Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoja päästökauppalain esitysluonnoksesta, jolla pannaan täytäntöön lento- ja meriliikennettä koskeva päästökauppadirektiivi. Direktiivi koskee ETA-alueen sisäisiä lentoja, mutta uhkana on, että se laajenisi vuonna 2027 myös ETA-alueen ulkopuolisiin lentoihin. Laajenemisen vaikutukset olisivat Finnairille ja Suomen matkailutoimialalle erittäin kielteiset.

EU:n päästökauppadirektiivin mukaan lentoliikenteen päästökauppaa sovelletaan vuoteen 2026 asti ETA-alueen sisäisillä lennoilla sekä Sveitsiin ja Iso-Britanniaan lähtevillä lennoilla. Sen jälkeen päästökauppa laajenisi kattamaan kaikki ETA-alueelta lähtevät ja sinne saapuvat lennot, ellei EU-tasolla sovita muuta sitä ennen. 

Päästökaupasta aiheutuu esimerkiksi vuonna 2026 Suomen lentoliikenteelle noin 100–105 miljoonan euron vuosikustannukset. Päästökaupan laajentaminen ETA-alueen ulkopuolelle lisäisi Finnairin kustannuksia entisestään kaksin-kolminkertaiseksi. Se rapauttaisi Finnairin kilpailukykyä ja heikentäisi Suomen kansainvälistä saavutettavuutta, millä olisi erittäin kielteiset vaikutukset matkailutoimialalle.

– Lentoliikenne ja kilpailukykyinen Finnair ovat välttämättömiä Suomeen suuntautuvalle matkailulle. Finnairin tilanteeseen vaikuttavilla päätöksillä on erittäin suuri merkitys Suomen matkailutoimialalle ja sen kasvun edellytyksille, MaRa muistuttaa lausunnossaan. 

Valtion tulee huolehtia siitä, että Finnairilla on kilpailukykyiset toimintaedellytykset. Finnairille ei voida asettaa uusia ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä velvoitteita elleivät ne ole kansainvälisillä päätöksiä, jotka koskevat myös Finnairin kilpailijoita.

Päästökaupan soveltamisalan laajentaminen myös ohjaisi kaukoliikenteen matkustajavirtoja ETA-alueen ulkopuolisiin hubeihin kustannusten minimoimiseksi. Se taas johtaisi kansainväliseen vastakkainasetteluun EU-maiden ja kolmansien maiden välillä. Kolmannet maat eivät todennäköisesti hyväksyisi EU:n yksipuolisesti asettamaa päästökauppamekanismia kolmansien maiden ja EU:n väliseen lentoliikenteeseen.

– Suomen kansallinen etu vaatii, että Suomi ottaa EU-neuvotteluissa kielteisen kannan lentoliikenteen päästökaupan laajentamiseen, MaRa toteaa lausunnossaan.

 

MaRan lausunto