdollista ladata tulorekisteriin. Sen sijaan paperi-ilmoituksia otetaan vastaan enää vain poikkeustapauksissa.Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.Palkkatietoilmoituksella ilmoitettavat tiedot voivat olla joko pakollisia tietoja tai täydentäviä tietoja.Täydentäviä tietoja ovat esimerkiksi täydentävät tulolajit, kuten rahapalkkojen ilmoittaminen eritellysti tai tietyt palvelussuhdetta koskevat tiedot, poissaolotiedot sekä tulolajien ansaintajaksot. Työnantajan on minimissään ilmoitettava vain palkanmaksuun liittyvät pakolliset tiedot, mutta Verohallinto suosittelee täydentävien tietojen antamista mahdollisimman kattavasti, jotta jälkikäteen tehtävät selvitykset vähenevät. Jos tiedot jätetään ilmoittamatta, tiedon käyttäjät voivat joutua kysymään suorituksen maksajalta tietoja myöhemmin erikseen. Lue myös MaRan jäsensivuilta: Tulorekisterin ravintoedun ohjeistus muuttunut Katso verohallinnon tarkemmat ohjeet • Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan• Palkkojen tulolajit• Palkkatietojen korjaaminen• Korvaava ilmoitus• Tietojen mitätöinti• Poistuvat ilmoitukset• Kansainväliset tilanteet• Ilmoittamisen kanavat – tekninen rajapinta tai sähköinen asiointipalvelu• Tunnistautuminen tulorekisteriin• Yrityksen edustaja tulorekisterissä• Valtuutuksen tekeminen• Yksityiskohtaiset tulorekisterin ohjeet• Usein kysyttyä tulorekisteristä Lähteet: Verohallinto X