Valtioneuvosto päätti 15.10., että vihreän maan ilmaantuvuusluvun raja on 25. Vihreistä maista voi matkustaa Suomeen vapaasti ilman tartuntatautilaissa säädettyjä matkustusrajoituksia. Eduskunta rajoitti 16.10. voimaan tulleessa laissa valtioneuvoston harkintavaltaa vihreän maan ilmaantuvuusluvun asettamisessa. Säännökseen tehdyn lisäyksen mukaan ilmaantuvuuslukua asetettaessa tulee ottaa huomioon, ettei maan tai alueen koronan ilmaantuvuus tai muuntuneen viruksen yleisyys suhteessa Suomen taudin ilmaantuvuuteen tai muuntuneen viruksen yleisyyteen aiheuta erityistä epidemian leviämisen riskiä Suomessa. Säännöksen perusteluissa todetaan, että ilmaantuvuusluku voidaan asettaa Suomen lukua alhaisemmaksi. Epäsuhta ei kuitenkaan saa olla merkittävän suuri. Suomen ilmaantuvuusluku oli perjantaina noin 140. Epäsuhta on merkittävän suuri. Valtioneuvoston antama asetus ei ole tartuntatautilain mukainen, joten MaRa tekee siitä kantelun oikeuskanslerille.


Vihreän maan ja Suomen ilmaantuvuuslukujen epäsuhta on merkittävän suuri

Eduskunta rajoitti 16.10. voimaan tulleella lailla valtioneuvoston harkintavaltaa sen suhteen, kuinka alhainen vihreän maan ilmaantuvuusluku voi olla. Lain muutos aiheutui siitä, että aikaisemman lain voimassaollessa valtioneuvosto oli asettanut vihreän maan ilmaantuvuusluvun ylärajaksi 10. Eduskunta piti ilmaantuvuusluvun asettamista 10:een liian alhaisena. Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan (PeVL 35/2021 vp), että ”valiokunta kiinnittää vakavaa huomiota siihen, että voimassa olevaa poikkeussäännöstä on sovellettu hyvin tiukasti asiaa koskevia valtioneuvoston asetuksia annettaessa". Tämän takia "säännös ei nykyisellä tavalla tulkittuna ja sovellettuna täytä hyvin oikeasuhtaisuusvaatimusta". Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi totesi tiedotustilaisuudessa 12.10. seuraavasti: ”Jos meillä vaikkapa maakunnissa on ilmaantuvuusluku 70–100, niin ei se ilmaantuvuusluku riskiarvioinnissa voi olla juuri alle 70.”

– Eduskunnan tahtotila ja perustuslakivaliokunnan aiemmin voimassa olleen säännöksen juridinen tulkinta lainmuutoksessa olivat selviä. Lakia säädettäessä voimassa ollut vihreän maan ilmaantuvuusluku oli liian alhainen. Säännöksen perusteluissa eduskunta rajoitti valtioneuvoston päätösvaltaa siten, että epäsuhta vihreän maan ja Suomen ilmaantuvuuslukujen välillä ei voi olla merkittävän suuri. Kuten valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohen lausumasta käy ilmi, eduskunnan tahtotila vihreän maan ilmaantuvuusluvuksi oli nykyisessä koronatilanteessa merkittävästi suurempi kuin 25. Valtioneuvosto hyväksyi kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä vihreän maan ilmaantuvuusluvuksi 25. Päätös ei ole tartuntatautilain mukainen, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön lainvalmistelussa on suuria puutteita

Sosiaali- ja terveysministeriö jätti jo vakiintuneen tapansa mukaan tartuntatautilain valmistelun viime tippaan. Ministeriöllä oli jo kauan tiedossa, että määräaikaisen lain voimassaolo päättyy 15.10. Tästä huolimatta valtioneuvosto antoi matkustusrajoituksia koskevan esityksensä vasta 21.9. Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan seuraavasti: ”Perustuslakivaliokunta muistuttaa, että valtioneuvosto ei voi lainsäädäntömenettelyssä asettaa eduskunnan lainsäädäntövallan käyttöä ja perustuslain 74 §:n mukaista lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden valvontaa jo tapahtuneiden tosiasioiden eteen. Perustuslakivaliokunnan perustuslain 74 §:ssä säädetyn tehtävän asianmukainen toteuttaminen vaarantuu, jos hallituksen esitysten eduskuntakäsittelylle ei varata riittävää ja kohtuullista aikaa. Valiokunta kiinnittää valtioneuvoston vakavaa huomiota asiaan.” Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt tähän asiaan valtioneuvoston huomiota jo aiemminkin koronapandemian aikana.

– Sosiaali- ja terveysministeriö jatkoi samalla linjalla myös vihreitä maita koskevan asetuksen valmistelussa. Ministeriö järjesti kuulemistilaisuuden 14.10. Tilaisuuteen osallistuvilla oli alle vuorokausi aikaa perehtyä asiaan ja antaa lausunto. Ministeriön laatiman asetuksen perustelumuistion mukaan palaute ilmaantuvuusluvun asettamista 25:een oli hyvin kriittistä. Annetulla palautteella ei, kuten ei aiemminkaan, ollut mitään merkitystä ministeriön valtioneuvostolle tekemään esitykseen. Kuulemistilaisuus oli pelkkä muodollisuus. Myöskään valtioneuvostolla ei ollut aikaa asian kunnolliseen käsittelyyn, koska asetus annettiin jo 16.10., Lappi toteaa.

MaRa tekee kantelun valtioneuvoston päätöksestä asettaa vihreän maan ilmaantuvuusluvun raja 25:een

Valtioneuvoston asetuksista ei voida valittaa hallinto-oikeuteen, joten ainoa vaihtoehto vaikuttaa tartuntatautilain vastaisiin asetuksiin on kannella niistä oikeuskanslerille.

– MaRa tekee kantelun oikeuskanslerille matkailualaa edustavien jäsenyritystensä puolesta. Matkailualan yritykset, erityisesti ulkomaalaisista asiakkaista riippuvaiset hotellit, ohjelmapalvelualan yritykset sekä kansainväliset kongressit, ovat olleet koko koronan ajan suurissa vaikeuksissa ja vaikeudet jatkuvat edelleen. Kansainvälinen matkailu on käynnistymässä rokotekattavuuden kasvaessa. Suomi ei voi ylläpitää perusteettoman tiukkoja matkustusrajoituksia. Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen kollegiona, joten vastuu lainvastaisesta päätöksestä on valtioneuvostolla kollegiona. Perusongelmana on kuitenkin STM:n heikko lainvalmistelu. Ministeriö valmistelee varsinkin rajoituksia lieventävät ja purkavat lait vasta viime tingassa ja puutteellisina. Vihreän maan ilmaantuvuusluvun rajan asettaminen 25:een on osoitus siitä, ettei ministeriö ota huomioon eduskunnankaan tahtotilaa, Lappi toteaa.

 

Lisätietoja    

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549