– Valvontahavaintojen perusteella voidaan sanoa, että aikaisempaan verrattuna vuokratyöntekijät on otettu aiempaa paremmin huomioon osana työpaikan arkea, kertoo hankkeen koordinaattori ylitarkastaja Miia Kulmala AVIn työsuojelusta.

Hankkeen puitteissa tehtiin yhteensä 220 tarkastusta. Tarkastuksista 76 kohdistui henkilöstövuokrausyrityksiin ja 144 vuokratyövoimaa käyttäviin yrityksiin.

Käyttäjäyritysten tarkastuksilla annettiin yhteensä 153 toimintaohjetta ja kolme luonteeltaan vakavampaa kehotusta. Velvoitteet koskivat puutteita työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä, vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen tiedonantovelvollisuudessa sekä työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa.
– Vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen tiedonantovelvollisuus oli vieras velvoite monessa tarkastetussa vuokratyövoimaa käyttävässä yrityksessä, toteaa ylitarkastaja Miia Kulmala. Käyttäjäyritykset olivat informoineet osin puutteellisesti henkilöstövuokrausyrityksiä esimerkiksi, jos vuokratyöntekijän tekemä työ oli erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavaa, ja vielä harvempi käyttäjäyritys oli varmistellut, onko heillä työskentelevälle työntekijälle tehty lakisääteinen terveystarkastus.

Henkilöstövuokrausyrityksien tarkastuksilla työterveyshuollon työpaikkaselvityksen ja työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin osalta havaittiin puutteita, koska ne eivät aina kattaneet vuokratyöntekijöiden tekemiä työtehtäviä ja työolosuhteita. Lisäksi velvoitteita annettiin mm. lakisääteisiin terveystarkastuksiin liittyen. - Joissain tapauksissa toimeksiantojen kiireellisyys, työsuhteiden lyhyt kesto ja työsuhteen jatkumisen epävarmuus aiheuttivat sen, että työpaikoilla säädösten noudattaminen koettiin haastavaksi, arvioi ylitarkastaja Kulmala.

Vuokratyössä jaettu työsuojeluvastuu

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että vuokratyöntekijän työturvallisuus on sekä henkilöstövuokrausyrityksen että käyttäjäyrityksen vastuulla. Vuokratyössä puhutaankin jaetusta työsuojeluvastuusta, jolloin yhteistyö henkilöstövuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä on tärkeää.

Vuokratyövoimaa käyttäville yrityksille vuokratyövoimaan koskeva tiedonantovelvollisuus oli vieras velvoite useilla työpaikoilla. Käyttäjäyrityksillä oli usein epätietoisuutta siitä, mitä tietoja heidän tulee henkilöstövuokrausyritykselle käytännössä antaa ja millä laajuudella.

– Vuokratyöntekijä työskentelee kuitenkin käytännössä käyttäjäyrityksen tiloissa tämän työnjohdon ja valvonnan alaisena, joten käyttäjäyrityksen vastuulla on työntekijän päivittäisen työskentelyn työturvallisuus. Tämän varmistamiseksi käyttäjäyrityksen on ilmoitettava jo ennen työn aloittamista henkilöstövuokrausyritykselle työn edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja erityispiirteet, jotta voidaan varmistua vuokratyöntekijän riittävästä ammattitaidosta, kokemuksesta ja sopivuudesta työhön. Käyttäjäyrityksen on annettava myös vuokratyöntekijälle riittävät tiedot työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden edellyttämistä työsuojelutoimenpiteistä, muistuttaa ylitarkastaja Miia Kulmala.

Vuokratyöntekijöiden työturvallisuuteen kohdistunut valvontahanke pohjautui EU jäsenmaiden alueella toteutettavaan Slic komitean käynnistämään vuokratyövoiman valvontakampanjaan.

Hankeraportti löytyy täältä

EU:ssa hanketta koordinoi johtavien työsuojelutarkastajien (Slic) komitea, joka on koonnut hankkeen tiimoilta nettisivun.

Lisätietoja:
Hankekoordinaattori, ylitarkastaja Miia Kulmala
Aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen työsuojelun vastuualue
puh. 0295 018 681, miia.kulmala@avi.fi