Kustannustuen uudistus etenee. Hallitus on antanut tuen jatkoa koskevan esityksensä eduskunnan käsiteltäväksi. Lakimuutokset on tarkoitus on saada voimaan joulukuussa, jolloin kustannustuen haku voitaisiin avata joulukuun lopussa. Tukea haetaan edelleen Valtiokonttorista. Eduskuntakäsittelyssä hallituksen esitykseen voi vielä tulla muutoksia.

MaRan näkemyksen mukaan tukeen sisältyy hallituksen esityksessä edelleen merkittäviä ongelmia. Kustannustuki on erityisen epäoikeudenmukainen ja syrjivä isoille ja työllistäville yrityksille. Lisäksi tuki- ja vertailujaksoja tulisi pidentää, jotta sesonkitoimialojen liiketoiminnan menetykset tulisi otettua paremmin huomioon. Myös vaatimus päätoimialasta tuen maksamisen ehtona tulisi poistaa. 

Kaikki yritykset voivat hakea

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista palkka- ja muista kuluista.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa. 

Kustannustuen ehtona olisi edelleen, että yrityksen liikevaihto on laskenut merkittävästi. Liikevaihdon laskua tarkastellaan sekä toimialatasolla että yrityskohtaisesti.

Tukihakemuksia käsitellään yrityskohtaisesti, ja tässä vaiheessa edellytetään, että yrityksen liikevaihto on laskenut vähintään 30 prosenttia. Lisäksi yritysten tulee täyttää muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset.

Tukikauden pituus pitenee viiteen kuukauteen, liikevaihdon mininimiraja poistuu

Tukikauden pituudeksi ehdotetaan viittä kuukautta ajanjaksolla 1.6.2020–31.10.2020. Aiemmin tukijakson pituus oli kaksi kuukautta.

Liikevaihdon laskua verrataan tukikautta vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019. 1.5.2019 tai sen jälkeen perustetuille yrityksille vertailujakso on 1.1.–28.2.2020.

Tukeen oikeuttavan liikevaihdon minimiraja (20 000 euroa vertailukaudella) poistetaan. Pienin maksettava tuki olisi edelleen 2 000 euroa.

Kustannustuen saannin edellytykset hallituksen esityksen mukaan

TEMin mukaan kustannustuen ehtona olisi, että tukea hakevan yrityksen tukikauden kuukausikohtainen keskimääräinen liikevaihto oli 30 % pienempi kuin vertailukauden keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto. Kustannustukea ei maksettaisi tilanteessa, jossa tuen laskennallinen suuruus olisi alle 2 000 euroa kuukaudessa.

Tavoitteena on TEMin mukaan, että tuki kohdistuu eniten koronapandemian vuoksi liikevaihdon laskusta kärsineille yrityksille ja sellaisiin kuluihin, jotka eivät jousta liikevaihdon laskun mukana. Kustannustuessa huomioitavat keskimääräiset kuukausikohtaiset kulut rajoitetaan korkeintaan vertailukauden keskimääräiseen kuukausikohtaiseen liikevaihtoon. Kustannustuen laskennassa huomioon otettavia kuluja ei laissa enää luetella tyhjentävästi. Korvattavaksi tulevat joustamattomat kulut ja menetykset.

Hallituksen esitykseen voi tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä.

Kuinka paljon kustannustukea voi saada?

Hallituksen esityksen mukaan alle 2 000 euron suuruista tukea ei makseta. Tukea voi saada korkeintaan 500 000 € /tukikausi. Summa maksetaan kerralla. Tuki on verollista tuloa.

Milloin yritykset voivat jättää hakemuksia?

Valtiokonttori tiedottaa tarkemmat ajat, mutta TEMin arvio on, että hakemusten käsittely voidaan aloittaa heti, kun valtioneuvoston asetus toimialoista on annettu ja tullut voimaan vuoden 2020 lopulla.

 

Hallituksen esitys (pdf)