Oikeusministeriössä toiminut työryhmä ehdottaa kuluttajansuojalakiin lisättäväksi säännöksiä kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista henkilöön kohdistuvien palvelujen virhe- ja viivästystilanteissa.

Kuluttajansuojalaissa ei ole nykyisellään säännöksiä henkilöön kohdistuvista palveluista. Työryhmän mietinnön mukaan näitä palveluja olisivat terveys- ja sosiaalipalvelut, liikunta- ja muut hyvinvointipalvelut, elämys- ja juhlapalvelut, ravintolapalvelut, taksiliikenteen palvelut, ulkonäköön kohdistuvat palvelut, harrastuskurssit sekä varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut.

Työryhmä on perustellut uudistuksia sillä, että ne selkeyttäisivät toteutuessaan kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia näitä palveluja koskevissa sopimuksissa.

MaRa on antanut asiasta lausunnon heinäkuun lopussa ja todennut siinä, että uuden luvun soveltamisala tulee rajata koskemaan vain sellaisia palveluja, jotka kohdistuvat suoraan palvelua käyttävään henkilöön joko fyysisesti tai psyykkisesti. Tällaisia palveluja olisivat suurin osa terveyspalveluista, osa sosiaalipalveluista ja kosmeettiset palvelut.

Tämä malli täyttäisi tehokkaammin uuden sääntelyn alkuperäisten tavoitteiden toteutumisen selkeyttämällä kuluttajien oikeuksia niissä palveluissa, joissa oikeussuojan parantamisen tarve on todellinen ja perusteltu. Samalla uusissa säännöksissä olisi mahdollisuus ottaa vielä paremmin huomioon juuri näitä palveluja koskevat erityispiirteet.

MaRa on lausunnossaan myös todennut, että uuden sääntelyn kohdentaminen sellaisiin palveluihin, kuten esimerkiksi ravintolapalveluihin, joissa ei ole näytetty olevan kuluttajien suojan näkökulmasta puutteita oikeusturvassa, ei ole perusteltua. Ehdotetun soveltamisalan piiristä tuleekin jatkovalmistelun aikana karsia pois kaikki sellaiset palvelut, jotka jäävät ns. suppean määritelmän ulkopuolelle.

Yritysten ja elinkeinonharjoittajien näkökulmasta ehdotuksessa on myönteistä palvelun toimeksisaajan oikeus saada korvausta tilaajan rikkoessa sopimuksen joko peruuttamalla palvelun liian myöhään ja jättämällä sen kokonaan peruuttamatta. Toimeksisaajan mahdollisuus vaatia näissä tapauksissa tilaajaa suorittamaan ennalta sovitun vakiokorvauksen on myös perusteltu ja kannatettava ehdotus.


MaRan lausunto