Booking.com ilmoitti kesäkuussa, että 1.7.2024 alkaen sen sopimusten pariteettivelvoitteet eivät enää koske sen majoituskumppanien majoituspaikkoja, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella. Tämä tarkoittaa sitä, että majoitusliikkeen ei enää tarvitse tarjota Booking.comille samoja tai parempia hintoja ja ehtoja kuin mitä se tarjoaa muualla verkossa tai sen ulkopuolella. Tämä on majoitustoimialalle merkittävä edunvalvontavoitto. Booking.com on vuosikymmeniä yrittänyt estää majoitusliikkeitä tarjoamasta parempia hintoja omilla varauskanavillaan kuin Booking.comin alustan kautta.

EU:n digimarkkinasäädös muutoksen taustalla

EU:n asetus kilpailullisista ja oikeudenmukaisista markkinoista digitaalialalla (ns. digimarkkinasäädös) tuli voimaan marraskuussa 2022 ja sen soveltaminen alkoi toukokuussa 2023. Digimarkkinasäädöksen mukaan Euroopan komissio voi nimetä ns. portinvartijoiksi sellaiset ydinalustapalveluja tarjoavat yritykset, joilla on merkittävä vaikutus sisämarkkinoihin. Portinvartijat ovat suuria digitaalisia alustoja, jotka tarjoavat yrityskäyttäjille tärkeän väylän asiakkaidensa tavoittamiseen ja joiden asema voi antaa niille valtaa toimia digitaloudessa pullonkauloina. Asetus on EU:n jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa oikeutta.

Digimarkkinasäädös asettaa portinvartijoille tiettyjä velvoitteita ja kieltoja, joita niiden tulee noudattaa toiminnassaan. Näistä yksi on se, että portinvartijat eivät saa estää yrityksiä tarjoamasta asiakkailleen samoja tai parempia hintoja omilla varauskanavillaan.

Euroopan komissio nimesi toukokuussa 2024 verkkovälityspalvelu Booking.comin portinvartijaksi. Se perustui Booking.comin komissiolle antamaan arvioon, jonka mukaan se ylittää digimarkkinasäädöksessä portinvartijalle asetetut kynnysarvot. Sen perusteella komissio totesi, että Booking.com on asetuksen soveltamisalan piiriin kuuluva ydinalustapalvelu.

Portinvartijaksi nimeämisensä jälkeen Booking.comilla oli kuusi kuukautta aikaa alkaa noudattaa digimarkkinasäädöksen velvoitteita ja tarjota enemmän valinnanvaraa ja valinnan vapautta palvelujensa loppukäyttäjille ja tasavertaisempia käyttöehtoja yrityskäyttäjille.

Komissio valvoo velvoitteiden noudattamista

Digimarkkinasäädöksellä pyritään varmistamaan, että digitaalialan markkinat ovat kilpailulliset ja oikeudenmukaiset. Komissio on aiemmin syyskuussa 2023 nimennyt kuusi portinvartijaa eli Alphabetin, Amazonin, Applen, ByteDancen, Metan ja Microsoftin, joiden tuli noudattaa kaikkia digimarkkinasäädöksen velvoitteita 7.3.2024 mennessä.

Komissio tulee valvomaan velvoitteiden noudattamista. Jos portinvartija ei noudata velvoitteitaan, komissio voi määrätä sille sakon, joka on jopa 10 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta.