Aluehallintovirastot ovat 13.3.2020 antaneet määräykset, joiden mukaan yli 500 hengen yleisötilaisuudet sekä sisä- että ulkotiloissa kielletään uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion leviämisen ehkäisemiseksi. Määräykset koskevat kaikkia Manner-Suomen kuntia ja ovat voimassa tartuntatautilain mukaisesti yhden kuukauden eli 12.4.2020 klo 24 asti. Määräys astuu voimaan välittömästi.

Kunkin aluehallintoviraston alueelleen antama määräys perustuu tartuntatautilain (1227/2020) 58 §:n mukaisiin toimenpiteisiin, joilla ehkäistään uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion leviämistä ja sen ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

Aluehallintovirastot varautuvat siihen, että päätösten voimassaolon umpeutuessa saattaa olla tarve harkita uusia vastaavia päätöksiä. Valtioneuvoston suositus on, että yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun asti. Aluehallintovirastot seuraavat aktiivisesti tilanteen kehittymistä alueillaan ja tekevät tilanteen mukaiset päätökset kiellon jatkamisesta.

Aluehallintovirasto julkaisee verkkosivuillaan vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin lähiaikoina.

Mikä on yleisötilaisuus?

Aluehallintovirasto määrittelee yleisötilaisuuden verkkosivuillaan seuraavasti:

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia. Tällaisia ovat myös kutsuun tai jäsenyyteen sidotut tilaisuudet, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä.

Tartuntatautilain tulkinnan kannalta yleisötilaisuuden käsitettä on peilattava lain ja sen nojalla annettujen rajoitusten tarkoitukseen. Lain tarkoituksena on rajoittaa ja ehkäistä tartuntavaaraa tilanteissa, joissa suuri lukumäärä ihmisiä on keskenään verrattain läheisessä kontaktissa, joka lisää riskiä tartunnalle. Tässä tulee myös ottaa huomioon kyseisen tartuntataudin tunnettu leviämistapa.

Esimerkiksi oppilasvalintaan ja opetustoimintaan liittyvien kokeiden ei voida katsoa kuuluvan yleisötilaisuuden käsitteen ytimeen.

Laajoissa yhtiökokouksissa on syytä selvittää mahdollisuudet järjestää kokous siten, ettei siihen samassa tilassa osallistu yli 500 henkilöä.

Kokeiden ja kokousten järjestämistä ja niiden toteuttamista arvioitaessa on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota vallitsevan tilanteen kokonaisuuteen ja valtioneuvoston antamiin suosituksiin. Vaikka lain nojalla määrätyt kiellot ja rajoitteet eivät suoraan koskisikaan kaikkia tilaisuuksia, niiden järjestäjän on tärkeä arvioida sen toteuttamisen välttämättömyyttä suhteessa riskiarvioon.

Mikäli tapahtuma on tarve järjestää, sen toteutuksessa on syytä huomioida edellä todettu rajoitetoimenpiteiden tarkoitus ja pyrkiä järjestelyissä turvaamaan osallistujia esimerkiksi:

  • huolehtimalla tilajärjestelyin riittävästä fyysisestä väljyydestä
  • harkitsemalla mahdollisuuksia etäosallistumiseen
  • huolehtimalla tilaisuudessa hygieniaan liittyvistä järjestelyistä ja ohjeista